Kallelse till FSF ordinarie års- stämma lördag 20 april i Mora, med alla handlingar

Ta del av kallelsen, sedvanliga stämmohandlingar och aktuella styrelseförslag och motioner här

Förhandsinfo: Sommarens fäbodläger på Krype Fäbod

Som en föraning om sommarens fröjder finns det nu att ta del av en annons inför kommande fäbodläger på Krype Fäbod.

Ny skrift: Skogsskötsel i områden vid fäbodar

Ny skrift 2024 från Skogsstyrelsen – läs mera här

”Det levande arvet från fäbodarna…” med Stefan Olander

En kort dokumentär från Skalen där Stefan Olander berättar om gården, dess fäbodhistorik och det restaureringsarbete han arbetat med i nu många år. En fin filmatisering från en fin del av Hälsingland – och med en försmak om den sommartid som kommer… Ta del av filmen här

Skogsföretag utvecklar natur- och kulturvärden i fäbodområde.

Stora Enso Skog medverkar aktivt till att utveckla natur- och kulturvärden kring Prästbodarna öster om Rättvik, Dalarna. Läs mera här om en intressant och konstruktiv samverkan mellan skogsbruk och fäbodbruk. (2023-09-10)

Fäbodriksdagen 2023 i Ånge, 15-17/9.

Fäbodriksdag 2023 genomfördes under helgen den 15-17 september i Borgsjö, Ånge, Medelpad, Västernorrlands län. Dokumentation från årets Fäbodriksdag kommer så småningom att läggas ut på vår särskilda informationssida om Fäbodriksdagar.

Nytt RU: Stärk beredskapen för primärproduktion av livsmedel

Regeringen har Jordbruksverket i uppdrag att, inom arbetet med att stärka det civila försvaret, lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen inom primärproduktionen av livsmedel i hela Sverige. Läs mera här (23-06-08)

Fäbodbruk nomineras som immateriellt kulturarv

Sverige nominerar tillsammans med Norge fäbodbruk till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Läs mera här

Öppet brev från Fäbodbrukarna till Landsbygdsministern

Vid ordinarie årsstämma den 25 mars för Förbundet Svensk Fäbodkultur antogs ett öppet brev från den samlade fäbodrörelsen till landsbygdsminister Peter Kullgren. Skrivelsen avslutas på följande sätt och i fyra punker:

…FN:s jordbruksorgan menar att:
”vår enda möjlighet att långsiktigt få fram mat till hela jordens befolkning är att lämna den högindustriella livsmedelsproduktionen och istället utveckla ett ekologiskt, småskaligt jordbruk.”
* Låt våra myndigheter få ett ansvar för att se möjligheter istället för att skapa omöjligheter.
* Läs och lös Eldrimners krångellista!
* Genomför implementeringen av traditionell kunskap i FN:s konvention om biologisk mångfald!
* Vi vill som förbund bjuda in dig till en studieresa till Norge. Vi har mycket att lära från vårt grannland när det gäller fäbod- och småbruk. Antar du utmaningen Peter?

Ta del av hela det öppna brevet här.

Info om arbetet med traditionell kunskap och sedvanebruk (16/11)

Sametinget bjuder in dig till lanseringen av ett nytt kunskapshöjande material som ska bidra till Sveriges genomförande av artiklarna 8j och 10c i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Medverkan av Miljödepartementet, Naturvårdsverket och SLU Centrum för biologisk mångfald

Lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald och hållbart sedvanebruk – Sveriges arbete nu och framåt

Tid: Onsdag 16 november, kl.10.00 – 11.00

Information digitalt via Zoom. Möteslänk finns i bifogad inbjudan i PDF.

