Fäbodlitteratur Dalarna

Litteratur om fäbodar, Dalarna, före 1995.
========================================================

Allmänt

Bannbers, Olof, En undersökning av Dalarnes fäbodar. – (Meddelanden från Dalarnas hembygdsförbund 1919, s. 9-14).
Bannbers, Ola, Dalarnas fäbodar. – (Meddelanden från Dalarnas hembygdsförbund 1919, s. 30-33).
Björsson, Nils-Eric, Överlever fäbodarna? Ur: Land 1972:15, s. 2-3.
Boëthius, Bertil, Ur de stora skogarnas historia / utg. av Samfundet för hembygdsvård, Jordbrukare-ungdomens förbund. – 2 uppl. 1955. – 128 s. : ill. Innehåller bl. a. uppgifter om fäbodbruket.
Boëthius, Gerda, Fäbodar och fäbodliv. – (Dalarnas hembygdsbok 1943, s. 49-60).
Brashers, Kerstin, Sing the cows home : a folklore field study of the Swedish fäbod. – 1983. – 248 s. : ill.
Bratt, Lennart, och Ljung, Tomas, Dalarnas Ängar och Betesmarker. – Länsstyrelsen Dalarna, Miljövårdsenheten – 1993:1.
Montelius, Sigvard, Dalarnas fäbodar – 1970: (Böcker om Dalarna 15) 8 s. Uppsats om Dalarnas fäbodkultur samt bibliografi över fäbodlitteratur.
Det levande fäbodbruket 1990 / utg. av Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Kopparbergs län. – 1991. – 37 bl. Duplic.
Forsslund, Karl-Erik, Med Dalälven från källorna till havet 1:1-11, 2:1-10, 3:1-6. – 1918-1939.
Ett avsnitt om de olika fäbodar finns för varje socken.
Frödin, John, Siljansområdets fäbodbygd. – 1925. – 317 s. : ill., kart. – (Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i Lund ; 5)
Frödin, John, Skogar och myrar i norra Sverige i deras funktion som betesmark och slåtter. – Inst. f. sammenlign. kulturforsk. Oslo 1952. Rik dokumentation av fjällnära fäbodbete, myrslåtter och utmarksbruk från bl a Idre.
Fäbodminnen /red.: Hans Lidman, Anders Nyman ; utg. i samarbete med Nordiska museet och Fäbodkommittén inom Samfundet för hembygdsvård. – 1965. – 271 s. : ill.
Gezelius, Lars, Betesdjuren och fäbodlandskapet. Ur: Svensk valltidskrift 1971:3, s. 81-84.
Gustavsson, Björn, Fäbodar utan framtid. – (Bygd och natur 1990:4, s. 12-15). Med anledning av inventering av fäbodväsendet i västra Dalarna.
Hallerdt, Björn, Levande fäbodar. – (Dalarnas hembygdsbok 1959, s. 37-62). Innehåller förteckning över samtliga fäbodar i bruk under 1900-talet i Dalarnas alla socknar.
Hansen, Kjell, Fäbodbruket : hotad näring : rapport om fäbodbruket i Sverige 1980 / Kjell Hansen, Ingvar Jansson ; utg. av Länsstyrelsen i Jämtlands län. – 105 s. : ill. – (Länsstyrelsen informerar ; A 1982:3) Duplic.
Hedblom, Folke, Det svenska fäbodväsendets terminologi : om undersökningar vid ULMA åren 1935-45. – (Svenska landsmål och svenskt folkliv 1987, s. 94-98).
Jansson, Ingvar, Fäbodstället – hotad miljö : en skrift om vård av byggnader och miljö / Ingvar Jansson, Jan Raihle. – 2 uppl. 1989. – 24 s. : ill.
Levande fäbodar : 24 restips i Dalarna, Hälsingland och Jämtland-Härjedalen / utg. av Stiftelsen Turistutveckling, Östersund. – 1987. – 23 s. : ill.
Levander, Lars, Övre Dalarnes bondekultur 1. – 1943. – 561 s. : ill. s 137-185: Fäbodar och betesgång.
Lidman, Hans (red.), Fäbodar; utg. i samarbete med Nordiska museet och Fäbodkommittén inom Samf. F. hembygdsvård. – 1963. – 319 s. : ill. Innehåller bl. a. uppgifter från Djura och Svärdsjö.
Lärka, Karl, Karl Lärkas Dalarna. – 1974. s 168-193: Forna dagars fäbodliv.
Montelius, Sigvard, Fäbodarnas betydelse för näringsliv och bebyggelse. – (Gammal bygd blir ny (1978), s. 69-108).
Montelius, Sigvard, Fäbodväsendet i övre Dalarna / utg. av Institutet för folklivsforskning. – 1977. – 83 s. : ill.
Murvall, Eva, Möjligheterna att bevara fäbodväsendet : med tillämpnings-exempel i Norra Venjan, Mora kommun / utg. av Sveriges lantbruksuniversitet. – 1983. – 109 s. : ill. Duplic.
Nordiskt fäbodväsen : förhandlingar vid fäbodseminarium i Älvdalen, Dalarna, 1-3 sept. 1976 / red. : Göran Rosander ; utg. av Nordiska museet i samarbete med Dalarnas museum och Riksförbundet för hembygdsvård. – 1977. – 141 s. : ill.
Nyman, Anders, De sista fäbodarna. – (Svenska Turistföreningens årsskrift 1972, s. 172-185).
Pallin, Britta, Medieval hamlets in north-western Dalarna : development of physical, economic and social organisation. Ur: Geografiska annaler B 68(1986), s. 95-104.
Pettersson, Täpp John-Erik, Levande fäbodväsen. Ur: Agrifack 1980:4, s. 8-10.
Svensson, Erik, Arbete med och i långfäbodarna. – (Arbetets historia i Dalarna, 1994, s. 39-46).
Szabo, Matyas, Herdar och husdjur, en etnologisk studie över Skandinaviens och Mellaneuropas beteskultur och vallningsorganisation, 1970 – Nordiska Museet.
1663-64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier m. m. inom Kopparbergs län enligt i 1663 års jordebok intagna originalförteckningar / utg. av Bror Lindén. – 1974. – 216 s. – (Skrifter utgivna genom ortnamnsarkivet i Uppsala, Ser. C 1).

