Vad händer?

Uppdaterad 2019-01-31

En del av vad som sker i verksamheten;

2020-12-31 År 2020 har varit ett mycket aktivt år för förbundet. Medlemsantalet har fortsatt öka, man har synts mycket i media, deltagit i flera konferenser och sakråd, gett ut fyra nummer av tidningen med samma namn som förbundet och sist men inte minst har en helt ny organisation med en mer samlad fäbodrörelse antagits. En stor fråga som fått en särskild projektgrupp tillsatt är att nominera fäbodbruket som immateriellt kulturarv.
Finansiering till förbundets olika aktiviteter har erhållits från både Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Naturvårdsverket (NV) och Jordbruksverket (SJV).

2019-01-31 Det andra numret av tidningen börjar nu nå ut till medlemmarna. Även i midvintertid lever engagemanget för fäbodarna, med daglig skötsel av djuren och planering inför sommaren. Men ibland nyttjas fäbodarna också av vinterns hästkörare i olika ärenden. Innehållet i tidningen handlar till stor del om Fäbodriksdagen 2018 på Kättboåsens fäbodar samt livsmedelsförädling. Se ett smakprov av nr 1 – 2019 här

2018-09-14  Ny tidning ser dagens ljus – Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.
Idag når det första numret av vår nya tidning ut till medlemmarna. Som ett led i vår verksamhet så prövar vi nu formerna för en medlemstidning med inriktning mot vårt intresseområde – Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. Syftet är att utveckla samverkan och att förmedla information, kunskap och kontakter. Produktionen är inte färdig utan under utveckling. Vi tar tacksamt emot synpunkter och förslag på innehåll och vidare utformning till mejladressen redaktion@fabod.nu  För den som är intresserad så går det att få en förhandtitt på framsidan här

2018-08-16  Intresset växer i landet för utmarksbetet i våra skärgårds-, skogs- och fjällområden. Denna form av betesdrift har ju också en lång historik i vårt land, inte minst genom det tidigare mycket omfattande fäbodväsendet. Också genom sommarens osedvanliga torka har frågan om bete i skogen kommit att aktualiseras och redan tillämpats hos många djurhållare för att möta det akuta behovet av foder för djuren. Skogs- och fjällbete kan också vara en stor framtida resurs för betesbaserad produktion av såväl mjölk som kvalitetskött. Vid dessa gårdsbesök hälsar vi nu på hos ett par företag som sedan många år tillämpar extensiv betesdrift med nöt av köttras i traditionella fäbodbetesområden i skog och fjäll, utifrån historiska grunder och beprövad kunskap. Varmt välkomna att ta del av deras erfarenheter! För ytterligare information och anmälan – Läs mera i inbjudan här

2018-06-16  Den nybildade föreningen Värmlands Säterkultur arrangerar årets Säterrunda  i Norra Ny, norra Värmland lördag 16 juni kl.10-18. 

I år är det sju sätrar som öppnar sina dörrar för allmänheten med varierande program. Ta del av annons här, eller läs den detaljerade broschyren här. Eller gå in på facebook: Säterrunda i Norra Ny  Eller mejla till: varmlandsaterkultur@gmail.com  om du vill veta mer.

2018-04-21 FSF genomförde sin ordinarie föreningsstämma 2018 den 21 april i Klövsjö. Läs vidare om vad som hände där i referat från årsstämman.

2017-11-19 FSF genomförde en extra föreningsstämma i Hansjö, Orsa, i syfte att behandla ett förslag till nya stadgar. Läs mera om extra stämman här

2017-10-18  Kanske någon undrar varför det plötsligt finns en artikel om skärgårdsbönder på en hemsida som handlar om fäbodbruket. Men, varför inte?  Vi känner ju ofta att gruppen fäbodbrukare är en liten skara men väl så viktig för att behålla den biologiska mångfalden i det historiska svenska fäbodområdet med vidsträckt betesdrift i skogar och fjäll. Ett sätt att stärka det småskaliga fäbodbruket är att samarbeta med andra grupper som också jobbar med en betesdrift där naturen avgör förutsättningarna för vilken typ av djurhållning vi har, där verksamheten bygger på ett traditionellt sätt att på bästa vis utnyttja markerna för att både samla vinterfoder och hålla betesdjur och som också känner att de inte riktigt passar in i den vanliga bilden av ett jordbruk.
Skärgårdsbönder och fäbodbrukare har mycket gemensamt – och samarbete stärker! Fäbodbruket har på motsvarande sätt blivit belyst i en artikel med Pauline Palmcrantz från FSF styrelse, i tidningen Vi Skärgårdsbor nr 4 – 2016. Ta del av artikeln här

2017-09-16 FSF genomför en extra stämma för behandling av förslag till nya stadgar vid ett möte denna dag i samband med Fäbodriksdagen och en fäboddag på Våsbo fäbodar utanför Edsbyn i Hälsingland. Läs mera om extra stämman här

