Stadgar


Här hittar du FSF:s stadgar vilka antogs 2020-09-27 efter behandling och ställningstagande för andra gången av förslag till nya stadgar. Stadgarna trädde i kraft 2021-01-01.

________________________________________________________________

Vid årsstämman 2020-04-19 antogs enhälligt styrelsens förslag till genomförandeplan för ”En samlad fäbodrörelse” vilket i grunden handlar om att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till delaktighet och information samt att kunna påverka arbetet för att värna och utveckla fäbodbruket i vårt land. Detta innefattar också en samordning där FSF och de regionala fäbodföreningarna blir integrerade och samverkande delar i den samlade fäbodrörelsen. Samtliga fem regionala fäbodföreningar har varit delaktiga i det grundläggande förberedelsearbetet under de senaste åren, och står nu bakom den aktuella planen för att forma en samlad fäbodrörelse. En viktig del i förändringsarbetet är också en utveckling av stadgarna som en organisatorisk grund. Det aktuella förslaget till nya stadgar för FSF antogs nu för första gången. Avsikten är att detta stadgeförslag ska behandlas för ett andra beslut vid en kommande extra årsstämma, preliminärt i samband med Fäbodriksdagen i Klövsjö 2020-09-26/27

_________________________________________________________________

Föreningens gällande stadgar antogs genom ett andra beslut vid ordinarie föreningsstämma i Klövsjö den 21 april 2018. .De aktuella stadgarna finns att hämta här.  

_________________________________________________________________

Efter en grundlig diskussion togs 171119 ett första beslut om nya stadgar för FSF vid den extra stämman i Hansjö, Orsa.. Sammantaget var det en värdefull arbetsprocess under fjolåret och vi landade vid detta möte i en bra utformning av förslaget till nya stadgar. Det nya stadgeförslaget inrymmer nu såväl en namnändring, bredare perspektiv i ändamåls-paragrafen, att tydliggöra fäbodbrukarnas anknytning till CBD 8j och 10c, att underlätta valberedningens arbete, samt att klargöra FSF roll vad gäller Fäbodriksdagen. Det nya stadgeförslaget (171119) finns tillgängligt här.

___________________________________________________________________

Efter bearbetning lade arbetsgruppen/styrelsen fram ett utvecklat förslag till nya stadgar för FSF vid en extra föreningsstämma 171119. Se vidare aktuellt förslag till nya stadgar för FSF (version 171028)

Se också kallelsen till extra föreningsstämma för FSF 171119.

__________________________________________________________________

Vid den extra föreningsstämman 170916 i Våsbo diskuterades det tidigare förslaget till nya stadgar men det togs inget beslut om stadgeändring vid detta tillfälle. Efter en grundlig diskussion vid stämman återfördes frågan till vidare bearbetning av arbetsgruppen/styrelsen med komplettering av tillkommande synpunkter. Vidare beslutades att en ny extra föreningsstämma skulle genomföras den 19 november. De regionala fäbodföreningarna uppmanades särskilt att skriftligen inkomma med sina synpunkter. 

_____________________________________________________________

Föreningens stadgar är sedan några år fortfarande under 2017 under omarbetning i enlighet med tidigare stämmobeslut. Styrelsen har beslutat att nu lägga fram förslag till nya stadgar vid extra stämma för FSF lördag den 16 september 2017, vilken äger rum efter middagen ca kl 17.30, på Våsbo fäbodar, efter Fäbodriksdagens avslutning.

Stadgarna och olika delfrågor kring dessa har berörts mer eller mindre vid de senaste fem årsstämmorna. Konkreta underlag har lyfts fram till diskussion vid de senaste två årsstämmorna. En stor och grundläggande arbetsinsats har gjorts av valberedningen under de senaste två åren. Frågan behandlades också särskilt vid fäbodföreningarnas utvecklingsträff med detta syfte i Ambjörby 160924. Frågan diskuterades senast ingående vid årsstämman i Edsbyn 170423.

Arbetsutskottet har behandlat och sammanställt det samlade underlaget med hänsyn till tidigare underlag och synpunkter, samt behoven av enkelhet och tydlighet. Det har stämts av med styrelsen och övriga förtroendevalda. Här finns förslaget till nya stadgar för FSF (version 170828) som nu läggs fram för medlemmarna på extra stämman 16/9.

_________________________________________________________________

Närmast föregående stadgar antogs för andra gången och blev giltiga vid ordinarie årsstämma den 17 april 2010 . Dessa återfinns i nedanstående länk

Närmast tidigare gällande stadgar finns att ta del av här.