Fäbod Seter Kalender

The Swedish summer farms – a living culture heritage

with roots back in man´s first aspirations for survival and development in prehistoric times. Animal husbandry and outfield grazing has also been practiced for millennia in Scandinavia. It has shaped a historical cultural landscape in the archipelagos, in the forests and in the mountains, which has been grazed and used in other ways most everywhere within the current Swedish borders.  Some more information about summer farms avaliable in English here

 Den svenska fäbodkulturen

har rötterna i människans tidigaste strävanden för överlevnad och utveckling sedan förhistorisk tid och det har genom årtusenden bedrivits boskapsskötsel och extensiv betesdrift i utmarkerna på den Skandinaviska halvön. Det har format ett historiskt kulturlandskap i skärgårdar, skogar och fjäll som betats och nyttjats på andra sätt, i praktiken mest överallt också inom de nuvarande svenska riksgränserna.

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk samlar den svenska fäbodrörelsen och ska verka för att bevara, främja och utveckla fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket med utmarksbetet och andra naturliga fodermarker, samt övrigt utmarksbruk. De regionala fäbodföreningarna har en viktig roll i sammanhanget, inte minst för att nå fäbodägare, lokala fäbodlag samt aktiva och potentiella fäbodbrukare runt om i landet. Viktiga delar i arbetet är att främja byggnadskultur, kulturarv och traditionell kunskap samt att bibehålla betesrättigheterna som resurs för framtiden för fäbodbrukarna och ägarna av de jord- och skogsfastigheter som bär betesrättigheter enligt tradition, sedvana, servitut eller annat avtal, skiftes- och/eller avvittringshandlingar, i dagligt tal ofta uttryckt som mulbetesrätten. Fäbodrörelsen hävdar också fäbodkulturens roll och möjligheter inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD), särskilt artiklarna 8j och 10c. Se även vidare stadgarna

Läs mer här om Fäbodbruket och fäbodkulturen genom tiderna.

Finner Du intresse för vår verksamhet så är Du välkommen att kontakta oss i styrelsen eller valberedningen.

Stöd gärna vårt arbete genom ett medlemskap.

Här hittar du en informationsfolder om svenskt fäbodbruk, uppdaterad 2019. Sprid den gärna vidare! 

Varmt välkommen till Fäbodsverige!

©Webmaster
webmaster(a)fabod.nu