2017-08-27  FSF medverkar och stöttar intressenterna i samtal kring framåtsyftande samarbete och samverkan för att bevara och utveckla Värmlands säterbruk och säterkultur som levande kulturarv.  Det är väldigt positivt att det nu startats upp ett brett förankrat arbete i Värmland för att utveckla samarbetsformerna för värmländska säterintressen. Man diskuterade förutsättningar, problem, behov och möjligheter samt ett antal konkreta frågor och förslag på insatser.  Processen startade nu med ett första möte i Fastnäs den 27 augusti där det även beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för en fortsatt beredning av ett förslag till fortsatt agerande. Från FSF sida informerades också om den pågående utvecklingsprocessen med nya stadgar för att stärka den samlade fäbodrörelsen. Värmlands säterbrukarförening (Vsbf) deltog vid mötet och finns väl representerade med tre av sina förtroendevalda i arbetsgruppen. Läs mera i anteckningar från mötet.

2017-04-25 FSF och Dalarnas Fäbodbrukarförening bjöd in till en gemensam fäbodträff i Oxberg som samlade ett tiotal deltagare.

Vid träffen medverkade Länsstyrelsen Dalarna med aktuell information om årets SAM-ansökan. Diskussionerna kom att fokusera på fäbodstöden samt kompensationsstödent och ersättningen för träda. Konstaterades att man kan söka för minimum 1,2 djurenheter (de) på fäbodbete och minst 6 hektar fäbodbetesareal. Dessa 1,2 de måste vara får, get eller nöt. Utöver det kan kompletteras med häst. Dock konstaterades viss oklarhet om ev åldersgräns för hur häst räknas som de.

Folkaktionen Ny Rovdjurpolitik (Dalaavdelningen) medverkade och berättade om sin verksamhet och gav en fördjupad inblick i arbetet med faktabaserad information kring tillämpningen av skyddsjakt enligt 28 § Jaktförordningen. En diskussion uppkom kring frågan om 28 a § angående skyddsjakt på enskilds initiativ för annan som handlar på uppdrag av ägaren eller vårdaren, där det uppenbarligen ännu kvarstår onödiga restriktioner och otillfredsställande begränsingar i handlingsutrymmet vad avser frigående tamdjur.
Under kvällen berördes utvecklingsfrågor för fäbodbruket, och deltagarna fick också en intressant inblick och redogörelse över fäbodar i Oxberg av representanter för Oxbergs Hembygdsförening. Se också den ursprungliga inbjudan här

2016-09-24  Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte och framtidsdiskussion

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare (FSF) genomför i samverkan med Dalarnas Fäbodbrukarförening, Gävleborgs Fäbodförening och Värmlands säterbrukarförening tillsammans en fäboddag för landets alla fäbodbrukare och samtliga medlemmar i landets fäbodföreningar på Ambjörby Folkets hus lördag 24/9 med en inledning redan på kvällen fredag 23/9, se vidare i det preliminära programmet nedan. Ett detaljprogram kommer senare att läggas in på länk här

Syftet med denna träff är att diskutera och behandla gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och Fäbodrörelsen.

Målgrupp för denna utvecklingsträff är samtliga fäbodbrukare och alla medlemmar i fäbodföreningar i landet.

Anmälan till Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte under fredag kväll – lördag 24/9 görs med fördel via samma anmälningsväg som till Fäbodriksdagen.

Preliminrt program. Träffen inleds redan på fredag kväll kl 19 men huvudfrågorna behandlas under lördagen från kl 08 – kl 15 (prel)
Ut programinnehållet
 Aktuellt från arbetet inom fäbodföreningarna
 Rovdjursfrågor
 Djurskyddsfrågor
 Livsmedelsfrågor
 Övriga frågor
10.00 – 10.30 Fm kaffe
 Aktuella utvecklingsfrågor för fäbodbrukarna och fäbodbruket
 Utveckling av Fäbodrörelsen och nya stadgar för Förbundet för Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (obs – ett arbetsnamn). Information och gemensam diskussion.
12.00 – 13.00 Lunch
 Aktuella projekt med anknytning till fäbodbruket
 Externa kontakter
 Information från konferensen Nordic Grazing och kontakter via Nordensamarbetet.
14.30–15.00 Avslutning emkaffe

*Reservation för förändringar, se vidare i detaljprogrammet som senare kommer att läggas in i länk här

För ytterligare information kontakta Kristian Olofsson på mejl ordforande@fabod.nu

2016-06-12
Fäbodkonferens i Orsa söndagen 12 juni kl 9.30 – 18. Fäbodbrukarna arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningarna i Dalarna och Gävleborg. Läs vidare i inbjudan till konferensen.  Anmälan gör du via länk på SNF hemsida

