Riksdagsvalet 2010

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare ställer frågor till partierna inför riksdagsvalet 2010

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare ställde några frågor till partier som kandiderade till riksdagen. Vi är ju intresserade av hur de ser på fäbodbrukets framtid. Svaren vi fick presenteras här.
Ställ gärna samma frågor till dina egna lokala/regionala representanter inför nästa val!

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare är en ideell förening som enligt stadgarna har till ändamål att bland annat fungera som kontakt- och remissorgan till myndigheter och övriga aktörer inom fäbodsverige och att främja utvecklingen av fäbodnäringen i Sverige.
Inför det stundande riksdagsvalet år 2010, som för övrigt också utsetts till ”Internationella året för biologisk mångfald”, vill vi på vår hemsida www.fabod.nu presentera partiernas ståndpunkter i några för fäbodbruket viktiga frågor. Vi önskar därför att ni tar er tid att svara på nedanstående fem frågor.

1   Sverige ratificerade Konventionen om biologisk mångfald 1993-12-16.
I konventionens artikel 8j behandlas bland annat behovet av att bevara ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt. En bedömning är att detta i Sverige omfattar bland annat samer, fäbodbrukare, fjälljordbrukare, skärgårdsjordbrukare samt kust- och skärgårdsfiskare.
Hur avser ert parti stödja tillämpningen av även denna del av konventionen, för att bevara och utveckla också fäbodbruket i Sverige?Centerpartiet
Centerpartiet vill bevara och utveckla fäbodbruket i Sverige. Att värna biologisk mångfald är ett motiv. Det mest verkningsfulla medlet på för att nå miljömålen är att fortsätta utveckla besöksnäringen kring fäbodbruket. Då kan vi skapa en medvetenhet kring biologisk mångfald och andra värden som fäbodbruket står för. Centerpartiet vill skapa en nationell strategi för landsbygdsturism. Ökad samverkan och samordning mellan olika sektorer skapar förutsättningar för fler turister på den svenska landsbygden där god mat och rikt kulturliv värderas högt. Fäbodarna erbjuder unika upplevelsemiljöer där kultur, historia, djur- och natur- matupplevelser samverkar. Detta borde kunna komma fler till del.


Folkpartiet
Svar/Kommentar: Folkpartiet liberalerna vill ha en levande landsbygd. Vi vill värna den biologiska mångfalden bland annat genom att sätta upp målet att antalet hotade arter ska minska med 30 procent till 2015. Vi vill också tillvarata det lokala engagemanget i naturvården för att upprätthålla den biologiska mångfalden och kulturlandskapet. Samtidigt vill vi utveckla ekonomisk redovisning av ekosystemtjänster och öka resurserna till biologisk mångfald genom ianspråktagande av outnyttjade fonder inom miljödepartementets ansvarsområde, där bevarandet och utvecklandet av fäbodbruket skulle kunna inrymmas.
Kristdemokraterna Ännu inget svar


Landsbygdsdemokraterna
Fäbodbruk och andra kvarlevor av våra fäders kultur- och naturtraditioner är en skatt med genetiskt, kulturellt och kunskapsmässigt värdefullt innehåll. Riokonventionens artikel 8j är ett viktigt åtagande att tillämpa för att bevara dessa värden. LD anser att dessa tillgångar bör skyddas genom ett överordnat ansvar, ombudsman eller liknande och inte ligga utspritt med olika delar på olika departement och myndigheter som idag.


Miljöpartiet
> Vi har generellt sett varit positiva till Miljömålsrådets förslag till delmål, strategier och åtgärder för att nå dessa, som framförts i miljömålsrådets fördjupade utvärdering 2008. Vi har inte tagit ställning till varje enskilt förslag, men åtagit oss att presentera ett regeringsförslag baserade på deras förslag. Miljömålsrådet har föreslaget en särskild del av ett etappmål för antalet väbodar i bruk inte får understiga 230 stycken, samt att medel från landsbygdsprogrammet används för att klara målet. Där finns också förslag om bevarandet av lantraser. Utöver det har vi inte en särskild politik på just detta område.


Moderaterna
Moderaterna med Alliansregeringen har höjt anslaget för åtgärder för biologisk mångfald från 6 miljarder 2003-2006 – till 7,5 miljarder 2007-2010. Vi arbetar redan aktivt med detta idag.Artikel 8 J lyder såhär: Med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en bredare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av innehavarna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor.

