Author Archives: Webred

Info om arbetet med traditionell kunskap och sedvanebruk (16/11)

Sametinget bjuder in dig till lanseringen av ett nytt kunskapshöjande material som ska bidra till Sveriges genomförande av artiklarna 8j och 10c i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Medverkan av Miljödepartementet, Naturvårdsverket och SLU Centrum för biologisk mångfald

Lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald och hållbart sedvanebruk – Sveriges arbete nu och framåt

Tid: Onsdag 16 november, kl.10.00 – 11.00

Information digitalt via Zoom. Möteslänk finns i bifogad inbjudan i PDF.

Se även tidigare information om detta arbete och programrådet för traditionell kunskap (2022-04-01)

Medlemsträff i Dalarnas Fäbodbrukarförening 22/11

2022-11-22 Dags för medlemsträff för Dalarnas fäbodbrukarförening

Visst är det dags att ”sparka” igång föreningen igen! Är du ny inom fäbodvärlden, intresserad, vill lära dig mer eller mångårig fäbodbrukare så är du välkommen! Alla medlemmar är välkomna till en träff den 22 november 2022 kl. 18-21. Vi träffas på Stiftsgården (Kyrkvägen 2) i Rättvik. Läs mera här

Peter Helander, Mora, ny ordförande i FSF

Vid fäbodmötet i Älvdalen den 24 september behandlades ett från vårens ordinarie årsstämma delegerat ärende om val av ny ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. I närvaro av 35 medlemmar beslutades nu enhälligt att välja Peter Helander till ny ordförande för FSF. Peter kommer närmast från en förtroenderoll som riksdagsledamot. Från Förbundet hälsar vi Peter varmt välkommen till ett intressant och viktigt arbete för fäbodbruket och fäbodkulturen i vårt land. Se även artikel i Mora Tidning 2022-09-27

”Kampen om utmarka” NBS konferens 23-24 nov

Norsk Bonde- och småbrukarlag (NBS) inbjuder genom sitt utmarksutvalg till en konferens på detta tema för att informera och diskutera förutsättningar, aktuella problemställningar och framtida möjligheter för den traditionella betesdriften med frigående djur, och vilken roll utmarkerna ska ha för framtidens livsmedelsförsörjning.

Regjeringsplattforma slår fast at sjølvforsyninga av mat skal aukast til femti prosent. Det er eit djervt mål som det snautt er mogleg å nå utan ein vesentleg auka bruk av beiteressursane. Men korleis er dette mogleg når så mange aktørar konkurrerer om areala? Eller er det ikkje konkurranse? Kan betre planprosessar skape rom for alle? Eller må styresmaktene prioritere arealbruken på ein langt strengare måte i framtida?

Läs mera här (2022-11-23/24)

”Mulbete förr och nu”. Info om betesbruk och betesdrift

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt i Jämtland för att närmare belysa och informera kring dessa frågor. Länsstyrelsen i Jämtland finansierar projektarbetet och Jämtland Härjedalen Fäbodförening är delaktig som en samverkande part. Läs mera här (2022-10-07)

Vill regeringen lägga ner fäbodbruket?

Vill verkligen regeringen och dess myndigheter lägga ner det svenska fäbodbruket?


Istället för att underlätta för naturbete i fäbodbruket, som är ett svenskt kulturarv och som gynnar
den biologiska mångfalden, har regeringen och dess myndigheter beslutat om regelverk som gör att
fäbodbrukare lägger ner sin verksamhet. Varje regering kan genom sina regleringsbrev styra sina
myndigheter och nu har en ny regering en chans att hjälpa istället för att stjälpa. Vid Fäbodriksdagen i Älvdalen antogs ett uttalande i saken. Ta del av uttalandet här. Det finns mera att läsa om dokumentationen från Fäbodriksdagen i Älvdalen här.

Ge fäbodbruket status som ursprunglig kultur och näring!

Vid Fäbodriksdagen antogs ett förslag att Fäbodbrukarna ska verka för att få status och legitimitet för fäbodbruket som ursprunglig agrar kultur och näring. Frågan skickas vidare till FSF. Ta del av det antagna förslaget här. Det finns mera att läsa om dokumentationen från Fäbodriksdagen här.

Fäbodriksdagen 2022 i Älvdalen 23-25 september

Fäbodriksdagen i Älvdalen genomfördes programenligt med ett sjutttiotal deltagare. Bland dessa också en liten delegation från Norge, ordförar och ledamot i Norsk Seterkultur samt ytterligare två medverkande i vår gemensamma UNESCO-ansökan. Det var regn och rusk under de två första dagarna, men aktiviteterna var då förlagda inomhus. Söndagen välsignas med uppehållsväder och någon solglimt vid intressanta besök på Hedbodarna och Brindberg samt under det avslutande kulturevenemanget med vallmusik.

