Extensivt kulturlandskap

2022-08-10  Det har tagits fram en fin, intressant och spännande information om fäbodbrukets historia och värden på fjällfäbodarna i Kesudalen ca 800 m ö h, belägen väster om Ljungdalen i Bergs kommun. Fäbodbrukarna har med stöd av Länsstyrelsen i Jämtland samlat ett kunskapsmaterial och tagit fram två informationstavlor. Dessa är placerade i anslutning till fäboden, den ena med mer faktatext, den andra mer anpassad för en yngre generation. Syftet med informationstavlorna är att sakligt och informativt förmedla kunskaper om fäbodbrukets historia i området och något om de natur- och kulturlandskapsvärden som är förknippade med fäbodbruket och den långvariga betesdriften i området med rötterna i förhistorisk tid. Ta del av den större informationsskylten här, och den anpassade versionen för barn här.
Kesudalen är beläget i det södra fjällområdet och högt upp i älven Ljungans källflöden, och områdets natur- och kulturmiljövärden har även berörts i andra sammanhang: Riksantikvarieämbetet noterar särskilt i redovisningen av regeringsuppdraget ”Kulturarvet och miljön” (1999) områdets historia med natur- och kulturmiljöer på följande sätt ( på sidan 77):  ”I de sydligare fjälltrakterna finns alltjämt betydande rester av  kvar av en fjällbondekultur som i vissa fall har anor tillbaka i förhistorisk tid, men som inte är samisk. I t ex Indalsälvens, Ljungans och Ljusnans dalgångar har funnits en agrar bosättning redan under järnåldern och alldeles i fjällkanten.”

Det är mycket bra när fäbodbrukarna arbetar aktivt med information och folkbildning för att lyfta fram dessa grundläggande kulturhistoriska faktakunskaper som fått hamna i skymundan under alltför lång tid. Det är också mycket positivt att Länsstyrelsen nu stödjer detta arbete.

2022-01-17 Anna Jamieson från föreningen Naturbeteskött i Sverige har tillsammans med Anna Hessle från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tagit fram en kunskapsöversikt om de hinder och möjligheter, ur ett lantbrukarperspektiv, som finns för att öka antalet nötkreatur, får och hästar på svenska naturbetesmarker och därmed den betade arealen. Rapporten heter ”Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt”.
FSF har även skrivit ett PM till denna rapport, som tyvärr inte fått så stort genomslag som önskats i själva rapporten, men som kommit och kommer till användning även i andra sammanhang för att belysa hinder och möjligheter för ett ökat naturbete, samt även för att definiera begreppen skogsbete/naturbete/naturmarksbete/utmarksbete.

2019-11-18 Utveckling av kunskap om bete i skogsmark. Vid ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet studeras i ett projekt  ”Produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid naturbete på en mosaik med hagmark och skog” 

FSF har haft kontakt med detta projekt genom medverkan i referensgruppen till detta projekt sedan 2017, och arbetet planeras avslutats 2020. Projektet har flera typgårdar runt om i landet, och även något företag med fäboddrift. Projektet har redan avkastat en del resultat och bland annat en rapport om ”Bete i skog som en foderresurs”  Rapporten innehåller en litteratursammanställning över näringsinnehåll, avkastning och lämplig beläggningsgrad på skandinaviska naturliga betesmarker med tyngdpunkt på skogsmark.

2018-08-08  Med årets närmast extrema torka över mest hela vårt land och i många fall akut brist på foder även under sommaren för betande djur så ser naturligtvis många djurhållare runt om i landet nu på möjligheterna att nyttja utmarksbetet som en resurs, framförallt genom att hägna skogsmark. Rent allmänt är det en bra foderresurs med sina möjligheter, men det finns också en del omständigheter som man bör beakta för att eventuellt ta hänsyn till. Vi får också en del frågor till Fäbodbrukarna kring detta och vi har anledning att förmedla en del fakta och erfarenheter om betesrättigheter, betesvärde och några praktiska aspekter utifrån vår traditionella kunskapsgrund. Läs vidare i separat dokument här

