Uppdaterad 2014-06-19Miljömålsportalen

2015-05-21  Världsnaturfonden, WWF och Kungl Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, genomförde  ett seminarium om naturbetesmarker och dess många värden. Seminariet samlade ett åttiotal deltagare som tog del av ett intressant program kring såväl restaurering av naturbetesmarker, näringspolitiska villkor, produktions- och ekonomifrågor, slakt och livsmedelsförädling som marknadsfrågor. Se vidare på KSLA hemsida dokumentation och presentationer om WWF:s arbete med naturbetesmarker, Naturbeteskött i Sverige, Lantbrukarens perspektiv på kött med mervärden, Hälsingestintan, Lönsamma och permanenta gräsmarker i Europa, samt ”ett bättte kött” enligt ICA.

FSF deltog vid seminariet genom ordförande som ger följande reflektioner. Ämnesområdet Naturbetesmarker berör flera av miljömålen och har en grundläggande betydelse för djurhållning, kulturlandskap, biologisk mångfald och traditionell kunskap samt livsmedelsproduktion och därmed arbetstillfällen i hela landet. Därmed har dessa frågor också en grundläggande betydelse för att synliggöra och relatera till fäbodbrukets kulturarv och traditionella markanvändning inom det svenska fäbodområdet. Under seminariet berördes också en möjlig oklarhet utifrån EIP-Agri:s kunskapsunderlag över den agro-klimatiska regionindelningen av Sverige, där de norra delarna liksom för övrigt också resten av Norden kategoriseras som boreal zon. Osökt uppstår så frågan vad det kan betyda för identifiering, medvetenhet och uppmärksamhet från Bryssel vad avser betesmarker och näringspolitiska villkor för brukande och betesdrift i norra delarna av Sverige? Vidare kan konstateras att databasen TUVA, över värdefulla ängs- och betesmarker i Sverige, har en underrepresentation för ängs- och betesmarker i norra delarna av landet. Detta innebär att bland annat fäbodbrukets traditionella betesmarker över vidsträckta skogs- och fjällområden i norra Svealand och Norrland i praktiken osynliggörs, eller i vart fall inte beskrivs på ett riktigt sätt, i dessa sammanhang. Seminariet var i övrigt intressant och det stimulerade till många frågor under dagen. Dessvärre var det mycket lite tid till förfogande för vidare diskussioner vilket medförde att flertalet frågor blev obesvarade och det gällde då även de frågor som vi framförde utifrån fäbodbrukets perspektiv.

2014-06-05
Naturvårdsverket har redovisat ett regeringsuppdrag att ta fram förslag på en strategi för miljömålet Storslagen Fjällmiljö. Läs mer om det arbetet på SNV hemsida
Redovisningen utgörs av en intressant men ganska omfattande skrivelse. Fäbodbrukarna har deltagit vid ett samråd och även lämnat synpunkter till arbetet.
Fäbodbruket i fjällområdet beskrivs konkret på sid 46-47.
I kapitel 7.5 på sid 110-114 beskrivs förslag på insatser för särskilda behov samt insatser för jordbruk med djurhållning i fjällområdet.
Dessutom berörs agrara frågor i beskrivningen av precisering nr 7 ”Fjällmiljöer med höga natur- och kulturvärden…”
Redovisningen av regeringsuppdraget återfinns i sin helhet i skrivelsen ”Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö” (2014-06-05) NV-04173-13 Läs skrivelsen här som .pdf!

 

2013-12-02
Jämtlands regionala miljömål har nu beslutats för perioden 2013-2016.
Fäbodbrukarna har deltagit i detta arbete och genom FSF har synpunkter lämnats på utformning och prioritering av miljömål och åtgärdsprogram (se 2013-09-20 nedan).
Bland annat återfinns nu under miljömålet Rikt odlingslandskap, som en av sex prioriterade punkter, och med den högsta prioriteringsnivån i åtgärdsprogrammet (A – Kraftsamling mycket angelägen) att ”Skydda och utveckla den regionala särarten fäbodar och fjällnära gårdar och extensivt bete”
Se vidare länk till länsstyrelsens hemsida.
Miljömålsdokumentet Regionalt miljömålsprogram Jämtlands län 2013-2016 som .pdf.
Fjälljordbruket, fäbodbruket och den extensiva betesdriften med tamboskap har en gedigen kulturhistorisk grundval i det södra fjällområdet. Det är därför mycket positivt att fäbodbruket och den extensiva betesdriften med tamboskap synliggörs och uppmärksammas i detta sammanhang som den regionala särart det utgör. Miljömålen utgör en väsentlig del av instruktionen i samhällets miljö- och utvecklingsarbete.
Fäbodbrukarna ser nu fram emot en fortsatt positiv utveckling av fäbodbruk och extensiv betesdrift som levande kulturarv och framtida näringsverksamheter och ett väsentligt bidrag till en hållbar utveckling i regionen.

2013-09-20
Fäbodbrukarnas synpunkter till remiss av regionalt miljömålsprogram Jämtlands län 2013-2016, med två bilagor. Bilaga 1 Fäbodbrukarnas synpunkter till KMP Härjedalen. Bilaga 2 Scotland-HNV-5-Ask-letter.

2012-01-17
Uppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att beskriva Sveriges arbete med bevarande av biologisk mångfald utifrån bevarandemål för landmiljön i den strategiska planen för biologisk mångfald… (Regeringsbeslut 2012-01-12)

2011-10-13
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning – med syfte att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. (Dir 2011:91)

2011-09-30
Fäbodbrukarnas synpunkter i miljömålsfrågorna.Med anledning av remiss 2011-05-17 med dnr M2011/1516/Ma
Remiss M2011/1516/Ma Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)

2010-02-09
Fäbodbrukarna medverkar i utvecklingen av miljökvalitetsmålet Storslagen Fjällmiljö.

Under 2009 har Föreningen Sveriges Fäbodbrukare medverkat som sakägare i en förstudie initierad av Naturvårdsverket. Syftet med förstudien är att utveckla arbetet med miljöfrågorna med fokus på miljökvalitetsmålet ”Storslagen Fjällmiljö.” Den avslutande rapporten ger ett brett perspektiv och en för svenskt vidkommande närmast unik helhetssyn på miljöfrågorna i fjällområdet.
Rapporten är omfångsrik, hela 172 sidor, och delvis teoretisk. I rapporten behandlas bland annat mineralutvinning, turism, areella näringar och kulturaspekter samt markanvändnings-, äganderätts- och förvaltningfrågor.
Fjälljordbruket och fäbodbruket berörs i flera sammanhang, mer koncentrerat på sidan 36 samt på sidorna 83-88, men också i den avslutande skissen till forskningsprogram kring miljömålen och fjällrelaterade frågor.
Se vidare SNV rapport 6366 september 2010 Miljömål i fjällandskapet – en syntes av problemställningar

2008-08-15
Fäbodbrukarnas synpunkter med anledning av Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008 ”Nu är det bråttom” M2008/1443/Mk