Uppdaterad 2019-03-28

Fäbod Seter Kalender

 Den svenska fäbodkulturen

har rötterna i människans tidigaste strävanden för överlevnad och utveckling sedan förhistorisk tid och det har genom årtusenden bedrivits boskapsskötsel och extensiv betesdrift i utmarkerna på den Skandinaviska halvön. Det har format ett historiskt kulturlandskap där skärgårdsöar, skogar och fjäll har betats och på andra sätt nyttjats, i praktiken mest överallt också inom det nuvarande Sveríges gränser.

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk samlar den svenska fäbodrörelsen och ska verka för att bevara, främja och utveckla fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket med utmarksbetet och andra naturliga fordermarker, samt övrigt utmarksbruk. De regionala fäbodföreningarna har en viktig roll i sammanhanget, inte minst för att nå fäbodägare, lokala fäbodlag samt aktiva och potentiella fäbodbrukare runt om i landet. Viktig delar i arbetet är att främja byggnadskultur, kulturarv och traditionell kunskap samt att bibehålla betesrättigheterna som resurs för framtiden för fäbodbrukarna och ägarna av de jord- och skogsfastigheter som bär betesrättigheter enligt tradition, sedvana, servitut eller annat avtal, skiftes- och/eller avvittringshandlingar eller enligt mulbetesrätten. Fäbodrörelsen hävdar också fäbodkulturens roll och möjligheter inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD), särskilt artiklarna 8j och 10c. Se även vidare stadgarna

Läs mera här om Fäbodbruket och fäbodkulturen genom tiderna.

Finner Du intresse för vår verksamhet så är Du välkommen att kontakta oss i styrelsen eller valberedningen.

Stöd gärna vårt arbete genom ett medlemskap.

Här hittar du en tidigare informationsfolder om svenskt fäbodbruk, uppdaterad sommaren 2014. Sprid den gärna vidare!

Varmt välkommen till Fäbodsverige!

©Webmaster
webmaster(a)fabod.nu