2018-07-17 Med anledning av de påfrestningar som följer av den svåra torkan sommaren 2018 berörs frågan om nödfoder och lövfoder i ett aktuelllt nyhetsblad från Sveriges Lantbruksuniversitet. Man ger en historisk överblick av äldre tiders utmarksbruk och ställer det i jämförelse med nutidens produktionseffektivitet. Man konstaterar att det finns stora mängder foder i utmarkerna i skog och fjäll, men att moderna driftsformer och nutidens villkor och krav på produktionseffektivitet innebär att dessa foderresurser i praktiken inte är tillgängliga för huvuddelen av vår djurhållning.  Dock konstaterar man att ett ökat användande av utmarkerna kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för en ökad inhemsk foderproduktion, när det nu dessutom börjar pratas om livsmedelssäkerhet och självförsörjningsgrad. Läs vidare i SLU-nyhet 2018-07-11. I torkans tider: Nödfoder och lövfoder

2018-04-19/20 Fäbodbrukarna medverkar i genomförande av en kunskapskonferens för nätverksbyggande, kunskapsspridning och kompetensutveckling kring förutsättningar och villkor för förvaltningen av det nordsvenska kulturlandskapet, dess historik, värden, möjligheter och framtid. Kulturlandskapet och de nordsvenska brukarsamhällenas traditionella kunskaper utgör en resurs för primärproduktion av inte minst mjölk och kött men även andra produkter, förvaltningen av såväl kulturarv och biologisk mångfald som landskaps- och upplevelsevärden samt ger liv och innehåll och skapar mervärden åt de lokala bygderna som attraktiv livsmiljö, genom lokal produktförädling och för turistisk utveckling. Konferensen behandlar därmed också grundläggande villkor och förvaltning av naturbetesmarker och övriga naturliga fodermarker.

Med perspektiv på situationen för småjordbruk/fjälljordbruk och fäbodbruk i den norra delen av landet finns det enligt vår mening ett behov av synliggörande och information kring grundläggande fakta, förutsättningar och möjligheter rörande brukarkulturer och betesbaserad produktion i norra delen av landet. I många avseenden ligger grundläggande fakta och värden i en historisk skugga, och delvis på väg in i glömska. En besvärande osynlighet som i sin tur medför att dessa frågor och värden och potentialer för utveckling inte behandlas på erforderligt sätt inom förvaltningsmyndigheterna. Detta gäller bland annat miljömålsarbetet. Det gäller också det ständigt pågående arbetet genom de etappvisa landsbygdsprogrammen, vilka i och för sig stadfästs av EU-kommissionen, men om inte heller KOM får relevanta fakta som utgångspunkt för analys, resurstilldelning, medelsfördelning och prioriteringar så blir ju förstås resultaten därefter. Det blir alltså en negativ spiral, som därmed systematiskt och över tid missgynnar norra Sverige i dessa avseenden. Det är vår mening att denna nedåtgående trend behöver brytas och vändas till en positiv utveckling. Det är också vår ambition att påbörja denna förändring genom nätverksbyggande, kunskapsspridning och kompetensutveckling.

Konferensen utgör ett kompletterande forum för att belysa det nordsvenska naturbetesmarkerna och övriga naturliga fodermarker. Konferensen utgör därmed en kompletterande insats till de senaste årens tre tidigare konferenser kring naturbetesmarker i Sverige som genomförts, dels i Stockholm genom KSLA, dels i Jönköping efter initiativ från Stockholms universitet.
Den senaste aktiviteten på KSLA genomfördes i februari 2017, dokumentation finns i följande länk
http://www.ksla.se/aktivitet/workshop-angs-och-hagmarker/
Aktiviteten i Jönköping genomfördes i mars 2017, dokumentation finns i följande länk https://sites.google.com/view/naturbete2017/hem
Gemensamt för dessa aktiviteter är att fakta, förhållandena och behov i norra delen av landet blir såväl relativt som faktiskt ofullständigt behandlade och beskrivna. Därmed riskerar vi också att ytterligare befästa den tidigare relaterade ogynnsamma obalansen för norra Sverige vad avser kunskapunderlagen för övergripande beslut i politiken och i fråga om om resurstilldelning, -fördelning och prioritering.
Denna situation motiverar alltså en särskild belysning av det nordsvenska kulturlandskapet, med dess speciella naturbetesmarker och övriga naturliga fodermarker i skog och fjäll.