Särskilda kommuner i Dalarna

Avesta kommun
Larsson i By, Carl, En dalasockens historia 2. – 1968. – 303 s. : ill. s 180-188: Fäbodliv och vallgång. Behandlar By socken.

Borlänge kommun
En bok om Gustafs 2. – 1970. – 47 s. : ill. Innehåller bl. a.: Hillerström, Gottfrid, Fäbodar i Gustafs socken.
Enborg, Gustaf, Fäbodar i Stora Tuna. Ur: Ditt land juli-augusti 1944.
Ericson, Klas, Våra fäbodar. – (Tunum 1962, s. 23). Förteckning över fäbodar i Stora Tuna.
Hillerström, Gottfrid, Fäbodar och bodevallar i Tuna socken 1386-1968 1-2. – 1984. – 204 och 423 s. : ill. Del 1 behandlar Ovanbrodelen och del 2 Utanbrodelen av Stora Tuna.

Falu kommun
Boström, Erik, Fäbodinventering i Svärdsjö. Ur: Falu-Kuriren 1959-04-02 och 1959-04-07.
Fäbodar i Falu kommun: kulturhistorisk inventering 1979-1980 / utg. av Dalarnas museum. – 1980. – 74 s. : ill. Duplic.
Gustafsson, Birger, Vikas sista fäbod – och fäbodkulla. r: Falu-Kuriren 1974-09-07. Finns även i: Slagan 4(mars 1989), s. 27-30.
Karlsson, Karl, På fäbodstig till Finngärds fäbod. – 1978. – 20 s. : ill. Handlar om Finngärds fäbodar i Sundborn.
Sohlberg, John, Fäbodar inom Svärdsjö socken : en dokumentation. – 1994. – 192 s. : ill.
Toresbo, Lars, Fäbodar. – (Slagan 5(1993), s. 28-31). Om fäbodarna i Vika.

