Skrivelser

Uppdaterad 2018-05-02

Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF) har en roll som kontakt- och remissorgan för den samlade fäbodrörelsen i landet. Här kan du ta del av ett urval av våra övriga skrivelser som inte lagts ut på någon av våra tematiska sidor.

2021-10-09 Ett öppet brev till politiker på lokala, regionala och centrala nivåer med anledning av att exploateringsturismen skapar problem i förutsättningarna för ett traditionellt fäbodbruk.

2021-04-28 Remissvar över Skogsutredningen (2020:73) ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” är inskickat av FSF tillsammans med två bilagor: ”Om miljöersättningarna och nya grödkoder i den nya Gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) CAP”      samt beräkning av ”Energibalansen vid en fäbod”.

2021-03-10 FSF:s remissvar till Näringsdepartementet angående Rapport 2019:17 Krav på att hålla djur lösgående

2020-10-13 Ett uttalande till media från FSF angående rovdjur: Svensk rovdjurspolitik utrotar våra fäbodar

2020-08-28 Med anledning av fallet med Sveriges yngsta fäbodbrukare Baqer Mosawi som är utvisningshotad har FSF skickat en skrivelse till Kommittén för framtida svensk migrationspolitik. Skrivelsen har även skickats till Utredningen om arbetskraftsinvandring, Justitiedepartementet och Migrationsverket.

2020-08-26 FSF:s skrivelse Om kompletterande ersättning från Nationella stödet för traditionell mjölkhantering vid fäbodar har skickats till Näringsdepartementet samt för kännedom till Jordbruksverket.

2020-04-27 FSF:s skrivelse angående miljöersättningarna och nya grödkoder i den nya Gemensamma Jordbrukspolitiken (GJP) CAP.    

2020-03-17 FSF:s synpunkter till regeringen efter deltagande i hearingen Traditionell kunskap
20-03-10. Inbjudan till hearingen finns också att ta del av.

2015-06-15 FSF remissyttrande till Kulturdepartementet angående Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen – Ku/2014/591/KA

2014-05-09
Föreningen Sveriges Fäbodbrukares remissvar angående licensjakt efter björn  NV-01829-14

2013-10-17
Föreningen Sveriges Fäbodbrukares synpunkter om förslag till ändring i Livsmedelverkets föreskrifter om livsmedelshygien, LIVSFS 2005:20, Dnr 4459/2010.

2012-05-03
Föreningens Remissvar gällande Förslag till riktlinjer för länsstyrelsernas handläggning av skyddsjaktsansökningar Ärendenummer NV-00729-11.

2011-10-12
Fäbodbrukarnas synpunkter till samråd ( NV-07834-11) i Naturvårdsverkets tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken enligt regeringsbeslut 2011-08-16 dnr M2011/2803/Nm

2011-09-30
Fäbodbrukarnas synpunkter i miljömålsfrågorna. Med anledning av remiss 2011-05-17 med dnr M2011/1516/Ma

2011-09-14
Fäbodbrukarnas synpunkter till SNV angående olägenheter av rovdjursstammar. Med anledning av tilläggsdirektiv 2011-08-16, M2011/2803/Nm

2011-04-08
Debattartikel ”Fäbodbruket – kvarleva eller något för framtiden?”i tidningen Jord&Skog nr 2, 2011.

2011-04-03
Föreningens synpunkter till Livsmedelsverket angående ändringar till Kommissionens förslag till förordning om kvalitetsordningar. Gemensam skrivelse med Förbundet Sveriges Småbrukare och Skärgårdarnas Riksförbund

2011-03-08
Föreningens remissvar till Naturvårdsverket Dnr: 429-181-10 Nv.,Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden enligt nedanstående remiss.
2011-03-02
– Remiss från Naturvårdsverket Dnr: 429-181-10.
2011-02-23
– Missiv Naturvårdsverket Dnr: 429-181-10.

2011-01-20
Yttrande från FSF till Livsmedelsverket ang. Kommissionens förslag till ändring av rättsakter och riktlinjer till kvalitetspaketet. Dnr 5355/2010.

2010-12-10
Föreningens synpunkter till SNV vid möte med Rådet för rovdjursfrågor 2010-12-10.

