Aktuellt i föreningen Jämtland Härjedalen Fäbodkultur

Läs mera om Jämtland Härjedalen Fäbodkultur och utmarksbruk här

2024-04-07 Ett extra årsmöte/medlemsmöte för Jämtland Härjedalen Fäbodförening genomfördes söndag 7 april på Trosavik i Hedeviken. Det stadgeenligt kallade extra årsmötet tog härvid det andra beslutet om nya stadgar. Med detta blev det nya stadgarna antagna att gälla för föreningen, och med detta följde också att ändra föreningens namn till Jämtland Härjedalen Fäbodkultur och utmarksbruk (JHF). Ta del av stämmoprotokollet här. Ta del av de nya stadgarna här.

2024-03-30 Två motioner inlämnade inför fäbodförbundets årsstämma den 20 april. Båda tillkomna genom bearbetning och förankring i styrelsen om nu inskickade av ordförande. Den ena motionen baserar sig på den skrivelse som antogs vid JHFF ordinarie årsmöte i Vigge med uppdraget till styrelsen att gå vidare med förslag till ”Ett samlat kulturarvsarbete inom fäbodrörelsen”. Den andra motionen utgår från det ganska omfattande utvecklingsarbete för föreningen som skett i JHFF under det senaste året, och samlar upp ett antal aspekter och erfarenheter som leder vidare till ett förslag till ”Utveckling av en konstruktiv samverkan inom fäbodrörelsen”

2024-03-25 Webbmöte kl 08:15 – 08:55, öppet för intresserade. Information från arbetsgruppen för fokalpunktsuppdraget, artikel 8j och 10c i konventionen för biologisk mångfald. Se även tidigare utskickad information (24-03-06) här från arbetsgruppen för Sametingets fokalpunktsuppdrag.
Detta var nu det första informationstillfället år 2024 för programrådet för traditionell kunskap. Det inleddes med en kort lägesbeskrivning från arbetsgruppen och en översikt över aktuella frågor och vad som är på gång. Bland annat noterades att man nu fått en mindre budget, vilket avsågs mötas genom att dra in på de fysiska mötena med och mellan deltagarna i programrådet, för att istället genomföra digitala möten. Så konstaterades också att Sverige Kommuner och Regioner (SKR) nu avsagt sig platsen i programrådet. Det är ju inte heller en bra utveckling, dels eftersom kommunerna har en central roll för markanvändningsfrågorna när man förvaltar planmonopolet och översiktsplaneringen, dels eftersom regionerna har tilldelats ett regionalt tillväxtansvar och därmed styrningen över tillväxtmedel som ju även fäbodsektorn borde ges möjlighet att få del av. Här en dokumentation från den presentationen. Mötet samlade knappt trettio deltagare, och kortfattade minnesanteckningar från mötet finns här.

2024-03-24 Kallelse har gått ut till medlemmarna om ett extra årsmöte för Jämtland Härjedalen Fäbodförening söndag 7 april kl 13 på Trosavik i Hedeviken. Ärende: Fråga om det andra och avgörande beslutet för antagande av nya stadgar för föreningen. Här finns de aktuella möteshandlingarna: Kallelsen. Dagordningen. Stadgeförslaget.

2024-03-17 Jämtland Härjedalen Fäbodförening genomförde sitt årsmöte i Bygdegården i Vigge. Förnyelsen av föreningens arbete tog steg framåt med några nya personer till styrelsen, och ett första beslut om nya stadgar. Ta del av det nu justerade årsmötesprotokollet här. Ta del av kallelse, dagordning och förslag i skrivelser i notis nedan (240303). Ytterligare kompletterande handlingar inför årsmötet: Ta del av verksamhetsberättelse 2023 här. Ta del av resultaträkning här. Ta del av balansräkning här. Ta del av revisionsberättelsen här. Ta del av verksamhetsplan 2024 här. Ta del av förslag till budget 2024 här. Ta del av valberedningens förslag här.

2024-03-14 JHFF medverkar tillsammans med flera parter till genomförandet av ett webbinarium kring ”Fäbodarnas förhistoria – Det tidiga jordbruket”. Det handlar alltså om väldigt grundläggande kunskaper och viktiga perspektiv för att rätt förstå och hantera frågorna kring vårt kulturarv, värderingen av ursprungliga näringar och i förlängningen rentav också bidra till en saklig och kunskapsbaserad diskussion kring minoritetspolitiska perspektiv. Vi kan nu erbjuda medlemmarna att delta i ytterligare en intressant kunskapsaktivitet. Arrangemanget sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Ta del av annons och inbjudan här. Alla varmt välkomna!

2024-03-11 Pressmeddelande inför årsmötet för Jämtland Härjedalen Fäbodförening söndag 17 mars. Pressbild

2024-03-03 Kallelse har gått ut till medlemmarna till Jämtland Härjedalen Fäbodförenings årsmöte söndag 17 mars kl 13 i Vigge Bygdegård. Ta del av kallelsen här. Ta del av förslag till dagordning här. Ta del av förslag till nya stadgar här. Ta del av förslag till samordnat utvecklingsarbete för fäbodrörelsen utifrån fäbodbruk och utmarksbete som levande kulturarv. Övriga intresserade välkomna!