Eftersom Sverige har skrivit under konventionen av biologisk mångfald så är detta något vi arbetar med och vill bevara samt utveckla. NAPTEK (nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterade till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald) har fått i uppdrag av regeringen att verka för nyttjande, spridande och bevarande av lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. NAPTEK stöder projekt som handlar om fäbodbruket och upprätthållandet av kunskap.Socialdemokraterna
Svar: Från Socialdemokratisk sida ställer vi oss mycket positiva till ett bevarande och framför allt en vidareutveckling av fäbodbruket. Småbrukarnas speciella kunskaper är viktiga att föra vidare till kommande generationer.


Sverigedemokraterna
Fråga 1Sverige följer inte sina åtaganden enligt artikel 8J i Konventionen om biologisk mångfald vad det gäller åtaganden mot bland annat fäbodbruket och annat småjordbruk i landet. SD ska verka för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden i enlighet med artikel 8J för att bevara ursprungliga och lokala samhällen med traditionella livssätt, även vad gäller fäbodbruket. Det är viktigt för att långsiktigt bibehålla kunskaper, kultur och tradition samt att skapa goda villkor för försörjning också på landsbygden.


Vänsterpartiet
Fäbodbruket är en viktig komponent i arbetet med att kombinera värnande av den biologiska mångfalden, bibehållandet av kunskap, seder och traditioner samt en hållbar landsbygdsutveckling. Med ökade satsningar på landsbygden har Sverige en mycket stor potential att utveckla landsbygdsturism där värnandet och bevarandet av fäbodbruket utgör en viktig del.

2   Fäbodbruket är en del av det småskaliga kultur- och naturvårdsjordbruket i Sverige. Den resurssnåla produktionsmodellen med extensiv betesdrift med frigående djur i skog och fjäll bygger på historiska och traditionella kunskaper och erfarenheter, samtidigt som det utgör en produktionspotential som idag nyttjas högst marginellt.
Med växande utmaningar i form av klimatförändringar, energikris och globalt sviktande livsmedelsproduktion står vårt samhälle inför behov av omställning av både produktions- och konsumtionsmönster. Småskalig, lokal produktion och självhushåll handlar i grund och botten om omsorg om såväl människor som miljö och klimat.
Hur vill ert parti stödja omställningen till en uthållig, lokal och energieffektiv livsmedelsproduktion, och därmed ökad sysselsättning, även i det svenska fäbodområdet?Centerpartiet
Centerpartiet vill satsa på småskalig, närproducerad och ekologisk matproduktion. Efterfrågan på närproducerade kvalitetsprodukter är stor och vi har under mandatperioden gjort mycket för att stödja denna utveckling. Regeringen bland annat tagit fram en vision som syftar till att Sverige ska bli det främsta matlandet i Europa. För att förverkliga denna vision har regeringen, tillsammans med livsmedelsbranchen, tagit fram en nationell livsmedelsstrategi som bl.a. innehåller satsningar på mat med mervärden. Centerpartiet anser att den här typen av initiativ kan stärka det svenska fäbodbruket. Vi vill att satsningen på Matlandet Sverige genom att satsningarna på livsmedelsstrategi och småskalig slakt förlängs. Vidare har vi anslagit ytterligare pengar till vården av natur- och kulturmiljöer. Under 2007-2013 används årligen cirka en miljard kronor inom landbygdsprogrammet till inköp av kultur- och naturmiljötjänster av lantbrukare. Programmet har från och med 2010 förstärkts med en miljard kronor.


Folkpartiet
Svar/Kommentar: Folkpartiet liberalerna anser att ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för en uthållig, lokal och energieffektiv livsmedelsproduktion. Vi står bakom regeringens satsning på ”Sverige – det nya matlandet”, där 160 miljoner satsas. Detta ändamål gynnar också tillväxten i landsbygden. Inom EU och på nationell nivå har vi lyft upp betydelsen av märkning, något som gynnar regionalt producerade livsmedel. Vi vill stärka förutsättningarna för företagsamhet på landsbygden generellt. Detta görs bland annat genom bra företags- och entreprenörskapspolitik och satsningar på infrastruktur och bredband är också värdefullt.Vi är positiva till att småskalig livsmedelsproduktion utvecklas (där Eldrimner kan nämnas) samt att förutsättningar för småskalig slakt ökas. Tydliga och långsiktiga regler är viktigt för företagare och branscher
Kristdemokraterna Ännu inget svar


Landsbygdsdemokraterna
Satsningar på turism och upplevelsemiljö är en aspekt, men viktigast är att inte det byråkratiska regelverket (idag ofta utformat för storskaliga djurfabriker och centraliserade distributionskanaler) av missriktad nit skall skapa direkta hinder för fäbodbruk och småskalig djurhållning.Vi vill verka för att svenska förhållanden skall styra EU-samarbetet, t ex avseende betesmarker, jakt och fiske. Vi vill ha en levande landsbygd – inte att den bara ska bli ett turistreservat för Europa.


