Extra stämma 2020

20-09-27 Söndagen den 27 september genomfördes en extra stämma Klövsjö, med det huvudsakliga syftet att behandla förslag till organisationsutveckling och förändrade stadgar, nu till beslut för andra gången. På grund av pandemin fanns det uppskjutna ärenden från ordinarie stämman, och nu behandlades formellt verksamhetsplan och budget, samt motioner. Det var närmare fyrtio deltagare utspridda i den luftiga lokalen, varav de flesta medlemmar.

Fäbodrörelse i utveckling. Förslaget till nya stadgar och förslaget till organisationsutveckling antogs nu för andra gången och blir därmed gällande från och med 2021. FSF har därmed lagt grunden för en organisatorisk samordning inom den svenska fäbodrörelsen. För att genomföra detta i praktiken behöver även de regionala fäbodföreningarna fatta sina respektive beslut om att delta i denna samordning i fäbodrörelsen. Först när dessa formella beslut är på plats kan vi tilllsammans leverera resultaten till medlemmarna. En grundläggande medlemsfördel är den utökade möjligheten att samtidigt vara medlem på två nivåer och att därmed kunna påverka arbetet i såväl sin regionala fäbodförening som i det övergripande nationella fäbodförbundet. Samverkan mellan fäbodföreningarna och mellan de förtroendevalda förväntas ge bättre resultat i arbetet med medlemmarnas och fäbodbrukarnas intressefrågor. Informationsspridning, kontakter och genomförande av aktiviteter kommer att underlättas genom den gemensamma tidskriften ”Svensk fäbodkultur och utmarksbruk” – den regionala fäbodföreningen kan också ha sin egen regionala tidning vilket man beslutar själv. Samordningen innebär också att den enskilde medlemmen rent praktiskt erlägger en enda gemensam medlemsavgift, vilken kan variera något beroende på beslut i den regionala fäbodföreningen.

I övrigt behandlades nu vid stämman tre motioner, angående Fäbodrörelsen och vindkraftutbyggnad, samt Fäbodhistoria i Härjedalen och Jämtland. Övriga motioner. hänvisades på grund av tidsbrist till den ordinare årsstämman 2021. Inga personval genomfördes.

Här finns alla motionerna och här finns styrelsens förslag till svar.