Uppdaterad 2019-07-04

2019-02-28  Arbetet går vidare med den nya gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och därmed också arbetet med utformnignen av det framtida Landsbygdsprogrammet. Som ett led i den gemensamma processen har nu Jordbruksverket presenterat ett utkast till SWOT-analys över ”Förutsättningar för den gemensamma jordbrukspolitiken 2021–2027”. Detta kunskapsunderlag behandlar mål som rör jordbrukets konkurrenskraft, miljö och klimat samt en livskraftig landsbygd, och innefattar även trädgårdsnäring och rennäring. Den färdiga SWOT-analysen avses utgöra ett underlag för att beskriva de svenska positionerna och i ett senare skede ligga till grund för utformning av den politik som ska bidra till målens uppfyllelse. Läs vidare här utkast till SWOT-analys (2018-12-14).  Näringdepartementet genomförde ett tredje sakråd kring dessa utvecklingsfrågor den 30 januari, och FSF deltog genom Dennis Olsson i styrelsen som är Fäbodrörelsens kontaktperson i dessa frågor. Här finns FSF synpunkter (2019-02-28) på utkastet till SWOT-analys och den aktuella diskussionen om utformningen av GJP.

2018-09-24  Naturbrukskonferensen 2018 genomfördes i Lindsberg, Falun helgen 26-28 oktober. FSF medverkade genom Pauline med en presentation och en diskussion om fäbodbruket – i Dalarna, samhället och världen.

Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har makten att ta tillvara naturens förutsättningar på ett hållbart sätt. Och för en rättvis omställning av vårt samhälle – till ett långsiktigt hållbart samhälle – behöver vi ett samarbete mellan land och stad. Naturbrukare ska kunna försörja sig på sin odling, sitt jordbruk, skogsbruk, betesbruk och fiske. Och människor ska kunna tillförsäkras rätten till matförsörjning och makt över sin mat. Det svenska samhället behöver upprätta balans mellan land och stad och mellan regioner. Vi behöver skapa livskraftiga bygder som kan stå upp för sina intressen. På naturbrukskonferenserna samlas människor och rörelser från olika delar av landet tillsammans med internationella gäster för att utbyta erfarenheter och samarbeta för en samhällsförändring. Ett samarbete som bärs fram av en tilltro till att kunna skapa förändringar tillsammans, en tilltro till att kunna stärka naturbrukets och landsbygdens ekonomiska ställning och en tilltro till att kunna ändra den orättfärdiga landsbygdspolitiken – i Sverige, i EU och internationellt. Syftet är att samla människor från landsbygd, glesbygd och stad för att tillsammans bygga den förändringen – en rörelse som inser vikten av jordbruket som bas för ekonomin på landsbygden i Sverige i en solidarisk värld. Läs mera om Naturbrukskonferensen på deras hemsida

2018-09-30  FSF deltog vid EU-sakråd den 28 augusti på Näringsdepartementet angående utformningen av GJP, den den gemensamma jordbrukspolitiken. Presentationen utgick bland annat från Kommissionens förslag till CAP-plan, samt tillhörande Annex, generalsekretariatets förslag 2018-06-01 angående utformningen av förordningen samt Näringsdepartementets faktapromemoria om GJP, FaktaPM 140 GJP efter 2020.  Näringsdepartementet har senare lämnat sitt bildunderlag vid EU-sakrådet, samt minnesanteckningar från dagen. Från FSF deltog Dennis. Här finns FSF synpunkter (2018-09-30) i detta skede till reformen av GJP

2018-07-01 FSF deltog genom Dennis Olsson vid ett EU-sakråd på Näringsdepartementet den 20 februari kring det kommande landsbygdsprogrammets utformning och innehåll, som kommer att gälla från tidigast 2021. Mötet samlade ett stort antal företrädare för jordbruks- och landsbygdsorganisationer samt ett antal politiker och centrala tjänstemän. FSF representerades av Dennis Olsson ur styrelsen som tog del av tillgängligt faktaunderlag och de första orienterande kontakterna kring detta och hur man från departementet tänker sig utveckla arbetet med den nya jordbrukspolitiken. En grundläggande hållpunkt är kommissionens meddelande (2017) 713 ”Framtiden för livsmedel och jordbruk”. samt en (preliminär) departementspromemoria om EU:s framtida jordbrukspolitik som redovisar svenska bedömningar av den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Dessutom en aktuell faktapromemoria 2017/18 FPM36 från Näringsdepartementet (2018-01-02) angående meddelandet från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk. Det kommer att ske fler arbetsmöten där FSF kommer att. Här är FSF synpunkter och kommentarer (2018-07-01) till det inledande arbetet med den gemensamma jordbrukspolitiken.

2018-04-20 FSF hade kontakt med Näringsdepartementet i samband med konferensen om det Nordsvenska kulturlandskapets framtid (2018-04-19/20). Genom detta sammanhang  med värdefullt helhetsperspektiv fick vi också en bra grund och inramning för vilka värden och potentialer det handlar om för näringsverksamhet och regional utveckling. Det var väldigt bra som utgångspunkt när det nu gäller att finna vägarna framåt för fäbodkulturen som levande kulturarv och det svenska utmarkbetet, i samband med utvecklingen av det nya landsbygdsprogrammet. Under försommaren kommer det att genomföras ytterligare ett sakråd på departementet kring detta.  FSF verkar aktivt med dessa frågor och samlar synpunkter och förslag till vårt gemensamma arbete framåt. Har Ni synpunkter och önskar bidra på något sätt så ta närmast kontakt med Dennis Olsson, eller någon annan i styrelsen.