Miljöpartiet
> Vi har motionerat om behovet av en jämnare struktur på djurhållning i landet. Vi rödgröna har kommit överens om bl.a. följande:* En svensk livsmedelsstrategi bör utarbetas och bygga på ökad hållbarhet och ökad produktion. Jordbruket måste ses som en viktig komponent för att både producera livsmedel och bidra till att lösa energi- och klimatproblemen. Sverige har goda förutsättningar för att ha en långsiktigt hållbar produktion. Förutsättningarna för småföretag på landsbygden är centrala i sammanhanget.

* En utredning bör tillsättas för att överväga om Sverige behöver ett långsiktigt livsmedelssäkerhetsmål för att ha beredskap att klara försörjningen i ett läge med brister på världsmarknaden. Bakgrunden är de kraftiga prisökningarna 2006-2008 på livsmedel och osäkerheten kring oljepriset samt kraven på avveckling av oljeförbrukningen med anledning av klimatförändringarna. Utredningen bör svara på vad samhället kan vidta för åtgärder på kort och medellång sikt för att bevara handlingsfrihet och anpassningsförmåga.Moderaterna
Moderaterna står upp för en sund livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion där miljö, hälsa och djurhållning spelar viktiga roller. Men vi ska inte överskatta vår egen roll. Konsumentens aktiva val spelar större roll än politisk detaljstyrning.Dagligvaruhandeln och livsmedelsbranscherna är viktiga för att utveckla den mat vi äter och köper. De ska, och tar redan i stor utsträckning ansvar, för utvecklingen av livsmedelsmarknaden och svara upp mot konsumenternas efterfrågan.

Subventioner innebär indirekt ett handelshinder gentemot övriga världen. Därför har Moderaterna länge argumenterat för att EU:s jordbrukspolitik på sikt ska fasas ut. Jordbrukspolitikens bidragssystem är ett handelshinder som i många fall leder till en osund livsmedelsproduktion. Det är dock viktigt att påpeka att Sverige ensamt inte ska avskaffa stödet till jordbruket. Utfasningen ska ske samtidigt i alla medlemsländer, för att inte undergräva det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

EU:s jordbrukspolitik försvårar för utvecklingsländerna att exportera varor till Europa och att konkurrera med europeiska varor på hemmamarknaden. En utvecklad livsmedelsproduktion ger tillgång till mat och ger fler möjlighet att försörja sig själva. Att en miljard människor i världen i drabbas av svält och undernäring är oacceptabelt. Samtidigt är det inte brist på mat i världen.

Såväl hantverksmässig som industriell produktion måste ha goda villkor. Därför måste kunskapen om vilka krav som är rimliga att ställa på småskalig livsmedelsproduktion öka.Socialdemokraterna
Svar: Vi anser att Sverige bör gå före i omställningen för framtidens gröna jobb. Det innebär att vi, samtidigt som vi satsar på en förbättrad matkvalitet, också måste göra livsmedelsproduktionen mer uthållig. Vi menar att det finns ett stort utrymme av nya, innovativa jobb inom jordbruket och naturvården. I vår rödgröna politik har vi många förslag som gynnar de små företagen. Vi vill bland annat göra en allmän nedsättning av arbetsgivaravgifterna som innebär sänkta kostnader på cirka 50 000 kronor för företag med två, tre anställda. Vi vill också se över små företags sjuklönekostnader. Stödet till ekologiskt jordbruk bör återinföras på en nivå om tio miljoner kronor årligen för 2011-2012.


Sverigedemokraterna
Fråga 2 1. Minska det byråkratiska krånglet för småföretag på landsbygden. Regelverket måste erbjuda bättre villkor. Det behövs fler sysselsatta i basnäringarna på den svenska landsbygden, även inom jordbruk med fäboddrift.

2. Förbättra de ekonomiska villkoren för småföretag generellt och särskilt för småföretag i de areella näringarna. SD vill skapa goda förutsättningar för jordbrukssektorn som producerar livsmedel och står för mervärden i form av naturvård och kulturarv.