2014-05-17
Fäbodbrukarna inbjudna av JRF och deltog vid rovdjursträff i Lycksele.
Artikel ur Västerbottens-Kuriren söndag 18 maj 2014

2014-05-13/14
Fäbodbrukarna medverkade vid kunskapskonferensen Storslagen fjällmiljö i Östersund 13-14 maj.
Det var två fullspäckade dagar med många intressanta presentationer och möten, som ger oss vidare kontakter och ingångar till mer kunskap som kan förstärka vårt utvecklingsarbete för det svenska fäbodbruket. Fråga gärna om det är något som är oklart eller intresserar er särskilt.
Det var 118 personer anmälda till konferensen. Konferensen är en mötesplats för forskare och praktiker i fjällvärlden. Dokumentation finns tillgänglig via sändningarna från konferensen på forskningsprogrammets webbplats.
Om ni vill hålla er uppdaterade om vad som hander inom ramen för forskningssatsningen och hur de ingående projekten utvecklas så kan ni anmäla er till nyhetsbrev med information och tips om andra aktiviteter, som exempelvis seminarier och workshops.

2014-04-27
Föreningsstämman 2014 genomfördes i Los. Aktuella kontaktuppgifter till förtroendevalda finns här!

2014-03-10/12
Deltagande i Vargsymposiet, Vålådalen.

2013-11-09/10
Så mötte vi åter vår norska motsvarighet, föreningen Norsk seterkultur, denna gång i Røros.

2013-10-16
Deltagande i seminarium på JärvZoo ”Vallande volontärer”

2013-09-26
FSF inbjöd till Fäbodbrukarmöte i Klövsjö.

2013-09-21/22
Fäbodriksdagen 2013 genomfördes 21-22 september, på Hembygdsgården och Grunubergs Fäbod i Orsa. Se  www.fabod.nu/fabodvarlden/fabodriksdagar/

2013-09-18
Deltagande vid workshop i Stockholm om nästa Landsbygdsnätverk.

2013-09-12
Föreningens medlemmar får i dagarna pappersbrev(!) från vår styrelse. Vi får ta del av såväl årsmötesprotokollet samt styrelsens idoga arbete för fäbodfrågorna.
Du som ännu inte är medlem, kom med nu!!

2013-05-07/08
Seminarium Rovdjurscentret i Järvsö.
”Fäbod & rovdjur för en rikare framtid – om bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljö.”
Dokumentationen från seminariet presenteras här!

2013-04-19
Möte angående Immateriellt världsarv (UNESCO) i Stockholm.

2013-04-06
Delar av FSF styrelse deltog i årets Seterkonferanse i Bø i Telemark, inbjudna av föreningen Norsk seterkultur. Vi hade ett gemensamt styrelsemöte där vi diskuterade gemensamma frågor och hur vi skall utveckla samarbetet över kölen. Du kan läsa om konferansen här! Det var en intensiv helg med långa bilresor, men det är mycket värdefullt att få träffas, skapa nya kontakter och utveckla samarbetet.

2013-03-17
Föreningsstämman genomfördes i Sveg. Aktuella kontaktuppgifter till förtroendevalda finns här!

2013 jan/feb
Fäbodbrukarna har genomfört medlemsmöten!
Vid tre tillfällen under januari och februari har FSF genomfört medlemsmöten över det svenska fäbodområdet – i Skattungbyn, Stöllet och det avslutande i Klövsjö.
Delar av styrelsen har medverkat för information och diskussion kring aktuella frågeställningar; Arbetet med det nya landsbygdsprogrammet och de framtida fäbodersättningarna; Konkreta delfrågor och medlemsnyttan av föreningens arbete med rovdjursfrågorna i olika sammanhang; Utgångspunkter och perspektiv på frågan om det svenska fäbodbrukets framtid; Utkast till stadgeändring för FSF. Dessutom ett antal spontana frågor och synpunkter från medlemmarna.
Några synpunkter och reflektioner från mötena:
– Bra att ordna kontaktmöten med medlemmarna i centrum.
– Viktigt att lyfta fram fäbodbrukets kulturella särart.
– Viktigt att bevaka förutsättningarna i djurskyddslagen för traditionell djurhållning och att värna fäbodbrukets speciella förutsättningar, kultur och traditionella kunskap i djurhållningen.
– Angeläget lyfta fram fäbodbruket som hållbart brukande.
– Viktigt att samla fäbodbrukarna och att utveckla fäbodrörelsens samverkan på det nationella planet.
– Arbetet i Vargkommittén får godkänt av medlemmarna, men man förväntar sig nu konkreta resultat vad gäller hänsyn till fäbodbrukets villkor i samband med rovdjursskada och störningar samt en utveckling av förebyggande åtgärder som också fungerar för fäbodbruket.
– Viktigt att Fäbodbrukarna är en aktiv part i arbetet med utformningen av regelverk och villkor i kommande Landsbygdsprogram.
– Viktigt att lyfta fram och agera för fäbodbrukets värden och möjligheter vad gäller bra livsmedel, lokal produktion, förädling och kvaliteter; fjällbete, fäbodsmör, smakkvalitet…
– Viktigt bevara lokal och traditionell kunskap.
– Viktigt att det finns möjligheter att utveckla fäboddriften efter tidens förutsättningar och möjligheter.
Sammanfattningsvis har det varit livaktiga och bra diskussioner på mötena. Den regionala spridningen har fångat upp synpunkter från en stor del av det svenska fäbodområdet. Sammanfattningsvis så har det varit givande att genomföra dessa medlemsmöten och det är vår bedömning att deltagande medlemmar har uppskattat det.
Vi behöver aktivera vårt arbete och mobilisera för en bättre framtid för det svenska fäbodbruket. Det kan därför vara lämpligt att genomföra medlemsmöten även kommande år.
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
/Kristian Olofsson
v ordf

