Fäbodkultur och historia i Jämtland Härjedalen

* Kulturarvet och miljön (1999). Redovisning av RAÄ:s regeringsuppdrag Ku98/1908/Ka med anledning av propositionen Svenska miljömål (1997/98:145). Inför införandet av miljömålssystemet gjordes ett omfattande förarbete där olika aktörer lämnade synpunkter och redogjorde för omständigheter, behov och möjligheter utifrån föreslagna miljömålsformuleringar. RAÄ gjorde ett flertal noteringar även kring fäbodbruk och fjälljordbruk, och bland annat konstaterade man att ” I de sydligare fjälltrakterna finns alltjämt betydande rester kvar av en fjällbondekultur som i vissa fall har anor tillbaka i förhistorisk tid, men som inte är samisk. I t ex Indalsälvens, Ljungans och Ljusnans dalgångar har funnits en agrar bosättning redan under järnåldern och alldeles i fjällkanten. Att skapa förutsättningar för fjälljordbruken och det till dem hörande fäbodväsendet är ett viktigt delmål för kulturmiljön,…” (s 77)

* Kortfattade noteringar om jordbruk och boskapsskötsel i JH under förhistorisk tid. Utdrag ur boken ”Arkeologi i fjäll, skog och bygd”, utgiven av Jämtlands läns museum (1989), referensuppgifter.

* För att ta del av grundläggande fakta om den tidiga invandringshistoriken även i norra delarna av Skandinavien samt introduktionen av jordbruk och boskapsskötsel redan under förhistorisk tid – läs då mera på vår sida om ”Fäbodbruk och fäbodkultur genom tiderna

* En beskrivning över fäbodar i Funäsdalen m fl skifteslag i västra Härjedalen fram till storskiftet 1899-1900, med noteringar om äldre tiders brukande. Dessutom aktuella handlingar rörande nutida tvistefrågor angående renbete, ägande- och brukanderätten och därmed villkoren för fjälljordbruk och fäbodbruk in i vår tid. Ta del av handlingarna här.

* ”Kulturkampen i Härjedalen. Från striden mellan lappar och bofaste”. Gustaf af Geijerstam, Stockholm, 1891. En sammanställning av ett antal av författarens tidigare artiklar i tidningen Dagens Nyheter. Den samlade framställningen förmedlar fakta, en kompletterande bild av dåtidens historiesyn samt den aktuella debatten kring markanvändningsfrågor och den nyligen stiftade första renbeteslagen (1886). Boken ger en intressant inblick i politiska frågor och skeenden som har en grundläggande betydelse vad gäller nutidens villkor för fjälljordbruket och fäbodbruket i Jämtland och Härjedalen. Ta del av boken här

* ”Lapparne och de bofaste i Herjeådalen. Bidrag till utredning af en brännande fråga. Med ett bihang, innefattande lagen af den 4 juli 1886 angående de svenska lapparnes rätt till renbete i Sverige”. Christian L Tenow, Stockholm, 1891. Boken ger en kompletterande bild av dåtidens kunskapsläge, den aktuella debatten kring markanvändningsfrågor och relaterat till bondebefolkningen samt ”frågans historiska sammanhang och på hvad som faktiskt föreligger.” Även denna bok ger en intressant inblick i politiska frågor och skeenden som har en grundläggande betydelse vad gäller nutidens villkor för fjälljordbruket och fäbodbruket i Jämtland och Härjedalen.Ta del av boken här.

* Om historia, natur och kultur på fäbodarna i Kesudalen
Det har tagits fram en fin och intressant information om fäbodbrukets historia, om natur- och kulturvärden på fjällfäbodarna i Kesudalen ca 800 m ö h, belägen väster om Ljungdalen i landskapet Härjedalen men i Bergs kommun. Det har utvecklats två olika informationsskyltar, en i text och bild mer omfattande skylt, samt en enklare utformad skylt anpassad för barn. (2022-08-10)