Alltför ofta möts vi också av det förledande begreppet ”vildmark” när det talas om norra Sverige och nordliga delar av Skandinavien. Förledande därför att det faktiskt handlar om ett historiskt kulturlandskap som mer eller mindre har präglats av människans olika aktiviteter genom årtusenden, inte minst extensiv betesdrift med ren, nöt, får och get, men även häst. Detta är miljön som genom tiderna och bland många andra lokala raser har format tamrenen, fjällkon, lapp- och jämtgeten, klövsjö- och åsenfår samt den nordsvenska hästen. Framförallt beroende av de klimatiska förutsättningarna uppvisar de norra delarna av landet, såväl kust- skogs- och inland samt fjälltrakterna, en särskildhet och annorlunda miljöer, växt- och djursamhällen som i mycket avviker från övriga och sydligare belägna delar av landet. Möjligen är det svårtolkat utifrån urbana perspektiv. Kanske kan det finnas en okunskap. Eller kan där rent av finnas en annan agenda för framtiden? Oavsett orsak är det förödande för berörda folkgrupper och deras traditionella näringar när landskapet mer eller mindre kan beskrivas felaktigt och förledande  vilket därmed kan bidra till felaktiga beslutunderlag och utgångspunkter för politik och förvaltningsmyndigheter. Därmed ifrågasätts och osynliggörs också lokala samhällen och historiskt förankrade brukargrupper i sitt ursprungliga kulturlandskap. I vårt tämligen genomreglerade samhällssystem finns dock inga större frizoner där folk och kulturer kan överleva på sikt utan samhällelig acceptans, skäliga villkor och ett konkret tillgängligt livsrum. Detta gäller förstås även för fäbodbruket och fäbodbrukarna.

Mot denna bakgrund medverkar vi nu till att arrangera denna konferens i samverkan med ett antal andra aktörer i syfte att lyfta fram kunskap om förutsättningar och problem samt behov och möjligheter för bland annat oss som berörd brukargrupp samt för samhällsutvecklingen i norra Sverige. Avsikten är att initiera en diskussion, sprida information och öka kompetensen samt lägga en grund för vidare samverkan kring villkor, regelverk och insatser för att bevara och utveckla dessa värden och möjligheter med det nordsvenska kulturlandskapet och berörda brukargrupper som en grundläggande tillgång för regional utveckling, och som resurs för en hållbar samhällsutveckling.

Konferensen genomförs i Östersund torsdag-fredag 19-20 april 2018. Se vidare slutlig inbjudan (2018-01-31), program och praktisk information här

2017-10-18  I en avhandling vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia, har Weronika Axelsson Linkowski undersökt förutsättningarna för fortsatt fäbodbruk och renskötsel idag. Avhandlingen visar att både fäbodbruket och renskötseln står inför stora utmaningar idag. Några av dessa utmaningar är gemensamma, medan vissa skiljer sig mellan dessa två typerna av nordlig pastoralism.

Fäbodbrukarnas utmaning handlar dels om det administrativa regelverk som påverkar verksamheten och som lönsamheten är helt avhängig. Ökande rovdjurspopulationer är också en stor utmaning. Historiskt betalade staten ut ersättning för varje dödad björn och varg, vilket ledde till att dessa mer eller mindre försvann från de svenska skogarna. Nu ökar rovdjursantalet i Sverige, vilket oroar även fäbodbrukarna.

Ett centralt begrepp i avhandlingen är TEK, traditionell ekologisk kunskap. Den traditionella kunskapen om naturen, som både fäbodbrukare och samiska renskötare besitter och använder sig av, omnämns i konventionen om biologisk mångfald som kunskaper och sedvänjor som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald. Men den traditionella kunskap om hur de biologiska naturresurserna har använts riskerar att försvinna när förutsättningarna för traditionell markanvändning undergrävs.  Se vidare information på SLU hemsida        Avhandlingen finns att hämta här

2016-11-14  Föreningens remissvar till Näringsdepartementet på de fyra underlagsrapporterna till arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Det går att ta del av remissen och underlagsrapporterna, samt att följa det fortsatta arbetet med det nationella skogsprogrammet via Näringdepartementets särskilda hemsida för Skogsprogrammet . Samtliga remissvar finns tillgängliga här