2013-02-04
Rovdjurscentret De 5 Stora, Svenska Fåravelsförbundet och LRF arrangerade en dialogdag kring ”Rovdjur och tamdjur – går det ihop?” Från föreningen deltog Stefan Olander samt Solveig Hedén. Dessutom deltog också några representanter från lokalföreningarna. Dokumentationen från seminariet kan du ta del av här.

2012-12-16
Medlemsbrev utskickat med inbjudan till medlemsmöten i januari och februari, samt information om kommande föreningsstämma 17 mars 2013.

2012-12-12
Nu har vi nått 10.000 (tio tusen) besök på vår hemsida!
Ja tänk som vi njöt 2010-04-12 när vi fått vår tusende (1.000) unika besökare på sidan!

2012-11-29
Vargkommittén genomförde sitt tredje möte och träffade miljöminister Lena Ek för att informera henne om kommitténs arbete. Pauline representerade föreningen.

2012-11-20
Riksantikvarieämbetets arbetsgrupp för Pilotprojektet Biologiskt kulturmiljöarv träffades för att redovisa projektets arbete under 2012. Fäbodbrukarna representerades av Stefan Olander för FSF samt Carin Gisslén-Schönning som lokal föreningsrepresentant/Gävleborgs Fäbodförening

2012-10-26
Seminarium och möte på Riksantikvarieämbetet i Stockholm tillsammans med ett antal andra ideella organisationer, angående samarbetet inom kulturmiljöområdet. Föreningen representerades av Pauline, Kristian och Stefan Olander.

2012-10-03
Ordförande Pauline Palmcrantz deltog vid ett seminarium på Kungliga Skogs- och Lantbruks Akademien, ”Rödkullan och Vargen”. Det går att ta del av hennes och andras inlägg genom webbsändning och sammandrag av föredragen här:
Rödkullan och Vargen

2012-09-25/26
FSF medverkade genom Pauline vid möte i Örsundsbro som en av de svenska organisationerna i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Miljöersättningsfrågor och som har svensk representation i EU:s Fokusgrupp för miljöersättningsfrågor. Pauline fick tillfälle att för fokusgruppen beskriva det svenska fäbodbruket och bland annat förklara vilka problem vi möter i samband med rovdjurspolitiken och inför Sveriges implementering av EU:s miljöersättningar.

2012-09-10
Kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg har idag haft sitt andra gemensamma kommittémöte i Stockholm. Fäbodrörelsen representeras av Camilla Löfskog. Se vidare dagordning för kommitténs möte.
I samband med dagens möte presenterade Fäbodbrukarna ett konkret förslag till kommitténs tilläggsdirektiv (Dir 2012:63) att kommittén även ska föra en dialog om de socioekonomiska förutsättningarna för förekomst av björn, varg, järv och lo i Sverige, d.v.s. hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningar för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag.
Fäbodbrukarnas förslag presenteras i sin helhet under länken Rovdjur 2012-09-10 ”Förslag från Fäbodbrukarna med anledning av kommitténs utökade uppdrag att föra en dialog om socioekonomiska förutsättningar för rovdjursförekomster”. Ytterligare information kan sökas på  Vargkommitténs hemsida.

2012-09-05
Pauline och Tjern Inga Wall besökte Jordbruksverket i samband med arbetsutskottets möte med ett antal representanter för verket angående det aktuella tekniska underlaget inför nytt Landsbygdsprogram 2014-2020, nu på remiss. I samband med detta träffade man också nytillträdde generaldirektören Leif Denneberg. Vid mötet diskuterades även Jordbruksverkets syn på fäbodbruket i förhållande till miljömålen och konventionen om biologisk mångfald. Samtliga parter var överens om att en utökad kommunikation är nödvändig för ömsesidigt lärande.