2024-02-26 Här är det andra medlemsbrevet för året i Jämtland Härjedalens Fäbodförening.

2024-02-21 Betänkandet ”Areella näringar vid vatten” (SOU 2023:103) har nu gått ut på remiss. Denna utredning berör förstås alla traditionella jordbruks- och betesbaserade näringar, och i remisslistan återfinner man bland ganska många andra utvalda parter sådana som LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Skärgårdarnas Riksförbund, Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund. Dock inte denna gång någon aktör inom Fäbodrörelsen. JHF har hos FSF påtalat behovet av ett samlat agerande även från Fäbodrörelsen i dessa frågor och uttryckt sitt intresse för att medverka i utformningen av ett remissvar. Ta del av utredningen här. Ta del av remissmissivet här.

2024-02-09 Vid JHF styrelsemöte noteras Rörosmejeriet som ett intressant näraliggande exempel i vår kulturgeografiska region vad gäller produktion, produktutveckling och utveckling av värden från mjölken. Läs mera om Rörosmejeriet här. Noteras också den aktuella konferensaktiviteten ”Tilbake til fremtiden” den 6-7 mars, läs mera om det här

2024-02-01 Delbetänkandet ” Jakt och fiske i renbetesland” (SOU 2023:46) har nu gått ut på remiss till ett stort antal remissinstanser. Däribland även Förbundet svensk Fäbodkultur (FSF). JHF har hos FSF påtalat behovet av ett samlat agerande från Fäbodrörelsen och uttryckt en förväntan att kunna medverka i utformningen av ett remissvar. Ta del av utredningen här. Ta del av remissmissivet här.

2024-01-30 JHF bjuder in alla medlemmar på tisdag 30 januari kl 19 till en digital webbträff om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden. Maximilian Isendahl från föreningen NOrdBruk, som är del av den globala bonderörelsen La Via Campesina, kommer att berätta om föreningens arbete och samarbetet på internationell nivå. Bland annat pratar vi om att efter 17 år av arbete inom La Via Campesina, så antogs FN:s deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden av FN:s generalförsamling 2018 – men Sverige var ett av 8 länder som röstade nej till deklarationen. Men FN:deklarationen gäller nu alltså även i Sverige och vi ska under webbträffen presentera innehållet och innebörden av deklarationen. Dessutom ska vi diskutera hur det kan åberopas och tillämpas och vilken betydelse det kan ha för bönderna, fäbodbruket och fjälljordbruket i Jämtland Härjedalen. Läs mera om NOrdBruk på deras hemsida Intresserade medlemmar anmäler sig via mejl till Jämtland Härjedalen Fäbodförening.

2024-01-26 Här är årets första medlemsbrev inom Jämtland Härjedalen Fäbodförening

2023-12-03 Jämtland Härjedalen Fäbodförening har lämnat synpunkter till regeringskansliet angående ett eventuellt fortsatt aktivt programrådsarbete kring konventionen om biologisk mångfald, artiklarna 8j och 10c, Traditionell kunskap och sedvanebruk. Huvudmannaskapet för detta arbete ligger idag enligt regeringsuppdrag på Sametinget. För att få likvärdighet och jämbördighet i det grundläggande gemensamma arbetet för hela landets skilda historiska brukarkulturer, traditionella näringar och rättighetsfrågor vad avser sådant som jakt, fiske och bete, så är det vår mening att det behövs en objektiv, etniskt oberoende och övergripande aktör som huvudman för detta arbete.

2023-10-18 Region Jämtland Härjedalen har nu beslutat om ny regional kulturplan för perioden 2024-2027. Som tidigare förmedlats (nedan) har JHF yttrat sig när förslaget var ute på remiss och där pekat på det skäliga, önskvärda och nödvändiga att också fokusera på det regionala kulturarvet genom Jämtlands och Härjedalens traditionella näringar, såsom fäbodbruket. Det är glädjande att nu ta del av den kompletterade, beslutade kulturplanen som uppgraderats med ytterligare ett fokusområde, ”Kulturarv – dåtid, samtid, framtid” vilket bland annat refererar till fäbodkulturen och dess olika uttrycksformer som kulning, i länet kallat kaukning, byggnadstraditioner och mathantverk som har en stark historia i länet. Det aktuella fokusområdet beskrivs på sidan 16 i den beslutade kulturplanen som finns att ta del av här.

2023-03-31 Remiss av Region Jämtland Härjedalen förslag till kulturplan för perioden 2024-2027. Förslaget till kulturplan var ute på remiss under vintern och det var två grundläggande frågorna man önskade svar på:
Hur väl fångar de tre fokusområdena upp våra gemensamma ambitioner?
Saknas något perspektiv i beskrivningen?