En samlad dokumentation och redovisning från Fäbodriksdagen läggs ut på hemsidan. Ta del av detta via följande länk med mera information om Fäbodriksdagen i Älvdalen och om tidigare Fäbodriksdagar.

Nu finns det lokalproducerat Fäbodbeteskött

Det finns ju ännu kvar i Sverige en liten grupp kämpande fäbodbrukare och djurhållare med traditionell betesdrift i de svenska fäbodområdena. De svarar för en lokal produktion av mjölk och kött baserat på det fina naturbetet i skog och fjäll.

En mindre andel av fäbodbrukarna bedriver traditionell mjölkproduktion på sommarbetet och även ett antal som förädlar mjölken till ost, smör och mese. Sommartid kan man besöka ett antal fäbodar och produkter finns också att tillgå på en del fäbodar under fäbodtiden. Flera av dessa finns tillgängliga sommartid via vår förmedling av kontakter med fäbodar att besöka. Läs mera här

Under hösten kommer den säsongsvisa utgallringen av slaktdjur och det blir då köttet det handlar om. Vi förmedlar här kontakten med några brukare som nu erbjuder lokalproducerat Fäbodbeteskött. Läs mera om det här

Och för att vara tydlig med det nya – nu är det alltså så att fäbodbrukarna inte längre är utestängda från att använda ordet fäbod i namnet på sina produkter. Jättebra! Läs mera om det här

Ordet Fäbod är nu varumärkesskyddat av FSF

Läs mera om vårt arbete med varumärkesfrågan här

SNV remiss: förslag nationell plan förvaltning stora rovdjur

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nationell plan för förvaltning av björn, varg, järv och lodjur 2022-2027. Läs mera här om förslaget och FSF arbete med frågan.

”God plass til flere beitedyr på utmarka” NIBIO

”Norge har begrenset med matjord, men store arealer med lite brukt utmarksbeite av god kvalitet. Om ressursen ikke brukes, vil kvaliteten reduseres. Det får direkte følger for matvareberedskapen.”

Ta del av den rubricerade artikeln på nibio.no

Nibio, Norsk Institutt for bioekonomi, besitter ett långt utvecklat kunnande om utmarksbetesresurser. En drivande person i detta utvecklingsarbete har Yngve Rekdahl varit under många år, han har tidigare också medverkat vid flera arrangemang i Sverige när Fäbodförbundet försökt fästa uppmärksamheten på dessa kunskapsfrågor. Vi saknar alltså fortfarande grundläggande kunskaper om dessa resurser i vårt land. Men läs gärna mera här om arbetet i Norge och ta även del av Nibio rapport Arealrekneskap i utmark. Utmarksbeite – ressursgrunnlag og beitebruk.(2022-08-30)

Om historia, natur och kultur på fäbodarna i Kesudalen

Det har tagits fram en fin och intressant information om fäbodbrukets historia och värden på fjällfäbodarna i Kesudalen ca 800 m ö h, belägen väster om Ljungdalen i Bergs kommun. Läs mera här (2022-08-10)

Kritik, hot och kriminalitet mot svensk djurproduktion

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har under 2020 genomfört en enkätundersökning bland målgruppen djurföretagare i Sverige för att kartlägga förekomsten av ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv”. Detta forskningsarbete berör också fäbodbrukare och ett antal problemfrågor som även fäbodbrukare möter. Arbetet har nu slutredovisats – läs mera om resultaten här (2022-08-04)

Sinjajevina – critical pastureland in Montenegro.

Read more here (2022-07-11) and further link to external article.

Om Alpwirtschaft – fäbodbruk – i Schweiz

Hur kan staten agera för levande landsbygd, god landskapsskötsel och biologisk mångfald. Fabian Mebus, RAÄ, visar och berättar vid ett föredrag på SLU Uppsala 2018. Läs mera och se länk till föredragningen här.

”Att leva nära stora rovdjur” Ny studie av GU

”Att leva nära stora rovdjur” SNV Rapport 7005, augusti 2021. Perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser. Av Annelie Sjölander-Lindqvist, Simon Larsson och Juliana Bennett vid Göteborgs Universitet. En studie finansierad av Lantbrukarnas Riksförbund, Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet. Läs mera här (2021-09-12)

”På sommaren flyttar de till fäboden”. Radio P1

Programmet Meny på P1 den 9 september handlar om fäbodar i Sverige. Vad är en fäbod, varför de försvann, besök på en fäbod i Dalarna och mycket mera. Mer information och länk till programmet här (2021-09-09)