2012-08-26
Sista mötet i Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp ”Sammanhängande Landskapsområden” genomfördes i Stockholm den 26 augusti. Under hösten ska gruppens ordförande och sekreterare färdigställa materialet som gruppen gemensamt skrivit och som skall användas för utbildning av länsstyrelsers och kommuners personal samt som studiecirkel material för andra intressegrupper.
Föreningen representerades av Pauline.
Läs mera här.

2012-06-15
Landsbygdsnätverkets referensgrupp för Miljöersättningar har haft ett möte i Stockholm och Kristian deltog från FSF. Vid mötet presenterades det aktuella arbetet med Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014-2020. Ingrid Svedinger från Landsbygdsdepartementet redogjorde för den fortsatta hanteringen av detta arbete. Referensgruppen diskuterade innehållet i det tekniska underlaget och ett antal delförslag som på olika sätt berör deltagarnas verksamheter och angelägenheter.
Det tekniska underlaget samt bland annat förenklingsförslagen som bilaga kommer skickas ut på remiss över sommaren med remisstid preliminärt fram till september.
Dessutom rapporterades från arbetet och diskuterades kring den fokusgrupp kring miljötjänster som finns inom det europeiska landsbygdsnätverket, ENRD.
Fokusgruppen planerar en studieresa i Sverige i höst.
Se även ENRDs hemsida.

2012-06-12
Vid möte för fäbodföreningarnas ledningar diskuterades de aktuella förslagen som berör fäbodbruket i det tekniska underlaget inför nytt landsbygdsprogram samt de kompletterande förslagen till förenklingar.
Vid mötet togs det gemensamma beslutet att Fäbodrörelsen omgående ska ta kontakt med Jordbruksverket för att ifrågasätta konkreta förslag och försämringar samt hanteringen av fäbodbrukets frågor. Vidare att ta initiativ till en dialog om den aktuella situationen och möjligheterna för det svenska fäbodbruket inför framtiden.
Bakom detta står förutom FSF även Gävleborgs Fäbodförening, Dalarnas Fäbodbrukarförening samt Värmlands säterbrukarförening.
Fakta i korthet:
Behovet av förenklingar och att minska den administrativa bördan är en viktig aspekt inför utformningen av ett nytt landsbygdsprogram.
I det tekniska underlaget redovisas tre alternativa förenklingsmodeller för kategorin betesmarker och slåtterängar där fäbodstöden bryts ur och särhanteras som en egen åtgärd. I dessa alternativ föreslår man också ett-åriga åtaganden för alla stöd.
Det fjärde alternativet påminner mest om dagens modell i de flesta avseenden. Detta konstateras å ena sidan också vara det dyraste alternativet, men beskrivs å andra sidan ändå som huvudalternativet. I detta alternativ kvarstår också de fem-åriga åtagandeperioderna.
Specifikt för fäbodersättningen föreslås översiktligt följande:
– Minsta nivå 1 djurenhet i ett åtagande.
– 20 000:- för det grundläggande åtagandet fäbod i bruk.
– Betesersättning per djurenhet: Liksom tidigare upp till 5 ha per djurenhet med ersättningen 900:- per ha. Detta föreslås gälla upp t o m 30 de. Vid högre djurantal föreslås betesersättningen halveras.
– Särskild skötsel av fäbodbete 1600:-/ha upp till 10 hektar.
– Den som har åtagande fäbodbete ska inte kunna söka övriga åtaganden inom betesmarker och slåtterängar.
I det kompletterande förenklingsförslaget prioriteras åtgärden fäbodbete bort helt tillsammans med 15 andra åtgärder. För fäbodbete under argumenteringen att det är mycket få sökande och därmed relativt höga administrativa kostnader.
Läs även det Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014-2020 samt Förslag till förenklat Landsbygdsprogram. Dokumenten finns tillgängliga under Landsbygdspolitiken.

2012-05-05
Fäbodbrukarna möter Landsbygdsdemokraterna (som bytte namn till Landsbygdspartiet under hösten)
FSF var inbjuden till Landsbygdsmötet 2012 och ett seminarium kring landsbygdsföretagandets förutsättningar och villkor.
Vi informerade från Fäbodbrukarna om vårt arbete och läget för det svenska fäbodbruket och gav en fördjupad inblick i aktuella problemställningar för det djurhållande småjordbruket i allmänhet med en särskild betoning av fäbodbrukets situation.
Under dagen diskuterades småföretagandets ekonomi, miljöpolitik och miljömålen, landsbygdspolitiska faktorer som EU och skattelagstiftning samt landsbygdsprogrammets utformning och tillämpning i Sverige. Naturligtvis diskuterades även rovdjursproblematiken. Dessutom lyfte vi fram grundläggande kunskaper om potential och värdering av betesresurserna i skog och fjäll. Här finns en stor resurs för utveckling av lokal och traditionell primärproduktion av mjölk och kött med hög kvalitet.
Det var ett positivt möte med många intresserade, engagerade och mycket uppmärksamma deltagare.

