Årsstämma 2023

Under lördagen den 25 mars genomfördes som planerat den ordinarie årsstämman för Förbundet Svensk Fäbodkultur. I samband med stämman fick deltagarna också ta del av information från Skogsstyrelsen om naturvård i skogen, samt information av Peter Helander om skogspolitik.

Stämman leddes av Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälen. Vid sidan av sedvanliga stämmoförhandlingar diskuterade och beslutade också stämmodeltagarna om 8 motioner, förslag från styrelsen och ett uttalande från stämman. Sammantaget var det inga större avvikelser från lagda förslag. Detaljerade beslut från motionshanteringen samt beslut från personvalen läggs ut på hemsidan när protokollet är justerat. Stämman samlade 15 röstberättigade deltagare på plats i Jägra bystuga, samt ytterligare 9 uppkopplade via länk.

Här nedan finns samtliga stämmohandlingar: redovisningen för verksamhetsåret 2022-23, verksamhetsplan och budget, aktuella motioner och styrelsens svar samt valberedningens förslag till årsstämman 2023.

Kallelse
Dagordning

Verksamhetsberättelse
Resultatrapport
Balansrapport
Revisionsberättelse

Motion A Ang nationellt stöd getmjölk
Motion B Ang regionala föreningarnas medlemmar
Motion C Ang analys och bevakning av de näringsmässiga villkoren
Motion D Ang att förbättra det interna samarbetet i FSF
Motion E Ang fäbodnäringens näringspolitiska villkor
Motion F Ang fäbodbruk och utmarksbete som ursprunglig kultur och näring
Motion G Ang utveckling och breddande av stadgar
Motion H Ang representativ rösträtt inom förbundet
Styrelsens förslag till årsstämman på svar till motionerna

Förslag till verksamhetsplan för 2023
Förslag till budget för 2023
FSF valberedning förslag till val vid årsstämman