2010-11-02
Föreningens remissvar med anledning av SNV, SJV samt SVA förslag 2010-10-13 ang genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen dnr 429-1814-10. Läs remissen här!

2010-10-02
Skrivelse till Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet;Ang. FSFs tidigare, obesvarade, skrivelser angående det svenska fäbodbruket och hanteringen av betesmarkerna i landsbygdsprogrammet.

2010-03-05
Skrivelse till Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet; Fäbodbrukarnas synpunkter angående det svenska fäbodbruket och behovet av att återställa nivån på miljöersättningen för fäbodbete

2010-02-05
Föreningens remissvar  med anledning av Jordbruksverkets förslag till ändring i SJVFS 2007:42 om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar, enligt nedanstående remiss.
2010-01-18
Remiss Jordbruksverket Dnr 19-12498/09
Bilagor till remissen:
Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:41) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar. (71 sidor)
– Konsekvensutredning till ovannämnda förslag. (34 sidor)
– SSärskild konsekvensanalys – administrativa bördor för företagen.

2009-09-22
Skrivelse till Miljö- och jordbruksutskottet, Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet;
Rovdjursproblematiken hotar det svenska fäbodbruket!

2009-08-19
Synpunkter på rovdjurspropositionen 2008/09:210 med ett helhetsperspektiv på biologisk mångfald. Skrivelse från Fäbodrörelsen.

2009-06-26
Skrivelse till Jordbruksdepartementet, Jordbruksminister Eskil Erlandsson; Fäbodbrukarnas synpunkter och önskemål angående förutsättningar och framtida villkor- för en långsiktigt hållbar utveckling också för fäbodbruket.

2009-06-25
Skrivelse till Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket; Angående omfattningen av fäbodbruket och behovet av ökad kunskap om det svenska fäbodbruket.

2009-06-15
Skrivelse till Övervakningskommitténför Landsbygdsprogrammet; Fäbodbrukarnas synpunkter angående det svenska fäbodbruket och hanteringen av betesmarkerna i landsbygdsprogrammet.

2009-03-06
Remissvar till Jordbruksverket; synpunkter på förslag till ändring i SJVFS 2007:42 om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar enligt remiss dnr 19-13954/08.

2009-02-24
Skrivelse till övervakningskommitten för Landsbygdsprogrammet; FSF synpunkter till övervakningskommittén angående hanteringen av betesmarkerna i Landsbygdsprogrammet.

2009-02-23
Skrivelse till Jordbruksverket; FSF synpunkter till uppdrag om anpassning av Landsbygdsprogrammet med anledning av översyn av jordbrukspolitiken (Jo 2008/3869).

2009-01-19
Remissvar till Jordbruksverket; FSF synpunkter med anledning av förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004;85) om direktstöd.

2008-08-15
Remissvar till Miljödepartementet; Fäbodbrukarnas synpunkter med anledning av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom” M2008/1443/Mk.

2008-06-30
Skrivelse till EUR COM; Synpunkter till den aktuella översynen av LFA-stödsystemet.

2008-05-25
Remissvar till Miljödepartementet; Betänkande SOU 2007;89. Rovdjuren och deras förvaltning M2007/5207/Na.doc

2007-04-15
Remissvar till Jordbruksdepartementet; Yttrande till Landsbygdsutredningens slutbetänkande (SOU 2006;101 mfl) på remiss Jo2006;3156.

2006-11-04
Skrivelse till Jordbruksdepartementet; Fäbodbrukarna önskar snarast kontakt angående akuta problemfrågor för fäbodbruket – för en långsiktigt hållbar utveckling också för fäbodbruket.

2006-02-02
Skrivelse till Jordbruksdepartementet; Ang fäbodbruket; Synpunkter till material och inför referensgruppsmöte LBU 060202.

2005-11-15
Remissvar till Jordbruksdepartementet; Synpunkter på remiss av promemoria om skyddsjakt enligt 28§ jaktförordningen (1987:905).

2005-04-27
Remissvar till Jordbruksverket; Synpunkter på utkast 050421 till SJV arbete med tekniskt underlag inför nya landsbygdsprogrammet.

2004-12-06
Remissvar till Jordbruksverket; Synpunkter på förslag till föreskrift om Direktstöd enligt missiv med dnr 19-7641,04.