2012-04-25
Vargkommittén inledde sitt gemensamma arbete med det första mötet i Stockholm. Föreningen representerades av Camilla Löfskog.

2012-04-21
Lördagen den 21 april hölls föreningens årsstämma på Hotell Älvdalen. Kommunalrådet Nils-Åke Norman berättade om Älvdalens kommuns arbete i rovdjursfrågan.
Läs mera här!

2012-04-14
FSF ordförande var inbjuden som gäst och föredragshållare till Förbundet Sveriges Småbrukare årsmöte som hölls i Örserum, Gränna den 14 april. Hennes anförande finns här!

2012-03-01
Europeisk betesbrukskonferens i Paris. Pauline deltog tillsammans med Camilla Eriksson, de genomförde en presentation på engelska (som undantag ej på franska) under 30 minuter tillsammans med Norge och Skottland. Vi var inte i fokus, men samlingen var intressant och manifesterade existensen av många Europeiska organisationer som var samlade.
Vi känner igen frågorna som kommer upp även ute i övriga Europa: Definition på betesmark, Betesrättigheterna samt Rovdjurspolitiken. Konferensen hölls också till 40-årsminnet av de nya franska pastoralismlagarna från 1972.
Läs vår reseberättelse här.
Norsk Seterkultur
Den franska brukarorganisationen
Europeiskt forum för naturvård och pastoralism

2012-01-25
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Miljöersättningar har åter haft ett möte i Stockholm. Kristian representerade FSF även denna gång. Minnesanteckningar från mötet finns här i PDF.
Under dagen genomförde man också ett möte med politiker i Miljö- och jordbruksutskottet. Information om mötet finns på hemsidan.

2012-01-18
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Sammanhängande Landskapsområden hade sitt andra möte i Gränna 17-18 januari. Pauline representerar FSF i arbetsgruppen.
Dokumentation från mötet finns på hemsidan.

2011-11-10
Föreningen Sveriges Fäbodbrukare ingår numera i Landsbygdsnätverkets temagrupp ”Landskapsområden”. Det inledande mötet ägde rum på Naturvårdsverket i Stockholm den 10 november 2011.
I gruppen ingår även Länsstyrelsen, Sveriges Hembygdsförening, Leader, RAÄ, LRF, Skärgårdarnas Riksförbund, SLU och Naturvårdsverket.

2011-11-09
Landsbygdsnätverket genomförde en nationell nätverksträff i Stockholm den 9 november för dialog kring utformningen av nästa landsbygdsprogram. Ett underlag för träffen och det fortsatta arbetet med landsbygdsprogrammet finns i bifogad fil. Sören Kissmeyer presenterade senaste nytt från Kommissionen DG Agri, se vidare bifogad länk. Kristian deltog som representant från föreningen.
Underlaget inför träffen finns här.

2011-10-21
Projektet ”Utmarksbete – ett biologiskt kulturarv som resurs för en hållbar framtid” har beviljats projektmedel av Interreg Sverige-Norge.
I projektet ska Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Bioforsk Midt-Norge lägga grunden för lokal näringsutveckling och långsiktigt hållbar utveckling baserad på utmarksbetesresurser och traditionell ekologisk kunskap.
Mer information hittar du här.
Fäbodbrukarna har varit delaktiga i utformningen av projektansökan och kommer att medverka i projektets genomförande.

2011-09-09
Landsbygdsnätverkets referensgrupp för miljöersättningar hade sitt femte möte i Stockholm den 9 september och startade diskussionen kring utformningen av det nya landsbygdsprogrammet. Kristian deltog som representant för föreningen.
Två grundläggande informationsmaterial presenteras här. (TULPAN = Tekniskt Underlag för Landsbygds Programmet.)
Inledande presentation av TULPAN och Arbetsgruppen för framtida miljöersättningar.
Presentation av Tekniskt underlag för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Projekt Tulpan.

2011-04-07
Landsbygdsnätverkets referensgrupp för miljöersättningar hade sitt fjärde möte i Stockholm den 7 april. Kristian deltog som representant för föreningen.
Minnesanteckningar presenteras här.

2011-02-19
Det Levande Fäbodbrukets Dagar i Södra Fjällen hade en träff på Naturum Fulufjället.

2011-02-17
Landsbygdsnätverkets referensgrupp för miljöersättningar hade sitt tredje möte i Stockholm den 17 februari. Kristian deltog även denna gång som representant för föreningen.
Minnesanteckningar presenteras här.

2010-12-13
Landsbygdsnätverkets referensgrupp för miljöersättningar hade sitt andra möte i Stockholm den 13 december. Kristian deltog även denna gång som representant för föreningen.
Minnesanteckningar presenteras här.