Gagnefs kommun
Andersson, Anders V., Om fäbodväsendet i Gagnefs socken. – 1984. – 72 s. : ill. – (Dalarnas museums serie av småskrifter ; 40)
Hertzman-Ericson, Gurli, Från fäbodvallen. – 1972. – 64 s. : ill. Om Södra Tansbodarna i Mockfjärd.
Holm, Ingrid, Mörtbodarna. – 9 bl. : ill. Högskoleuppsats 10 p.
Lasell, Arne, Fäbodbruk och hackslåtter för foderanskaffning : del av Finntorpets fäbod. – 1993. – 8 s. : ill., kart. Duplic. Handlar om djuråsfäboden Finntorpet.
Persson, Bo, I buan klarar jag ensam djurskötseln.Ur: Falu-Kuriren 1979-07-09. Handlar om Bastbergets fäbodar i Mockfjärd.

Hedemora kommun
Olofsson, Leif, Fäbodar. – (Husby socken i Dalarna 8 (1984), s. 29-42).

Leksands kommun
Andersson, Roland, Byar och fäbodar i Leksands kommun : kulturhistorisk miljöanalys / utg. av Leksands kommun, Dalarnas museum. – 1983. – 336 s. : ill., kart. (Dalarnas museums serie av rapporter ; 13)
Aronsson, Knis Karl, Fäbodar i leksandsbygden. Ur: Borlänge tidning 1960-02-01.
Dalmalm, Gustaf, Djurafolk gick bortom sjön. Ur: Mora Tidning 1977-08-01. Om Djuras fäbodar.
Dalmalm, Gustaf, En buffring till Bjönnberget för femtio år sedan. Ur: Borlänge tidning 1968-05-22. Om Bjönnbergets fäbod i Djura.
Dalmalm, Gustaf, Matsbofolket stiftade sträng fäbodlag år 1803. Ur: Mora Tidning 1976-08-16. Om Matsbodarna i Djura.
Dalmalm, Gustaf, När våren kom buffrade vi till budom. Ur: Mora Tidning 1976-05-31. Om Bjönnbergets fäbod i Djura.
Dalmalm, Gustaf, Så minns jag Matsbodarna. Ur: Mora Tidning 1974-08-14. Om Matsbodarna i Djura.
Lange, Ulrich, Dammskog och Skallskog : bebyggelsehistoria i två av Dalarnas blandbyar. – (Ur: Bebyggelsehistorisk tidskrift 1993:25, s. 7-24). Dammskog och Skallskog var fäbodar till flera byar i Leksand. Båda är av riksintresse för kulturmiljövården.
Montelius, Sigvard, Leksands fäbodar. – 1975. – 292 s. : ill. – (Leksands sockenbeskrivning ; 7)
Montelius, Sigvard, Om Limå bruk och Ickholmen samt två leksandsfäbodar i förvandling. – (Från Kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1983, s. 61-67). Finns även som särtryck.
Vestlund, Gösta, Om fäbodväsendet i Åls socken, Kopparbergs län. – 1941. – 22 s. Uppsats vid Geografiska proseminariet.
Västanvik : by vid Siljan / utg. av Västanviks byalag. – 1988. – 239 s. : ill. s. 206-229: Fäbodliv.

Ludvika kommun
Karlsson, Holger, Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde 1. – (Gränge 13(1982), s. 8-11, 32).
Karlsson, Holger, Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde 2. – (Gränge 14(1983), s. 15-22, 26).
Karlsson, Holger, Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde 3. – (Gränge 15-16 (1986), s. 51-56).
Karlsson, Holger, Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde 4. – (Gränge 17(1986), s. 27-29).
Karlsson, Holger, Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde 5. – (Gränge 18(1987), s. 23-24).
Karlsson, Holger, Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde 6. – (Gränge 19(1989), s. 21-24).
Karlsson, Holger, Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde 7. – (Gränge 20(1990), s. 11-15).
Ottosson, Knut, Hornbo fäbod. – (Gränge 18(1987), s. 18-19).
Wegener, Carl, Om fäbodväsendet i Grangärde socken. (Fäbodar och fäbodkultur i Grangärde ; 8). – (Gränge 24(1993), s. 15-20).

