Årsstämma 2023

Under lördagen den 25 mars genomfördes som planerat den ordinarie årsstämman för Förbundet Svensk Fäbodkultur. I samband med stämman fick deltagarna också ta del av information från Skogsstyrelsen om naturvård i skogen, samt information av Peter Helander om skogspolitik.

Stämman leddes av Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen. Vid sidan av sedvanliga stämmoförhandlingar diskuterade och beslutade också stämmodeltagarna om 8 motioner, förslag från styrelsen och ett uttalande från stämman. Sammantaget var det inga större avvikelser från lagda förslag. Detaljerade beslut från motionshanteringen samt beslut från personvalen finns i det justerade protokollet. Stämman samlade 15 röstberättigade deltagare på plats i Jägra bystuga, samt ytterligare 9 uppkopplade via länk.

Här nedan finns samtliga stämmohandlingar: redovisningen för verksamhetsåret 2022-23, verksamhetsplan och budget, aktuella motioner och styrelsens svar samt valberedningens förslag till årsstämman 2023.

Kallelse
Dagordning

Verksamhetsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionsberättelse

Motion A Ang nationellt stöd getmjölk
Motion B Ang regionala föreningarnas medlemmar
Motion C Ang analys och bevakning av de näringsmässiga villkoren
Motion D Ang att förbättra det interna samarbetet i FSF
Motion E Ang fäbodnäringens näringspolitiska villkor
Motion F Ang fäbodbruk och utmarksbete som ursprunglig kultur och näring
Motion G Ang utveckling och breddande av stadgar
Motion H Ang representativ rösträtt inom förbundet
Styrelsens förslag till årsstämman på svar till motionerna

Förslag till verksamhetsplan för 2023
Förslag till budget för 2023
FSF valberedning förslag till val vid årsstämman