Webbplatsen upphör!

Förbundet Svensk fäbodkultur och utmarksbruk han nu en ny webbplats. Besök den på www.fabod.se

Denna sida kommer att avvecklas inom kort och upphöra.  

Fäbod Seter Kalender

The Swedish summer farms – a living culture heritage

with roots back in man´s first aspirations for survival and development in prehistoric times. Animal husbandry and outfield grazing has also been practiced for millennia in Scandinavia. It has shaped a historical cultural landscape in the archipelagos, in the forests and in the mountains, which has been grazed and used in other ways most everywhere within the current Swedish borders.  Some more information about summer farms avaliable in English here

 Fäbodkulturen

har rötterna i människans tidigaste strävanden för överlevnad och utveckling sedan förhistorisk tid och det har genom årtusenden bedrivits boskapsskötsel och extensiv betesdrift i utmarkerna på den Skandinaviska halvön. Det har format ett historiskt kulturlandskap i skärgårdar, skogar och fjäll som betats och nyttjats på andra sätt, i praktiken mest överallt också inom de nuvarande svenska riksgränserna.

Läs mer här om Fäbodbruket och fäbodkulturen genom tiderna.

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk samlar den svenska fäbodrörelsen och ska verka för att bevara, främja och utveckla fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket med utmarksbetet och andra naturliga fodermarker, samt övrigt utmarksbruk. De regionala fäbodföreningarna har en viktig roll i sammanhanget, inte minst för att nå fäbodägare, lokala fäbodlag samt aktiva och potentiella fäbodbrukare runt om i landet. Viktiga delar i arbetet är att främja byggnadskultur, kulturarv och traditionell kunskap samt att bibehålla betesrättigheterna som resurs för framtiden för fäbodbrukarna och ägarna av de jord- och skogsfastigheter som bär betesrättigheter enligt tradition, sedvana, servitut eller annat avtal, skiftes- och/eller avvittringshandlingar, i dagligt tal ofta uttryckt som mulbetesrätten. Fäbodrörelsen hävdar också fäbodkulturens roll och möjligheter inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD), särskilt artiklarna 8j och 10c. Se även vidare stadgarna

Med en gemensam historisk bakgrund som sträcker sig bakåt i tiden till långt före våra nuvarande nationalstater tog form, så förstår man att den svenska fäbodkulturen har en nära anknytning till den norska motsvarigheten – seterkulturen. FSF som svensk organisation har också regelbundna kontakter med den motsvarande organiseringen Norsk seterkultur – Det går att ytterligare vidga fäbodperspektiven genom att också ta del av deras innehållsrika webbplats seterkultur.no

Finner Du intresse för vår verksamhet så är Du välkommen att kontakta oss i FSF styrelse eller valberedningen.

Stöd gärna vårt arbete genom ett medlemskap.

Här hittar du ett urval av vårt aktuella informationsmaterial. Ta gärna del av detta och sprid det gärna vidare.

Varmt välkommen till Fäbodsverige!

©Webmaster
webmaster(a)fabod.nu