Uppdaterad 2018-05-02

Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF) har en roll som kontakt- och remissorgan för den samlade fäbodrörelsen i landet. Här kan du ta del av ett urval av våra övriga skrivelser som inte lagts ut på någon av våra tematiska sidor.

2020-04-27 FSF:s skrivelse angående miljöersättningarna och nya grödkoder i den nya Gemensamma Jordbrukspolitiken (GJP) CAP.    

2020-03-17 FSF:s synpunkter till regeringen efter deltagande i hearingen Traditionell kunskap
20-03-10. Inbjudan till hearingen finns också att ta del av.

2015-06-15 FSF remissyttrande till Kulturdepartementet angående Riksantikvarieämbetets rapport om Farokonventionen – Ku/2014/591/KA

2014-05-09
Föreningen Sveriges Fäbodbrukares remissvar angående licensjakt efter björn  NV-01829-14

2013-10-17
Föreningen Sveriges Fäbodbrukares synpunkter om förslag till ändring i Livsmedelverkets föreskrifter om livsmedelshygien, LIVSFS 2005:20, Dnr 4459/2010.

2012-05-03
Föreningens Remissvar gällande Förslag till riktlinjer för länsstyrelsernas handläggning av skyddsjaktsansökningar Ärendenummer NV-00729-11.

2011-10-12
Fäbodbrukarnas synpunkter till samråd ( NV-07834-11) i Naturvårdsverkets tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken enligt regeringsbeslut 2011-08-16 dnr M2011/2803/Nm

2011-09-30
Fäbodbrukarnas synpunkter i miljömålsfrågorna. Med anledning av remiss 2011-05-17 med dnr M2011/1516/Ma

2011-09-14
Fäbodbrukarnas synpunkter till SNV angående olägenheter av rovdjursstammar. Med anledning av tilläggsdirektiv 2011-08-16, M2011/2803/Nm

2011-04-08
Debattartikel ”Fäbodbruket – kvarleva eller något för framtiden?”i tidningen Jord&Skog nr 2, 2011.

2011-04-03
Föreningens synpunkter till Livsmedelsverket angående ändringar till Kommissionens förslag till förordning om kvalitetsordningar. Gemensam skrivelse med Förbundet Sveriges Småbrukare och Skärgårdarnas Riksförbund

2011-03-08
Föreningens remissvar till Naturvårdsverket Dnr: 429-181-10 Nv.,Vägledning för prioritering av förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden enligt nedanstående remiss.
2011-03-02
– Remiss från Naturvårdsverket Dnr: 429-181-10.
2011-02-23
– Missiv Naturvårdsverket Dnr: 429-181-10.

2011-01-20
Yttrande från FSF till Livsmedelsverket ang. Kommissionens förslag till ändring av rättsakter och riktlinjer till kvalitetspaketet. Dnr 5355/2010.

2010-12-10
Föreningens synpunkter till SNV vid möte med Rådet för rovdjursfrågor 2010-12-10.

2010-11-02
Föreningens remissvar med anledning av SNV, SJV samt SVA förslag 2010-10-13 ang genetisk förstärkning av vargstammen i Sverige samt tillvägagångssätt för genetisk förstärkning av den svenska vargstammen dnr 429-1814-10. Läs remissen här!

2010-10-02
Skrivelse till Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet;Ang. FSFs tidigare, obesvarade, skrivelser angående det svenska fäbodbruket och hanteringen av betesmarkerna i landsbygdsprogrammet.

2010-03-05
Skrivelse till Övervakningskommittén för Landsbygdsprogrammet; Fäbodbrukarnas synpunkter angående det svenska fäbodbruket och behovet av att återställa nivån på miljöersättningen för fäbodbete

2010-02-05
Föreningens remissvar  med anledning av Jordbruksverkets förslag till ändring i SJVFS 2007:42 om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar, enligt nedanstående remiss.
2010-01-18
Remiss Jordbruksverket Dnr 19-12498/09
Bilagor till remissen:
Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:41) om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar. (71 sidor)
– Konsekvensutredning till ovannämnda förslag. (34 sidor)
– SSärskild konsekvensanalys – administrativa bördor för företagen.

2009-09-22
Skrivelse till Miljö- och jordbruksutskottet, Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet;
Rovdjursproblematiken hotar det svenska fäbodbruket!

2009-08-19
Synpunkter på rovdjurspropositionen 2008/09:210 med ett helhetsperspektiv på biologisk mångfald. Skrivelse från Fäbodrörelsen.

2009-06-26
Skrivelse till Jordbruksdepartementet, Jordbruksminister Eskil Erlandsson; Fäbodbrukarnas synpunkter och önskemål angående förutsättningar och framtida villkor- för en långsiktigt hållbar utveckling också för fäbodbruket.

2009-06-25
Skrivelse till Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket; Angående omfattningen av fäbodbruket och behovet av ökad kunskap om det svenska fäbodbruket.

2009-06-15
Skrivelse till Övervakningskommitténför Landsbygdsprogrammet; Fäbodbrukarnas synpunkter angående det svenska fäbodbruket och hanteringen av betesmarkerna i landsbygdsprogrammet.

2009-03-06
Remissvar till Jordbruksverket; synpunkter på förslag till ändring i SJVFS 2007:42 om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar enligt remiss dnr 19-13954/08.

2009-02-24
Skrivelse till övervakningskommitten för Landsbygdsprogrammet; FSF synpunkter till övervakningskommittén angående hanteringen av betesmarkerna i Landsbygdsprogrammet.

2009-02-23
Skrivelse till Jordbruksverket; FSF synpunkter till uppdrag om anpassning av Landsbygdsprogrammet med anledning av översyn av jordbrukspolitiken (Jo 2008/3869).

2009-01-19
Remissvar till Jordbruksverket; FSF synpunkter med anledning av förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004;85) om direktstöd.

2008-08-15
Remissvar till Miljödepartementet; Fäbodbrukarnas synpunkter med anledning av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom” M2008/1443/Mk.

2008-06-30
Skrivelse till EUR COM; Synpunkter till den aktuella översynen av LFA-stödsystemet.

2008-05-25
Remissvar till Miljödepartementet; Betänkande SOU 2007;89. Rovdjuren och deras förvaltning M2007/5207/Na.doc

2007-04-15
Remissvar till Jordbruksdepartementet; Yttrande till Landsbygdsutredningens slutbetänkande (SOU 2006;101 mfl) på remiss Jo2006;3156.

2006-11-04
Skrivelse till Jordbruksdepartementet; Fäbodbrukarna önskar snarast kontakt angående akuta problemfrågor för fäbodbruket – för en långsiktigt hållbar utveckling också för fäbodbruket.

2006-02-02
Skrivelse till Jordbruksdepartementet; Ang fäbodbruket; Synpunkter till material och inför referensgruppsmöte LBU 060202.

2005-11-15
Remissvar till Jordbruksdepartementet; Synpunkter på remiss av promemoria om skyddsjakt enligt 28§ jaktförordningen (1987:905).

2005-04-27
Remissvar till Jordbruksverket; Synpunkter på utkast 050421 till SJV arbete med tekniskt underlag inför nya landsbygdsprogrammet.

2004-12-06
Remissvar till Jordbruksverket; Synpunkter på förslag till föreskrift om Direktstöd enligt missiv med dnr 19-7641,04.