3. Det är viktigt att stödja återetableringen av småjordbruk över stora delar av vårt land. Småjordbruken kan utgöra en väsentlig del i många byar och över stora delar av vår landsbygd. Regional fördelning av hållbar livsmedelsproduktion är också en nödvändig del av Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

4. Den fria betesrätten ska bevaras som historisk tradition och tillgång det är för betesbaserad extensiv produktion på skogsmark och i fjällområden. Vi måste lära av vårt grannland Norge där en stor andel av gårdarna har utmarksbete, som exempel beräknas fodervärdet av utmarksbete uppgå till nästan en miljard norska kronor per år. Dessutom tillkommer värdet av minskad import, positiv betydelse för folkhälsan genom matproduktion med hög kvalitet samt ökad sysselsättning på landsbygden. Detta utgör alltså en stor outnyttjat potential på svensk landsbygd, främst i skogs- och fjällbygderna.Vänsterpartiet
Vi ser en stor potential för en hållbar omställning av livsmedelsproduktionen i Sverige vilket även skapar de viktiga nya, gröna jobben. Vi vill därför satsa mer på småföretagarna samt inom jordbruket där en övergång till ekologisk odling ska främjas.Vi rödgröna har även har andra förslag på området, bland annat utförandet av en livsmedelsstrategi för ökad hållbarhet och produktion samt tillsättande av en utredning gällande eventuellt behov av långsiktig livsmedelssäkerhet vid eventuella brister i den framtida livsmedelsförsörjningen.

3   Enligt de svenska miljömålen ska samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Dock kan vi konstatera att fäbodbrukets traditionella betesmarker, liksom annat utmarksbete och slåtterängar i nordsvenska skogar, våtmarker och fjällområden är mycket ofullständigt beskrivna och belysta. Detta medför bland annat en påtaglig regional obalans i ansvarstagandet för den kulturrelaterade och hävdvunna biologiska mångfalden i dessa områden.
Denna kunskapsbrist kan leda till felaktiga beslutsunderlag inom naturvården, som till exempel i rovdjurspolitiken, där man riskerar bortse från andra väsentliga delar av den biologiska mångfalden.
Denna kunskapsbrist kan också medföra felaktiga prioriteringar i jordbruks- och landsbygdspolitiken, till exempel i det svenska landsbygdsprogrammet, där man riskerar bortse från väsentliga natur- och kulturvärden i dessa områden med traditionella betesmarker. Man kan också underskatta behovet av att värna de ursprungliga svenska lantraserna, anpassade till extensiv betesdrift i skog och fjäll.

Hur förhåller sig ert parti till behovet av ökad kunskap om de svenska ängs- och betesmarkerna samt ökad kunskap om fäbodkultur och utmarksbruk?

 Centerpartiet
Visst behövs mer kunskap! Ideella föreningar och enskilda företagare och intressenter inom de gröna näringarna drar ett stort lass när det gäller att synliggöra och behålla en livskraftig fäbodkultur. Dessa strävanden är något vi stödjer och vi vill uppmuntra till ökad kunskap om fäbodkulturen.


Folkpartiet
Svar/Kommentar: Vi är väl medvetna om betydelsen av de svenska ängs- och betesmarkerna, fäbodkultur och utmarksbruk, men är givetvis öppna för ytterligare information. FP har alltid arbetat och tänker fortsätta arbeta med att främja utvecklingen av landsbygden. Den biologiska mångfalden har gynnats av ett brukande av våra marker där inte minst betande djur har stor betydelse. Vi har i många olika sammanhang lyft fram värdet av natur- och kulturlandskapet.
Kristdemokraterna Ännu inget svar


Landsbygdsdemokraterna
Vi vill verka för mer fokus på fäbodbruket i forskningsuppdragen hos Centrum för biologisk mångfald, CBM och NAPTEK. Deras fokus på kartläggning och dokumentation är viktigt men viktigare är att i andan av Artikel 8j bevara både lantraser, kunskaper och traditioner ”in-situ” vilket även forskningen bör inriktas på, liksom att bredda nuvarande inriktning på främst samekulturen till att omfatta även fäbodbruket.


Miljöpartiet
> Vi delar er syn om behovet av ökad kunskap.