JHF har i sitt remissvar utgått från den grundläggande historiken och det unika kulturarvet som förvaltas av fäbodbruk och fjälljordbruk genom utmarksbetet med frigående djur i skog och fjäll samt det immateriella kulturarvet med bland annat livsmedelsproduktion och mattraditioner. Just denna regionala särart behöver belysas som utgångspunkt för förvaltning och utveckling av det regionala kulturarv som utgör en unik regional profil för Jämtland Härjedalen, men som vi också delar kanske främst med Tröndelag i Norge. Mot den bakgrunden har JHF föreslagit ytterligare en punkt till kapitlet 6 – Våra fokus- och utvecklingsområden: ”Att utveckla och synliggöra historiska grunder och värden och den regionala särarten i traditionella näringar.”
Ta del av JHF remissvar här.

2023-03-12 Jämtland Härjedalens Fäbodförening genomförde sitt ordinarie årsmöte den 12 mars i församlingshemmet i Klövsjö under ledning av Peter Helander, Mora, som årsmötesordförande. Mötet var relativt välbesökt och vid årsmötet beslutades om flera nya förtroendevalda och behandlades 9 motioner.

Under året har det varit ett ganska stort medlemsengagemang kring föreningens arbete och inriktning. Det visade sig nu också genom att det kommit ganska många och framåtsyftande motioner, att ganska många medlemmar (36 st) deltog vid årsmötet och även genom att flera nya personer engagerade sig som förtroendevalda. Ny ordförande blev Jimmy Boije, Skålan, som nu alltså har tagit vid efter avgående Inga-Lis Bromeé, Klövsjö.

Årsmötet biföll följande motioner:
att bilda en ungdomssektion i JHF,
att se över stadgar och styrelsens sammansättning,
att bevaka de näringspolitiska villkoren, (skickas vidare till FSF)
att förbättra förutsättningarna för samverkan och insynen i förbundets arbete, (skickas vidare till FSF)
att fördjupa arbetet för bättre villkor för fäbodbruk och utmarksbete, (skickas också vidare till FSF)
att ge fäbodbruk och utmarksbete status och legitimitet som ursprunglig kultur och näring, (skickas också vidare till FSF)
att bredda stadgarna, (bifall till intentionerna och skickas vidare till FSF)
att ge rösträtt vid FSF årsmöte, (bifall till intentionerna och skickas vidare till FSF)
Årsmötet avslog en motion ang uteslutande av medlem, med hänvisning till att en sådan regel redan finns i stadgarna, samt att stadgarna ska se över.

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt för att närmare belysa och informera kring dessa frågor som det berör fäbodbruk och utmarksbete. Länsstyrelsen i Jämtland finansierar detta projektarbete och JHFF är delaktig som en samverkande part. Projektet lyfter dessa frågor på ett konkret och lite nytt sätt, vilket också har föranlett en del reaktioner och diskussioner kring både sakfrågor och arbetssätt. Reaktionerna kan ha sin grund i känslor inför tidens utveckling och förändringar av villkoren inom även dessa näringsverksamheter, samt generellt minskande kunskaper om traditionell betesdrift. Det kan också handla om olika synsätt på markanvändningen i takt med expanderande turistiska utbyggnader och nya former av rekreation och friluftsliv. Projektet har levererat en första upplaga av informationsskyltar som placerats ut vid lämpliga platser – se exempel här. Den aktuella texten finns också i en annan version med bättre läsbarhet i denna bilaga. Om det finns ytterligare synpunkter och förslag till vidare utveckling av detta informationsarbete och till den fortsatta utvecklingen av betesbruket och betesdriften så kontakta gärna projektägaren Ole Nordin i Åsarna, alternativt Länsstyrelsen i Jämtland. Ta gärna också del av FSF information om och arbete med betesrättsfrågorna i broschyr om Fäbodbruk med Mul- och klövbete. Om det finns frågor, synpunkter eller förslag till arbetet med betesrättsfrågorna kontakta gärna FSF styrelse. Om det finns frågor, synpunkter eller förslag till presentationen av detta ämnesområde på hemsidan så kontakta gärna FSF webmaster.

2021-2022 Inbjudan till studiecirkel baserad på boken Fäboden – Naturen, kulturen och kulturlandskap.

2022-07-30 Välkomna till aktivitet på Mälens fäbod i Klövsjö – ”Fäbodens värden – ett kulturarv för världen” med både intressanta föredrag och vacker vallmusik. För detaljerat program med information om tider och priser, klicka här.
Varmt välkomna!

2021-09-05 Jämtland Härjedalens Fäbodförening medverkar i en intressant aktivitet när det anordnas en Buhelg på Jamtli, Östersund, söndag den 5 september. Det handlar om folktro, maten, djuren och musiken. Ett unikt tillfälle att mitt i stan få uppleva hur fäbodlivet i Jämtland och Härjedalen kunde te sig förr och hur det går till idag. Se vidare annonsen här. Välkomna!

210509 JHFF årsmöte

2020-09-26/27 Jämtland/Härjedalens Fäbodförening är värd för Fäbodriksdagen 2020 i samverkan med flera andra parter och som arrangeras i Klövsjö 26-27 september. Läs mera om Fäbodriksdagen här