Aktuellt i Jämtland och Härjedalens Fäbodförening

2023-12-03 Jämtland Härjedalen Fäbodförening har lämnat synpunkter till regeringskansliet angående ett eventuellt fortsatt aktivt programrådsarbete kring konventionen om biologisk mångfald, artiklarna 8j och 10c, Traditionell kunskap och sedvanebruk. Huvudmannaskapet för detta arbete ligger idag enligt regeringsuppdrag på Sametinget. För att få likvärdighet och jämbördighet i det grundläggande gemensamma arbetet för hela landets skilda historiska brukarkulturer, traditionella näringar och rättighetsfrågor vad avser sådant som jakt, fiske och bete, så är det vår mening att det behövs en objektiv, etniskt oberoende och övergripande aktör som huvudman för detta arbete.

2023-10-18 Region Jämtland Härjedalen har nu beslutat om ny regional kulturplan för perioden 2024-2027. Som tidigare förmedlats (nedan) har JHF yttrat sig när förslaget var ute på remiss och där pekat på det skäliga, önskvärda och nödvändiga att också fokusera på det regionala kulturarvet genom Jämtlands och Härjedalens traditionella näringar, såsom fäbodbruket. Det är glädjande att nu ta del av den kompletterade, beslutade kulturplanen som uppgraderats med ytterligare ett fokusområde, ”Kulturarv – dåtid, samtid, framtid” vilket bland annat refererar till fäbodkulturen och dess olika uttrycksformer som kulning, i länet kallat kaukning, byggnadstraditioner och mathantverk som har en stark historia i länet. Det aktuella fokusområdet beskrivs på sidan 16 i den beslutade kulturplanen som finns att ta del av här.

2023-03-31 Remiss av Region Jämtland Härjedalen förslag till kulturplan för perioden 2024-2027. Förslaget till kulturplan var ute på remiss under vintern och det var två grundläggande frågorna man önskade svar på:
Hur väl fångar de tre fokusområdena upp våra gemensamma ambitioner?
Saknas något perspektiv i beskrivningen?

JHF har i sitt remissvar utgått från den grundläggande historiken och det unika kulturarvet som förvaltas av fäbodbruk och fjälljordbruk genom utmarksbetet med frigående djur i skog och fjäll samt det immateriella kulturarvet med bland annat livsmedelsproduktion och mattraditioner. Just denna regionala särart behöver belysas som utgångspunkt för förvaltning och utveckling av det regionala kulturarv som utgör en unik regional profil för Jämtland Härjedalen, men som vi också delar kanske främst med Tröndelag i Norge. Mot den bakgrunden har JHF föreslagit ytterligare en punkt till kapitlet 6 – Våra fokus- och utvecklingsområden: ”Att utveckla och synliggöra historiska grunder och värden och den regionala särarten i traditionella näringar.”
Ta del av JHF remissvar här.

2023-03-12 Jämtland Härjedalens Fäbodförening genomförde sitt ordinarie årsmöte den 12 mars i församlingshemmet i Klövsjö under ledning av Peter Helander, Mora, som årsmötesordförande. Mötet var relativt välbesökt och vid årsmötet beslutades om flera nya förtroendevalda och behandlades 9 motioner.

Under året har det varit ett ganska stort medlemsengagemang kring föreningens arbete och inriktning. Det visade sig nu också genom att det kommit ganska många och framåtsyftande motioner, att ganska många medlemmar (36 st) deltog vid årsmötet och även genom att flera nya personer engagerade sig som förtroendevalda. Ny ordförande blev Jimmy Boije, Skålan, som nu alltså har tagit vid efter avgående Inga-Lis Bromeé, Klövsjö.

Årsmötet biföll följande motioner:
att bilda en ungdomssektion i JHF,
att se över stadgar och styrelsens sammansättning,
att bevaka de näringspolitiska villkoren, (skickas vidare till FSF)
att förbättra förutsättningarna för samverkan och insynen i förbundets arbete, (skickas vidare till FSF)
att fördjupa arbetet för bättre villkor för fäbodbruk och utmarksbete, (skickas också vidare till FSF)
att ge fäbodbruk och utmarksbete status och legitimitet som ursprunglig kultur och näring, (skickas också vidare till FSF)
att bredda stadgarna, (bifall till intentionerna och skickas vidare till FSF)
att ge rösträtt vid FSF årsmöte, (bifall till intentionerna och skickas vidare till FSF)
Årsmötet avslog en motion ang uteslutande av medlem, med hänvisning till att en sådan regel redan finns i stadgarna, samt att stadgarna ska se över.

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt för att närmare belysa och informera kring dessa frågor som det berör fäbodbruk och utmarksbete. Länsstyrelsen i Jämtland finansierar detta projektarbete och JHFF är delaktig som en samverkande part. Projektet lyfter dessa frågor på ett konkret och lite nytt sätt, vilket också har föranlett en del reaktioner och diskussioner kring både sakfrågor och arbetssätt. Reaktionerna kan ha sin grund i känslor inför tidens utveckling och förändringar av villkoren inom även dessa näringsverksamheter, samt generellt minskande kunskaper om traditionell betesdrift. Det kan också handla om olika synsätt på markanvändningen i takt med expanderande turistiska utbyggnader och nya former av rekreation och friluftsliv. Projektet har levererat en första upplaga av informationsskyltar som placerats ut vid lämpliga platser – se exempel här. Den aktuella texten finns också i en annan version med bättre läsbarhet i denna bilaga. Om det finns ytterligare synpunkter och förslag till vidare utveckling av detta informationsarbete och till den fortsatta utvecklingen av betesbruket och betesdriften så kontakta gärna projektägaren Ole Nordin i Åsarna, alternativt Länsstyrelsen i Jämtland. Ta gärna också del av FSF information om och arbete med betesrättsfrågorna i broschyr om Fäbodbruk med Mul- och klövbete. Om det finns frågor, synpunkter eller förslag till arbetet med betesrättsfrågorna kontakta gärna FSF styrelse. Om det finns frågor, synpunkter eller förslag till presentationen av detta ämnesområde på hemsidan så kontakta gärna FSF webmaster.

2021-2022 Inbjudan till studiecirkel baserad på boken Fäboden – Naturen, kulturen och kulturlandskap.

2022-07-30 Välkomna till aktivitet på Mälens fäbod i Klövsjö – ”Fäbodens värden – ett kulturarv för världen” med både intressanta föredrag och vacker vallmusik. För detaljerat program med information om tider och priser, klicka här.
Varmt välkomna!

2021-09-05 Jämtland Härjedalens Fäbodförening medverkar i en intressant aktivitet när det anordnas en Buhelg på Jamtli, Östersund, söndag den 5 september. Det handlar om folktro, maten, djuren och musiken. Ett unikt tillfälle att mitt i stan få uppleva hur fäbodlivet i Jämtland och Härjedalen kunde te sig förr och hur det går till idag. Se vidare annonsen här. Välkomna!

210509 JHFF årsmöte

2020-09-26/27 Jämtland/Härjedalens Fäbodförening är värd för Fäbodriksdagen 2020 i samverkan med flera andra parter och som arrangeras i Klövsjö 26-27 september. Läs mera om Fäbodriksdagen här