Moderaterna
Vi inser att detta är ett problem och att frågan går över många områden och är väl medvetna om det komplexa när det gäller behovet av ökad kunskap om de svenska ängs-och betesmarkerna. Vi vill uppmuntra till ökad kunskap om fäbodskultur och utmarksbruk.Alliansregeringen bedömer att bevarande och användning av lokal och traditionell kunskap relaterat till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald har betydelse för möjligheten att uppnå Ett rikt växt- och djurliv och även övriga miljökvalitetsmål som behandlar biologiska resurser. Lokal delaktighet och förvaltning där hänsyn tas till lokal och traditionell kunskap kan gynna både biologisk mångfald och ge möjlighet till långsiktig ekonomisk utveckling. Den lokala och traditionella kunskapen är en del av en kulturell och lokal identitet som kan bidra till nygamla innovationer för att skapa ett hållbart samhälle, kan främja lokala produkter viktiga för landsbygdsutveckling och kan bevara traditionell markanvändning.

Traditionell , eller tyst, kunskap är den folkliga erfarenhetsbaserade kunskap som förs vidare från generation till generation genom praktiskt brukande av naturen och de biologiska naturresurserna. Samernas renskötsel, slöjd, jakt och fiske, kustnära fiskares vana vid sjöliv och fäbodsbrukarnas kunskaper om djuren och om skogsbete är exempel på traditionell kunskap som riskerar att glömmas bort. I Konventionen om biologisk mångfald framhålls sådan kunskap som en nationell resurs för framtiden.

All traditionell kunskap har några saker gemensamt: den är dåligt dokumenterad, den har uppstått under lång tid och har hållits vid liv genom att direkt föras vidare från generation till generation.Socialdemokraterna
Svar: De svenska fäbodarna är viktiga för att upprätthålla ett unikt odlingslandskap med starka regionala särdrag, och de representerar en viktig kulturbärande tradition. Fäbodarna är viktiga ur miljösynpunkt då de slår vakt om våra naturliga betesmarker och inte minst är en förutsättning för skogens unika betesbiotoper. Det är en nationell angelägenhet att bevara möjligheterna till fäbodbruk i traditionell form. Den mångåriga betes- och slåtterhävden har format en unik biologisk mångfald där utrotningshotade lantrasdjur ingår som en viktig komponent.


Sverigedemokraterna
Fråga 3SD har många medlemmar med rötter på landsbygden och i jordbruket. Vi är medvetna om att  Sverige går miste om stora värden och resurser eftersom vi inte har bättre villkor för landsbygdsföretagande, småjordbruk, fäbodbruk och utmarksbete. Det behövs mer kunskap hos beslutsfattare för att kunna utveckla även fäbodbruket och utmarksbetet med moderna tillämpningar i samspel med traditionell kunskap för att nyttja denna resurs.


Vänsterpartiet
Problemet med kunskapsbrist kring dessa frågor som ofta handlar om komplexa samband är mycket viktiga att komma tillrätta med. Förutom komplexiteten ligger mycket av problemets ursprung i den tysta kunskapen som tidigare överförts mellan generationerna. Denna kunskap är mycket viktig att ta till vara och föra vidare.

4   Fäbodbruk och annat traditionellt utmarksbruk i Sverige är i avtagande och rentav hotat, vilket beskrivs i en förstudierapport 2010-03-30 ”Förslag om ett Centrum för utmarksbruk” från Ljusdalsbygdens museum. Se vidare rapporten på vår hemsida, www.fabod.nu. Förstudien beskriver hur ett statligt extraanslag på ca 8 miljoner kronor per år skulle kunna medverka till att säkerställa ett bevarande av fäbodbruk och annat utmarksbruk.

Hur ser ert parti på att stödja en sådan satsning?

 Centerpartiet
Positivt. Men reservation för att det måste vara statliga 8 miljoner. Det är ett bra initiativ att utbyta erfarenheter och kraftsamla kunskaper kring fäbodbruket. Centerpartiet vill stärka den svenska matmångfalden underifrån genom att bilda gastronomiska regioner där regionala resurscentrum får till uppgift att sprida kunskap och mervärden om den mat som produceras och förädlas lokalt. Precis som exempelvis Italien och Frankrike ser svenskt jordbruk och mathantverk väldigt olika ut i olika delar av landet. Det är en tillgång och möjlighet som går att renodla ytterligare – från rennäringen i norr till äppelodlingarna i söder. Där ryms i allra högsta grad fäbodkulturen.


