Det Nordsvenska Kulturlandskapet

Som initiativtagare och aktivt delaktig i planering och genomförande medverkade FSF till konferensen om Det Nordsvenska kulturlandskapets framtid  i Östersund den 19-20/4 2018. Denna kunskaps- och kompetenshöjande aktivitet genomfördes som planerat tillsammans med regionala och nationella aktörer med syfte att fästa uppmärksamheten och ge ett helhetsperspektiv på det nordsvenska kulturlandskapets historik, värden, möjligheter och framtid. Läs mera här om bakgrund och syfte med konferensen (se datum 2018-04-19/20)

Konferensen utvecklade sig till att bli ett positivt och konstruktivt möte som utgångspunkt för ett fortsatt arbete med dessa frågor, vilket därmed också uppfyllde intentionerna. Arrangemanget samlade totalt 96 personer, med en bred uppslutning från många och på olika sätt berörda aktörer: företagare, föreningar, organisationer och kommuner samt från olika myndigheter regionalt och natiionellt. Konferensen berikades med internationell insyn, genom deltagande från EFNCP, European Forum on Nature Conservation and Pastoralism. Konferensen gav en en översiktlig belysning och många inblickar i den nordsvenska historiebakgrunden, markanvändningen och den kulturella mångfalden med även dess betydelse för kulturlandskapets värden. Fokus låg på kulturlandskapet, betesdjuren och brukandets betydelse för natur- och kulturvärden, men naturligtvis handlar det också om olika mervärden och möjligheter för lokal produktion, utveckling av produkter och då kanske främst högkvalitativa och genuina livsmedelsprodukter. Så handlar det förstås också om ökad sysselsättning både direkt och indirekt, inte minst inom turistnäringen. Därigenom lade konferensen också en grund för ett bredare perspektiv på regional utveckling.

Arbetet med den sammanfattande rapporten från konferensen är nu avslutat. Den samlade dokumentationen ligger tillgängligt på hemsidan för nätverket Svenska Kulturlandskap.  Ta del av den informationen här