2010-12-13
På Luciadagen fick vi möjligheten att delta i ett muntligt anförande av Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Gävleborgs Fäbodförening och Förbundet Sveriges småbrukare, i samband med Miljödepartementets remissmöte om rutiner för införsel och utplantering av varg i Sverige, måndag 13 december på Riksplan, Norrbro i Stockholm.
Här kan du läsa anförandet!

2010-11-22/23
Birgitta representerade FSF på seminariet Storleken spelar roll i Alnarp.
Storleksrationaliseringen av jordbruket och livsmedelssektorn pågår med oförminskad kraft. Lantbruken, liksom förädlingsleden, blir allt färre och allt större i en global livsmedelskedja. Vilken roll spelar detta för vår möjlighet att utveckla ett hållbart och klimatsmart lantbruk när fossil olja ska fasas ut och vi behöver bromsa den globala uppvärmningen?
Referat från dag två.På sidan 10 finns rubriken ”Rovdjurtryck utmarksbruk- ekosystemtjänster.”

2010-10-18
Landsbygdsnätverkets referensgrupp för miljöersättningar hade sitt första möte i Stockholm den 18 oktober. Kristian deltog som representant för föreningen.
Minnesanteckningar presenteras här.

2010-10-06/07
Mångfaldskonferensen 2010 med tema ”Traditionell kunskap och biologiskt kulturarv − Framtida nytta och nyttjande” genomfördes i Lidköping 6-7 oktober. Kristian representerade FSF och även Inga var där, av eget intresse. Dokumentation från konferensen presenteras här!

2010-10-05 till 16
Vår ordförande Pauline har besökt Rumänien. Läs hennes rapport här!

2010-09-30 och 10-01
Fulufjällets Forskarseminarium hade i år temat ”Gränsmarker och utmarker”. Som vanligt var vi en dag på skogsmuséet Lomkällan i Särna och en dag i Fulufjällets naturum. Och Inga deltog, som vanligt. För en gångs skull har hon även skrivit ihop en liten rapport kring det som kan intressera fäbodfolket.

2010-09-24/26
Fäbodriksdagen 2010 genomfördes i Persåsen i västra Jämtland 24-26 september.

2010-09-23
I dag har vi fått vår tvåtusende (2.000) unika besökare på sidan!
Och visst har det hänt saker under sommaren. Vi har haft en hel del telefonmöten med allt mer focus på Fäbodriksdagen där vår förening i år är arrangörer.

2010-09-16/17
Vår sekreterare och webba har deltagit i IALE-konferens om svenska hagmarker i Linköping Läs hennes rapport här!  CBMs hagmarksrapport finns här.

2010-04-17
Sveriges Fäbodbrukare har den 17 april genomfört sin ordinarie föreningsstämma på Renshammar i Bollnäs. Ett tjugotal medlemmar och intresserade mötte upp och fick före själva stämman ta del av Roland Hamlins presentation av den regionala förstudien om ett ”Centrum för utmarksbruk”.
På stämman behandlades sedvanliga årsmötespunkter, den tidigare styrelsen beviljades ansvarsfrihet och de flesta förtroendevalda återvaldes.
Stämman tog beslut om en större revidering av stadgarna. I ändamålsparagrafen betonas bland annat att föreningen ska verka för en skälig och fungerande försörjning för verksamma inom jordbruk med fäboddrift, samt fungera som kontakt- och remissorgan till myndigheter och andra parter. Föreningen ska också vara samarbetsorgan för de lokala fäbodföreningarna.
Verksamhetsberättelsen visar att föreningen varit relativt aktiv under året som gått. Man har deltagit i Naturvårdsverkets forskningsförstudie Förvaltning av Fjällmiljö, svarat på remisser till främst Jordbruksverket, sökt samarbete med andra organisationer och utvecklat föreningens roll i Naturvårdsverkets råd för rovdjursfrågor.

2010-04-12

I dag kl 15.00 hade vi fått vår tusende (1.000) unika besökare på sidan!

2010-04-07
Nationellt upptaktsmöte om en lokalt förankrad viltvårdsförvaltning.
”En av hörnpelarna i regeringens nya rovdjurspolitik är att rovdjursförvaltningen ska regionaliseras och viltförvaltningsdelegationer i länen ska överta ansvar och beslut för väsentliga delar av viltförvaltningsarbetet. För att stärka denna process anordnade Miljödepartementet och Naturvårdsverket den 7 april 2010 ett nationellt upptaktsmöte för företrädare för delegationerna i samtliga län. Medverkade gjorde även företrädare för naturvården, jägare, areella näringar, forskare, myndigheter och övriga intressenter.”