Malungs kommun
Andersson, Back David, Minnen från Brändbergets fäbod. – (Skinnarebygd 1974-75, s. 16-21). Om Brändbergets fäbod i Malung.
Eriksson, Lissjos Elias, Glimtar från Lyans fäbodar under ett sekel. – (Skinnarebygd 1992, s. 115-133). Lyans fäbodar i Malung.
Eriksson, Lydia Kristina, Om sela och mera. – 1971. – 38 s. : ill. Om Älgsjöselen i Lima.
Eriksson, Pell Algot, Arvselen : min barndoms fäbod. – (Skinnarebygd 1969- 73, s. 113-124). Om Arvselens fäbod i Malung.
Hampus, Olof, Fäbodar vid Kappsjöarna i fornhistoriska trakter. Ur: Falu-Kuriren 1975-11-17. Om Kappsjöselen i Malung.
Hampus, Olof, Fäbodarna kring Kappsjöarna förr och nu. – (Skinnarebygd 1951, s. 11-45).
Jonsson, Bondlars Per, Malungs socken, byar och fäbodar. – (Skinnarebygd 1979, s. 88-107).
Jonsson, Niss Arvid, Hoppnäset : från fäboddrift till fritidsbruk. – (Skinnare-bygd 1982, s. 107-134). Hoppnäsets fäbod i Malung.
Källström, Oscar, Fäbodar och fäbodliv i Transtrands gamla kommun. Ur: Mora tidning 1978-07-21.
Mattsson, Irene, Sjöändan : ett fäbodställe i Västerdalarna / Irene Mattsson, Ingrid Andersson. – 1983. – 112 s. : ill. Om en fäbod i Lima.
Nilsson, Ingri Gustaf, Barndomsminnen från vår gamla fäbod Örsåsen. – (Dalarnes jul 1972, s. 24-26).
Olla, Helmer, Västra Myckelbergets fäbodar. – (Skinnarebygd 1959-60, s. 47-98). Om Västra Myckelberget i Malung.
Olsson, Elisabet, Nästan inget har ändrats på fäboden. Ur: Dala-Demokraten 1978-07-15. Om Kinnvallsjösätern i Lima.
Olsson, Göllo Olle, Hågkomster från Östra Digerbergets fäbod. – (Skinnarebygd 1974-75, s. 22-31). Om en fäbod i Malung.
Pettersson, Täpp John-Erik, Säterbruk särskilt under 1600- och 1700-talen. – (Lima och Transtrand : ur två socknars historia 3 (1991), s. 647-717. Behandlar fäbodarna i Lima och Transtrand. Finns även som särtryck.
Pettersson, Täpp Sven-Olof, Älgsjöselens fäboddrift fram till 1970-talet. – (Skinnarebygd 1980, s. 7-63). Om Älgsjöselens fäbod i Malung.
Veirulf, Olle, Fäbodar. – (Malung 2, s. 130-177). Om fäbodarna i Malung.
Vålbergets fäbodar gammal bygdekultur på väg att försvinna. Ur: Mora Tidning 1970-07-23.

Mora kommun
Berg, Olof Jonny, Flena : vår sista levande fäbod. – (Sool-Öen 1974, s- 102-111). Om Flena fäbod på Sollerön.
Från by och fäbod / utg. av Öna byalag. – 1993. – 111 s. : ill. Handlar om Krångdalens fäbod i Mora.
Fulåberg : ett fäbodställe i Mora / Jan Cederberg ; utg. av Fulåbergs fäbodlag. – 1990. – 134 s. : ill., kart. Duplic.
Granlund, John, Fäbodlag. – (Gruddbo på Sollerön (1938), s. 107-140). Innehåller bl. a. en flyttnings- och arbetskalender.
Kallbol i Våmhus : en pärla bland långfäbodar. Ur: Mora Tidning 1979-10-26. Se även Dalabygden samma datum.
Levander, Lars, Fäbodliv vid mitten av 1800-talet. – (Våmhusfjärdingen (1944), s. 22-66). Om fäbodarna i Våmhus.
Montelius, Sigvard, Fäbodväsendets storhet och undergång. – (Sool-Öen 1983, s. 5-17). Behandlar Sollerön.
Montelius, Sigvard, Om Sollerön, dess bygd, folk och fäbodkultur. – (Från Kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1983, s. 51-59).
Skråcka / av Spar Ingvar. – (Womus´n 1994, s. 24-28). Om Skråcka fäbod i Våmhus.
Svensson, Johan, Från Solleröns fäbodar. – (Sool-Öen 1973, s. 44-49).
Veirulf, Olle, Fäbodar. – (Venjans församling 350 år (1957), s. 335-374). Om fäbodarna i Venjan.

