Årsstämma 2012

Uppdaterad 2013-01-30

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare årsstämma 2012
genomfördes den 21 april på Hotell Älvdalen.

Kommunalrådet Nils-Åke Norman hälsade oss välkomna till Älvdalen och inledde med en presentation av Älvdalens kommun. Vidare fick vi en redogörelse av Älvdalens kommun arbete med rovdjursfrågan.

* I samband med kommunalvalet 2006 hölls en folkomröstning kring frågan: Skall Älvdalens kommun verka för att det ska bli möjligt att freda tamdjur och hundar vid direkt rovdjursangrepp även utanför hägn? Ca 4.700 personer röstade i folkomröstningen.
* Motion i fullmäktige 2011 om vargfri kommun
* Kommunen har en fortlöpande dialog och brevväxling med länsstyrelsen
* Kommunen medverkar i sammankomster med Idre nya sameby, naturvårdsverket, länsstyrelsen, forskare m.fl.
* Bedriver politiskt påverkansarbete
* Översiktsplanearbete
* Kommunfullmäktiges ordf Sven-Olov Åsberg har skrivit till de övriga kommunerna i Dalarna och beskrivit hur vi i Älvdalen arbetar för en vargfri kommun.
* Fram till april 2012 hade 10 vargar avlivats genom skyddsjakt i renskötselområdet inom kommunen.

2011-03-10 Nils -Åke Normans yrkande togs upp i Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag var motionen från 2010-10-28 + bilagor ÄK 110310 Vargfri kommun motion
Beslut:
Riksdagens vargpolitik med ytterligare inplantering av varg och med begränsad avskjutning strider mot vad en majoritet av kommunens innevånare anser som angeläget vad gäller en positiv befolkningsutveckling, där glesbygdens styrkor är lokal förvaltning av de resurserna som bjuds i form av markanvändning, sedvänjor och kultur.

Statens utmanande politik, där vargen har företräde före människan, framstår inte heller som meningsfull då vargen som art inte är utrotningshotad på norra halvklotet. Dessa konstateranden gör att statens förda vargpolitik inte vinner gehör i Älvdalens kommun. Snarare uppfattas det som att inte riksdagen har kompetens om vargpolitikens omvälvande konsekvenser för många enskilda på landsbygden.
I Plan och bygglagen och miljöbalken (PBL 2 kap. 1 §) står bl.a. att läsa om skydd och hänsyn till olika allmänna intressen. I linje med PBL hävdar Älvdalens kommun följande:
I Älvdalens kommun ska
• rennäringen inte utsättas för återkommande vargangrepp.
• ska fäbodbruk med djur på mulbete ha företräde framför vargen.
• ska älgen inte vara vargföda, utan en tillgång för markägaren att skatta.
• ska hundar kunna släppas utan koppel på lovlig tid utan risk för vargangrepp.
• ska människor inte oroas för varg inne bland bebyggelsen.
• ska människor inte förlora rekreationsvärdet att vistas i skog och mark av oron för förekomsten av vargrevir.
• ska vi inte ha varg mot en majoritet av befolkningens vilja.
Med anledning av ovanstående beslutar Älvdalens kommunfullmäktige enl. Pbl och miljöbalken
– att kommunfullmäktige i Älvdalens kommun beslutar att arbeta för en vargfri kommun
– att sända motionen och svaret till Länsstyrelsen för kännedom.

2011-10-06 skickar Älvdalens båda kommunalråd in Kommunfullmäktigebeslutet från 2011-03-10 till Landshövdingen och åberopar kommunens åsikt och att vargen i renbeteslandet måste avvisas genom skyddsjakt eller på annat av länsstyrelsen beslutat sätt. ÄK 111006 Brev till Länsstyrelsen

2011-11-11 Länsstyrelsens Stig-Åke Svensson och Henrik Thurfjäll levererar yttrande:
”Länsstyrelsen vidtar ingen ytterligare åtgärd med anledning av Er skrivelse.”   ÄK 111111 Svar från Länsstyrelsen

2011-12-20 skickar kommunen en skrivelse till länsstyrelsens naturvårdsenhet där rennäringens betydelse för kommunens näringsliv lyfts fram. ”En form av buffertzon, förslagsvis 10 mil bred, bör utredas med det snaraste för att skydda rennäringen från etablering av vargrevir som gränsar mot, eller överlappar in på renbetesmarkerna.”    ÄK 111220 Brev till Länsstyrelsen

2012-04-03 skickar naturvårdsenhetens Annica Forsberg och Stig-Åke Svensson ett svar där de talar om att: ”Länsstyrelsen har tagit emot er skrivelse med förslag om en buffertzon som skydd mot vargetableringar för länets rennäring. Dagens lagstiftning gällande rovdjuren och deras utbredning ger inte utrymme för en sådan buffertzon.   ÄK 120403 Buffertzon varg svar

I proposition 2008/09:210, ”En ny rovdjursförvaltning”, anges att målet för vargstammens utbredning i landet bör vara begränsad till områden utanför renskötselns åretruntmarker och att enstaka invandrande vargar bör accepteras inom renskötselområdet under en period under förutsättning att de inte etablerar sig där och bildar revir.”

2013-10-04 publiceras ett debattinlägg i Land Lantbruk där Älvdalens kommunledning sår fast att: ”Vi står fast i beslutet att arbeta för en vargfri kommun”. Läs som pdf-fil.

Arbetet går vidare….

Så inleddes själva stämmoförhandlingarna med vår ordförande Pauline Palmcrantz som ordförande och Charlotta Rosborg som vice ordförande. 11 röstberättigade medlemmar samt 3 röstberättigade lokalföreningar var närvarande.

I en förhandlingspaus presenterade Camilla Löfskog den just färdigställda rovdjursutredningen. Du kan hämta den här!
På sidan 201 finns ”Särskilt yttrande av Camilla Löfskog” om fäbodbrukets förutsättningar.

Camilla

Ordförande Pauline Palmcrantz avslutade mötet med ett stort tack till alla närvarande för visat intresse och engagemang under stämman. Pauline tackade Charlotta för hennes vice ordförandeskap. Blommor överlämnades till avgående ledamöter och stämman avslutades med en applåd och efterlängtat kaffe och smörgås medan DVD från fäbodriksdagen visades.