2010-03-16
Ett 20-tal personer hade hörsammat inbjudan från MKB-centrum till en Workshop om traditionell kunskap. Förutom fäbodbrukare var samer och Kust- och Insjöfiskarnas organisation representerade.
Vi diskuterade MKB=MiljöKonsekvensBeskrivningar som borde innehålla även ekonomiska och sociala konsekvensbeskrivningar. Vi workshoppade kring ”Hur implementerar vi Akwé: Kon-riktlinjerna nationellt?” Akwé: Kon är ett indianskt ord som uttalas [Agwegoh], riktlinjerna innehåller hänsyn även till ”heliga platser”, land och vatten som av tradition använts av urbefolkningar och lokalsamhällen.
Riktlinjerna på engelska finns nu i svensk översättning.

2010-03-03

Ca 45 personer hade kommit för att lyssna när Jesper Larsson föreläste på Lomkällan – Särna Skogsmuseum. Han menar att reglerna kring och organisationen av fäbodbruket, som vi känner det från 1800-talets slut, etablerades under 15-1600-talet.

2010-03-02
telefonmoteS
Telefonmöte.
Vi har nu möten varannan vecka fram till årsmötet, det finns mycket att avhandla och förhoppningen var att det skulle bli kortare möten än de avsatta två timmarna. Denna gång fick vi som vanligt hänskjuta en del ärenden till nästa möte, ändå tog det 2 tim 45 min.
Nätverk och arbetsgrupper diskuterades, samt stämman och fäbodriksdagen. Lokal för riksdagen är preliminärbokad till sista helgen i september. När det gäller stämman, kom ihåg att eventuella motioner skall vara inne senast 20 mars. Styrelsen kommer att träffas en gång före stämman, om allt klaffar.
Vår hemsida har nu haft 714 unika besökare.

2010-01-30
FSF anordnade fäbodbrukarträff för medlemmar och brukare i Jämtland och Härjedalen i Bygdegården, Klövsjö.
Frågorna för dagen var information och diskussion om möjligheterna inom Landsbygdsprogrammet, de nya miljöersättningarna samt att utse fyra namnförslag på fäbodbrukarrepresentanter till Jämtlands läns nyinstiftade viltförvaltningsdelegation. Utav de fyra som utsågs av mötet kommer två att väljas ut av länsstyrelsen att ingå, en att representera länets fäbodbruk och den andre till dennes suppleant.

2009-11-15
Föreningens extra stämma hölls i Lillhärdal den 14 november. Tyvärr var det inte den uppslutning bland medlemmarna vi hade önskat, men väder och väglag var riktigt uselt.
Det stora ärendet för dagen var förslaget på nya stadgar. Efter ett par små justeringar antogs förslaget. Det ska godkännas även på ordinarie föreningsstämma under våren 2010 innan de nya stadgarna träder i kraft.

2009-10-28
I dag har vår hemsida passerat ett hundra unika besökare. Intresset för fäbodbruk verkar vara stort!

2009-09-18/19
Årets fäbodriksdag hölls i Ockelbo.
Vi fick ta del av många tankeväckande föreläsningar och diskussioner.
Kan det svenska fäbodbruket upphöjas till ett immateriellt kulturarv? Och vad blir bättre av det?
Våra norska kollegor har ett helt annat självförtroende, vad kan vi lära av dem? Kan vi sy ihop ett interregprojekt tillsammans för ömsesidigt lärande?
Hälsingegårdarna och deras marknadsföring presenterades.
Vi besökte Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod och fortsatte ut till kusten och Häckelsängs fiskefäbodar, där vi bjöds en lunch på sotare och två sorters sill. Den utgjorde en fantastisk avslutning på ett par intensiva dagar.

2009-09-10
Styrelsen var inbjuden till Gävleborgs Fäbodförening (GFF) och Ljusdalsbygdens muséum för att prata om samverkan inom fäbodrörelsen och få lite mer information om förstudien kring ett resurscentrum för fäbodbruk. Vi hann även med en ”snabbgenomgång” av muséet.

2009-08-26
Föreningens hemsida är i luften! Inte ett år för tidigt…

2009-08-21
Styrelsens första fysiska möte hölls i Venjan.
Denna gång hann vi med mycket mer. Vilket lyft att äntligen få mötas öga mot öga och ha hela 6 timmar till vårt förfogande! Ekonomi, rovdjur, arbetsgrupper, samverkan i fäbodrörelsen och en rejäl genomgång av stadgarna och lite till hann vi med.

2009-08-10
Styrelsen höll telefonmöte.
Vi hade många punkter på dagordningen, men hann inte med så mycket. Diskuterade bl.a. protokollsrutiner, mötesplan, strategier och samverkan.

2009-06-14
Styrelsens första fysiska träff planeras, men då delar av styrelsen fick förhinder flyttades träffen till framtiden.
Ett dussin medlemmar samlades hos Goth Bertil i Matsäls fäbodar för en genomgång av Eco-mapping. Därefter hade arbetsgruppen för hemsidan en träff i Venjan.

2009-04-18
Föreningens årsstämma hölls i Sveg.