2017-11-02  Fäbodbrukarna medverkade vid Naturbrukskonferensen (NBK), som i år genomfördes 20-22 oktober i Broddetorp, söder om Falköping i västra Götaland.

Från inledningen och beskrivningen av syftet med NBK:  ”Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har makten att ta tillvara naturens förutsättningar på ett hållbart sätt. Och för en rättvis omställning av vårt samhälle – till ett långsiktigt hållbart samhälle – behöver vi ett samarbete mellan land och stad. Naturbrukare ska kunna försörja sig på sin odling, sitt jordbruk, skogsbruk, betesbruk och fiske.”

Vid konferensen redogjorde Håkan Tunon från Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala (CBM) för fakta samt information om det fortgående arbetet också i vårt land med konventionens artiklar (kapitel) 8j och 10c, som handlar om Lokala samhällen, Traditionell kunskap och Sedvanebruk av naturresurser. Se vidare faktapresentationen här  Dessutom informerades om ett aktuellt regeringsuppdrag till Naturvårdsverket angående traditionell kunskap för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Läs mera om det aktuella regeringsuppdraget här.  Fäbodbrukarna medverkade för att även bidra till en bredare diskussion och brukarperspektiv kring konventionen rörande lokala samhällen, traditionell kunskap och sedvanebruk.

Vid konferensen antogs också  ett gemensamt ”Uttalande om CBD (Konventionen om biologisk mångfald) och Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om traditionell kunskap för bevarande och hållbart utnyttjande av biologisk mångfald (M2017/000665Nm) NBK uppmanar Naturvårdsverket att fullt och transparent analysera historik och nuläge, samråda med och i arbetet beakta berörda brukargrupper som kultur- och kunskapsbärare såsom bland andra jord- och skogsbrukare, samer, fäbodbrukare, skärgårds-, fjäll- och skogsbönder, skärgårds- och insjöfiskare, jägare och hemslöjdare.”

Läs mera på hemsidan för Naturbrukskonferensen

2017-05-01 FSF som organisation bediver ett långsiktigt arbete för fäbodbruket som levande kulturarv, hållbar livsmedelsproduktion baserat på utmarksresurser i skog och fjäll samt fäbodbrukarnas som minoritetskultur framtida möjligheter att existera med rimligt utbyte av företagande och verksamhet inom småjordbruk och boskapsskötsel med fäboddrift, livsmedelproduktion och och livsmedelsförädling med kompletterande näringar och verksamheter. Som ett led i det näringspolitiska arbetet vill vi nu uppmärksamma ett pågående övergripande politiskt arbete med en FN-deklaration om småbrukares och andra lantarbetares rättigheter som syftar till att skapa ett internationellt juridiskt bindande dokument.  Detta berör i högsta grad även oss i Sverige och på ett grundläggande plan fäbodbrukets aktuella situation, utvecklings- och överlevnadsfrågor. Inte minst vad gäller matsuveränitet, land- och brukanderättigheter, frågor som bland annat nu berörs i den parlamentariskt förankrade Livsmedelsstrategin samt behandlas inom ramen för det kommande Skogsprogrammet. Fäbodbrukarna vill på detta sätt uppmärksamma den aktuella kampanjen på Europa-nivå och uppmanar alla att ta del av budskapet och i mån av möjligheter agera efter sin övertygelse. Läs mera om kampanjen samt vidare länk till petitionen/namninsamlingen.

2015-06-22 Fäbodbrukarnas remissvar med anledning av förslag till SJV nya föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsstöd, med dnr 4.1.16-12074/14. FSF remissvar 150622

Remissunderlaget: Förslaget till nya föreskrifter, SJVFS remiss i juni                          Konsekvensutredning 2015-xx remiss juni   Sammanställning synpunkter efter remisser i mars                Missiv remiss Juni Dnr. 4.1.16-12074-14

2015-03-17
Fäbodbrukarnas remissvar med anledning av förslag till SJV föreskrifter och allmänna råd om miljöersättningar, …(fäbodar 2015-03-03) med dnr 4.1.16-12074/14

2012-09-21
Fäbodbrukarnas synpunkter till Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014-2020.

2012-07-05
Landsbygdsdepartementet skickar ut på remiss Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014-2020 samt Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet.
−     Rapport 2012 – 15 Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014 – 2015 (den s.k. TULPAN-rapporten) 404 sidor.
−     Mål för ekologisk produktion 2014 – 2020
Rapporten ”2012-16 Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens förslag till förenklat landsbygdsprogram 2014 – 2020″ (40 sidor) bifogas remissen endast för kännedom, det skall betraktas som bara ett förslag på hur ett förslag kan utformas.
Samtliga rapporter är också tillgängliga via Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se
Remissvaren ska vara inkomna till Landsbygdsdepartementet senast den 14 september 2012.

2012-06-01
Jordbruksverket och Skogsstyrelsen föreslår ett enklare landsbygdsprogram 2014-2020 till nytta för jobben, maten och energin. Läs pressmeddelandet här.

2011-11-30
Fäbodbrukarnas synpunkter till arbetet med nytt landsbygdsprogram kan du läsa här.

2011-09-15
Fäbodbrukarna medverkar i arbetet med det nya landsbygdsprogrammet gällande från 2014.
Följ arbetet med ett nytt landsbygdsprogram 2014-2020
Var med i dialogen om nytt landsbygdsprogram

2010-11-18
Fäbodbrukarna är också medlemmar i det svenska Landsbygdsnätverket.

2010-11-16
Halvtidsutvärdering av landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
Landsbygdsprogrammet omfattar perioden 2007-2013 och har som övergripande mål att stödja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden i Sverige.


Våra frågor till politikerna inför valet 2010