Uppdaterad 2019-07-03

Sveriges Fäbodbrukare följer utvecklingen och diskussionerna i dessa sakfrågor samt den ansvariga myndighetens (SJV) arbete med djurskyddet. Fäbodbrukarna lever och verkar nära djuren och får därmed också en ingående kunskap och nära samverkansrelation med djuren. Detta sätt att leva i en småskalighet och verka nära djuren blir alltmer sällsynt i takt med generellt ökande besättningsstorlekar och stigande produktivitetskrav för jordbrukssektorn. Med denna utveckling följer också att alltfler i samhället saknar insikter och tillräcklig kunskap om den historiska småskaligheten och de värden som inryms i att leva och verka nära djuren. Det blir därför en vår uppgift att bevaka och försvara handlingsutrymmet för traditionell djurhållning inom fäbodbruk och utmarksbete. Det handlar om villkoren och förutsättningarna för att upprätthålla den positiva och förtroendefulla nära kontakt som sedan förhistorisk tid utvecklats mellan tamdjur och människa i ett ömsesidigt beroende av varandra vid frigående betesdrift i skog och fjäll, och inte minst under de förhållanden som erbjudits under det nordiska klimatet. Det handlar alltså om de grundläggande villkor som format några av våra utpräglade lantraser. och deras generella hanterbarhet och tillgivenhet samt deras produktionspotential under dessa förhållanden.

Har du synpunkter eller funderar över något kring djurskyddsfrågorna med anknytning till småjordbruk med fäboddrift så är du välkommen att höra av dig direkt till någon av oss i styrelsen eller genom vår kontaktadress info@fabod.nu

2019-07-02 Jordbruksverket fick under 2018 ett regeringsuppdrag att utreda konsekvenser av att införa ett krav på att hålla djur lösgående samt behovet av övergångsbestämmelser och undantag från kravet. Läs mera om uppdraget här. Under arbetet har SJV inhämtat synpunkter från företrädare för branschen,
berörda organisationer, intresseorganisationer och länsstyrelserna. FSF har lämnat synpunkter i saken.

Jordbruksverkets uppdrag har bland annat redovisats i en SJV rapport (2019:17). I den intressanta rapporten redivisas förutsättningar och omständigheter ur olika perspektiv. Sammanfattningsvis konstateras att en fullständig omställning til lösgående system kan medföra en total kostnad på mellan 9,5-14 mrdr skr. Vidare att SJV bedömer att det bör övervägas att ha generella undantag från kravet för sådan djurhållning som är värdefull ur kultur- eller husdjursgenetiskt perspektiv. Dessa riskerar annars att försvinna och gäller exempelvis hållning av svenska lantraser i bevarandesyfte och djurhållning i traditionellt fäbodbruk. Det finns en intressant redogörelse för fäbodbruket på sidorna 60-61 i rapporten. Den aktuella rapporten 2019:17 finns också att ta del av här.

2014-01-31
Artikel om aktuella djurskyddsrelaterade frågor i tidningen Lantbrukets Affärer ”För djurens bästa eller lantbrukarens?” Du kan även hämta artikeln som .pdfdokument här.

2012-06-08
FSF lämnar remissyttrande till Djurskyddsutredningen. Yttrandet kan hämtas här.
I vårt yttrande hänvisas också till yttranden från GFF och LRF.
Den samlade remisshanteringen kan också följas via regeringens hemsida.

2012-02-07
Djurskyddsutredningens betänkande – Ny Djurskyddslag (SOU 2011:75) är nu på remiss från Landsbygdsdepartementet. Sista dag för att svara på remissen är 2012-06-08. Missiv (pdf)
Följ remisshanteringen

2011-11-28
Djurskyddsutredningen presenteras – SOU 2011:75 Ny Djurskyddslag
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 1 av del 1 (pdf 1,6 MB)
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 2 av del 1 (pdf 2,7 MB)
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 1 av del 2 (pdf 3,1 MB)
Ny djurskyddslag, SOU 2011:75 del 2 av del 2 (pdf 2,8 MB)

2011-06-09
Kommittédirektiv 2011:49 ”Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning”

2011-03-19
Uppdraget för djurskyddsutredningen förlängt och ska redovisas senast 2011-11-30. Se vidare utredningens hemsida, länk nedan.

2009-06-04
Ny utredning ”Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll”
Utredningen ska
– göra en bred översyn av den samlade djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll,
– lämna förslag till ny djurskyddslag och förordning, samt
– ge exempel på hur andra föreskrifter på området kan utformas.
Se även utredningens hemsida.