Se även tidigare information om detta arbete och programrådet för traditionell kunskap (2022-04-01)

Peter Helander, Mora, ny ordförande i FSF

Vid fäbodmötet i Älvdalen den 24 september behandlades ett från vårens ordinarie årsstämma delegerat ärende om val av ny ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. I närvaro av 35 medlemmar beslutades nu enhälligt att välja Peter Helander till ny ordförande för FSF. Peter kommer närmast från en förtroenderoll som riksdagsledamot. Från Förbundet hälsar vi Peter varmt välkommen till ett intressant och viktigt arbete för fäbodbruket och fäbodkulturen i vårt land. Se även artikel i Mora Tidning 2022-09-27

”Kampen om utmarka” NBS konferens 23-24 nov

Norsk Bonde- och småbrukarlag (NBS) inbjuder genom sitt utmarksutvalg till en konferens på detta tema för att informera och diskutera förutsättningar, aktuella problemställningar och framtida möjligheter för den traditionella betesdriften med frigående djur, och vilken roll utmarkerna ska ha för framtidens livsmedelsförsörjning.

Regjeringsplattforma slår fast at sjølvforsyninga av mat skal aukast til femti prosent. Det er eit djervt mål som det snautt er mogleg å nå utan ein vesentleg auka bruk av beiteressursane. Men korleis er dette mogleg når så mange aktørar konkurrerer om areala? Eller er det ikkje konkurranse? Kan betre planprosessar skape rom for alle? Eller må styresmaktene prioritere arealbruken på ein langt strengare måte i framtida?

Läs mera här (2022-11-23/24)

Ge fäbodbruket status som ursprunglig kultur och näring!

Vid Fäbodriksdagen antogs ett förslag att Fäbodbrukarna ska verka för att få status och legitimitet för fäbodbruket som ursprunglig agrar kultur och näring. Frågan skickas vidare till FSF. Ta del av det antagna förslaget här. Det finns mera att läsa om dokumentationen från Fäbodriksdagen här.

Ordet Fäbod är nu varumärkesskyddat av FSF

Läs mera om vårt arbete med varumärkesfrågan här

”God plass til flere beitedyr på utmarka” NIBIO

”Norge har begrenset med matjord, men store arealer med lite brukt utmarksbeite av god kvalitet. Om ressursen ikke brukes, vil kvaliteten reduseres. Det får direkte følger for matvareberedskapen.”

Ta del av den rubricerade artikeln på nibio.no

Nibio, Norsk Institutt for bioekonomi, besitter ett långt utvecklat kunnande om utmarksbetesresurser. En drivande person i detta utvecklingsarbete har Yngve Rekdahl varit under många år, han har tidigare också medverkat vid flera arrangemang i Sverige när Fäbodförbundet försökt fästa uppmärksamheten på dessa kunskapsfrågor. Vi saknar alltså fortfarande grundläggande kunskaper om dessa resurser i vårt land. Men läs gärna mera här om arbetet i Norge och ta även del av Nibio rapport Arealrekneskap i utmark. Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk.(2022-08-30)

Kritik, hot och kriminalitet mot svensk djurproduktion

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har under 2020 genomfört en enkätundersökning bland målgruppen djurföretagare i Sverige för att kartlägga förekomsten av ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv”. Detta forskningsarbete berör också fäbodbrukare och ett antal problemfrågor som även fäbodbrukare möter. Arbetet har nu slutredovisats – läs mera om resultaten här (2022-08-04)

Sinjajevina – critical pastureland in Montenegro.

Read more here (2022-07-11) and further link to external article.

Om Alpwirtschaft – fäbodbruk – i Schweiz

Hur kan staten agera för levande landsbygd, god landskapsskötsel och biologisk mångfald. Fabian Mebus, RAÄ, visar och berättar vid ett föredrag på SLU Uppsala 2018. Läs mera och se länk till föredragningen här.

”Att leva nära stora rovdjur” Ny studie av GU

”Att leva nära stora rovdjur” SNV Rapport 7005, augusti 2021. Perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser. Av Annelie Sjölander-Lindqvist, Simon Larsson och Juliana Bennett vid Göteborgs Universitet. En studie finansierad av Lantbrukarnas Riksförbund, Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet. Läs mera här (2021-09-12)

”På sommaren flyttar de till fäboden”. Radio P1

Programmet Meny på P1 den 9 september handlar om fäbodar i Sverige. Vad är en fäbod, varför de försvann, besök på en fäbod i Dalarna och mycket mera. Mer information och länk till programmet här (2021-09-09)