Interregionalt projekt inom Sverige-Norge programmet som under två år fram till 2022-08-31 ska arbete med med fokus på biokulturellt arv och närproducerad, ekologisk mat.

Svensk huvudansvarig är Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS), Karlstads universitet. Norsk hovedsøker: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Det är ett flertal regionala medfinansiärer i båda länderna, och projektet har stöd från Interreg Sverige-Norge, Europeiska utvecklingsfonden, insatsområde Natur och kulturarv. Såväl Förbundet Svensk Fäbodkultur, Föreningen Värmlands Säterkultur och Föreningen Norsk Seterkultur medverkar i projektet.

Hur samspelar ekologisk, småskalig matproduktion med bevarandet av vårt biokulturella arv? Är det biokulturella arvet ett hinder eller en möjlighet? Vad påverkar jordbrukets förutsättningar att driva småskalig, närproducerad mat? Det är några av frågorna som forskare vid Karlstads universitet, Norsk institutt for kulturminneforskning och Høgskolen i Innlandet ska undersöka i projektet Biokuma.

Projektet genomförs i Hedmark, Norge och i Värmland, Sverige och pågår i två år med start nu i oktober. Målet är att stärka möjligheten att bevara och utveckla områdets biokulturella arv, genom att studera småskalig, ekologisk matproduktion på utvalda gårdar på båda sidor gränsen.

-Det biokulturella arvet är natur- och kulturminnen, som skapas i synergi med varandra. Det omfattar till exempel biologisk mångfald, ortsnamn, historiska byggnader, traditioner med mera. Risken är stor för att detta arv utarmas, förminskas och skadas till följd av landsbygdens avfolkning och mer storskaliga, industriella produktionsformer inom jord- och skogsbruk, säger Eva Svensson, forskare i historisk arkeologi och miljövetenskap vid Karlstads universitet.

Projektet handlar om att studera hur småskalig, ekologisk matproduktion fungerar i praktiken, med hänsyn till förvaltning av biokulturellt arv. Tanken är även att arbeta fram rekommendationer för arbetsmetoder och processer som gynnar det biokulturella arvet. Eftersom förhållandena för biokulturellt arv och alternativ matproduktion skiljer sig åt mellan Norge och Sverige, ska projektet även undersöka om och hur positiva erfarenheter på ömse sidor gränsen kan användas.

Läs pressmeddelande (201020) från KaU om Nytt svenskt-norskt projekt om biokulturellt arv och närproducerad, ekologisk mat

Projektbeskrivning

Plakat Biokuma

Läs mer i Biokumas egen blogg