Folkpartiet
Svar/Kommentar: Att bevara fäbodbruket är viktigt, så vi är öppna för att diskutera frågan. Den skulle kunna rymmas i ett landsbygdsutvecklingsprojekt.
Kristdemokraterna Ännu inget svar


Landsbygdsdemokraterna
Förstudien är ett förnämligt utgångsmaterial för framtida inriktning i linje med föregående frågor. Utan att veta hur pengarna skulle användas är det ingen avskräckande summa om det kan ge mer balans mellan forskning och bevarande av biologisk mångfald i betesbiotoperna och de anslag som lagts på rovdjursfrågor.


Miljöpartiet
> Miljömålsrådet har som nämnts föreslagit en större satsning än detta ur landsbygdsprogrammet. Vi förhåller oss generellt positiva till miljmålsrådets förslag men har inte tagit ställning till just detta förslag. Vi har inte heller tagit ställning till förslaget i förstudierapporten.<


Moderaterna
Vi ser positivt på det men med reservation på de 8 miljonerna. Vi är villiga att diskutera frågan. Fäbodbruket och annat utmarksbruk är viktigt för att bibehålla en biologisk mångfald samt för det svenska kulturarvet


Socialdemokraterna
Svar: Vi har från Socialdemokratisk sida länge efterfrågat en strategi för svensk livsmedels- och jordbrukspolitik hos nuvarande regering. Regeringen har nonchalerat frågan. Vid en rödgrön valseger blir en sådan strategi en viktig uppgift. Fäbodkulturen är inte bara viktig utan också en mycket uppskattad del av det svenska kulturarvet.


Sverigedemokraterna
Fråga 4SD vill inte bara bevara fäbodbruket och annat utmarksbruk – vi vill utveckla det och är övertygade om att det är en nationell resurs som bidrar till biologisk mångfald och är en tillgång för Sveriges livsmedelsförsörjning.

Vi ställer oss positiva till en statlig satsning enligt förslag i rapporten Förslag om ett Centrum för utmarksbruk.Vänsterpartiet
Det krävs ökade satsningar inom olika områden för att möjliggöra en långsiktig livsmedels – och jordbrukspolitik. Vi rödgröna vill, som tidigare nämnts, införa en livsmedelsstrategi för detta ändamål.

5   Fäbodbruket har ett antal internationella motsvarigheter med säsongsvis förflyttning av boskap mellan betesområden, transhumans (Eng; Transhumance). Det svenska fäbodbruket är också en del av en gemensam nordisk historia och kulturgeografi. Det är känt att den västliga taigan är ett kulturlandskap och våra skogar och fjällområden kan generellt betraktas som kulturpåverkade.
Vi ser ett behov av att få informera och sprida kunskaper om det småskaliga kultur- och naturvårdsjordbruket i fäbodområdet; Om förutsättningarna för extensiv boskapsskötsel i marginalområden; Om möjligheterna för resurssnål produktion av mjölk och kött; Om konsekvenserna av den aktuella rovdjurspolitiken; Att ge aktuell kunskap om dagens fäbodbruk som levande kulturarv och förvaltare av biologisk mångfald i traditionella kulturlandskap.

Om det finns intresse, vill Föreningen Sveriges Fäbodbrukare under nästa år arrangera en studieresa i det skandinaviska fäbodområdet för beslutsfattare och opinionsbildare.

Är ni intresserade av en sådan studieresa?Centerpartiet
Ja. När det gäller rovdjurpolitiken så har vi under mandatperioden förändrat den så att de människor som berörs av den också ska få vara med och fatta beslut om den.


Folkpartiet
Svar/Kommentar: Självklart är vi intresserade. Det kan också tilläggas att vår ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott Anita Brodén har tagit initiativ till Riksdagens Landsbygdsnätverk.
Kristdemokraterna Ännu inget svar


Landsbygdsdemokraterna
Vi skulle sätta stort värde på ytterligare förkovran i ämnet och skulle uppskatta en studieresa.


Miljöpartiet
> Ja.


Moderaterna
Ja, i mån av tid.

Socialdemokraterna

Svar: Återkom gärna efter valet till de Socialdemokratiska ledamöterna i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Där finns ett stort intresse för frågorna.


Sverigedemokraterna
Fråga 5SD:s  representanter är intresserade av att lära sig mer om dessa frågor.


Vänsterpartiet
Ja

 


CenterpartietFolkpartietKristdemokraternaLandsbygdsdemokraterna


MiljöpartietModeraternaNorrländska SamlingspartietSocialdemokraternaSverigedemokraternaVänsterpartiet