Orsa kommun
Skräddardjurberga. (Mx DALA Småtryck) Folder, u. å.
Veirulf, Olle, Fäbodväsendet. – (Orsa 2 (1953), s. 379-430).
Värmderåsens gamla fäbodby ligger gömd i storskogen. Ur: Mora Tidning 1974-12-04.

Rättviks kommun
Andersson, Roland, Byar och fäbodar i Rättviks kommun : kulturhistorisk miljöanalys / utg. av Rättviks kommun, Dalarnas museum. – 1987. – 274 s. : ill. – (Dalarnas museums serie av rapporter ; 15)
Bjernulf, Arne, Minnen från Stråbodarna. Ur: Falu-Kuriren 1986-06-05. Om en fäbod i Ore.
Montelius, Sigvard, Ore sockens fäbodar. – (Ore : socknen och kommunen 2 (1977), s. 37-97).
Olsson, Erikhans Hans, Fäbodar och fäbodliv i Boda på 1800-talet. – (Dalarnas hembygdsbok 1940, s. 59-66).
Tjeder, Tord, Halvarsbodarnas fäbod. Ur: Södra Dalarnas Tidning 1977-07-12. Om Halvarsbodarnas fäbod i Rättvik.
Vikarbyn förr och nu 3 : gårdar och fäbodar / red.: Gerd Kalkback… – 1991. – 163 s. : ill. Handlar delvis om Vikarbyns fäbodar i Rättvik.

Säters kommun
Hyenstrand, Åke, Om fäbodarna. – (Stora Skedvi 1 (1972), s. 121-125). Om fäbodarna i St Skedvi.

Vansbro kommun
Montelius, Sigvard, Fäbodbygden i Järna socken. – 1949. – 125 s. : ill.
Visst minns vi. – 36 bl. Duplic. Utarbetad av studiecirkel. Handlar bl. a. om fäbodarna i Järna.

Älvdalens kommun
Andersson, Astrid, Budär : från Persbodarna / Astrid Andersson, Karl Fider. – (Skansvakten 1984, s. 25-41). Om Pädersbodarna, Hållberg och Näsbodarna i Nornäs.
Björklund, Stig, En fäbodfärd genom västra Älvdalen. – (Från Kulturdagarna i Bonäs bygdegård 1974, s. 95-107).
Björsson, Nils-Eric, På väg att dö ut : fäbodbruket. Ur: Land 1982:30/31. Handlar om Hållbergs fäbod.
Erixon, Sigurd, Hedbodarnas långfäbod i Älvdalen. – (Dalarnas hembygdsbok 1941, s. 81-104).
Forslund, Ragnar, Onlöösbodhar : Hedbodarna. – (Årsbok Dalarna 1994, s. 161-166). Se även Skansvakten 1994, s. 20-21.
En fäbodkulla minns arbetet på en vall för 52 år sedan. Ur: Mora Tidning 1975-04-14. Om Balzers fäbod.
Fäbodstig mellan Hållberg och Näsbodarnas fäbodar. – (Skansvakten 1984, s. 32-34).
Montelius, Sigvard, Fäbodarna lever än i norra Dalarna. Ur: Falu-Kuriren 1975-10-25 och 1975-10-27. Om fäbodarna i Älvdalen, Särna och Idre.
Persson, Erik, En buföring till Balzer i mitten av 1920-talet. – (Skansvakten 1992, s. 37).
Persson, Gum Nils, Fäbodarna Balser. – (Skansvakten 1994, s. 26-27).
Trotzig, Karl, Hedbodarna i Älvdalen. – (Dalarnas hembygdsbok 1938, s. 186-192).
Veirulf, Olle, Skogarnas utnyttjande i Älvdalen före storskiftet. – Geographica 1937, Uppsala. Med stor utvikbar karta över fäbodområden, stigar, ståndholar, akustuvallar m.m.
Åhs, Ewert, Älvdalens fäbodar förr och nu. – (Skansvakten 1959, s. 6-9).

***************
EH 95, TL09