Årsstämma 2020

20-04-19 Fäbodrörelse i utveckling

FSF genomförde sin ordinarie årsstämma söndagen den 19 april i en begränsad version och som ett telefonmöte. Anledningen till detta var det aktuella smittläget vad gäller covid 19 och den allmänna rekommendationen att nu inte samlas i fysiska möten. Tyvärr blev alltså såväl det planerade fysiska mötet i Ekshärad inställt, liksom det planerade nätverksmötet för mjölkproducenter tillsammans med Eldrimner. Dessutom utgick motionsbehandling, verksamhetsplan, budget, information om aktuella fäbodprojekt, samt information om arbetet med immaterielt kulturarv. Dessa senare delar planeras att tas upp vid FSF extra stämma.

Vid årsstämman redovisades nu en positiv utveckling under 2019 för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. Medlemsantalet har ökat till ca 130. Det är också lagt en god grund för ett fortsatt aktivt utvecklingsarbete, bland annat genom att FSF har erhållit en basfinansiering för utgivningen av medlemstidningen Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk under 2020, samt en finansiering av ett projektarbete under 2020-21 med fokus på Mjölkproduktion och mjölkförädling på fäbod med lantrasdjur tillsammans med Eldrimner.

Förbundets ordförande Kenneth Johansson fick fortsatt förtroende. Det blev också omval av Carin Gisslén-Schönning och Victoria Johansson Törnqvist, samt nyval till styrelsen av Ingela Kåreskog, Stöllet, och Svante Johansson, Ytterhogdal. Stefan Olander och Kristian Olofsson lämnade styrelsen. Övrig information efter valen återfinns på FSF sida över förtroendevalda och kontaktuppgifter.

Vid stämman antogs enhälligt styrelsens förslag till genomförandeplan för ”En samlad fäbodrörelse” vilket i grunden handlar om att stärka den enskilde medlemmens möjligheter till delaktighet och information samt att kunna påverka arbetet för att värna och utveckla fäbodbruket i vårt land. Detta innefattar också en samordning där FSF och de regionala fäbodföreningarna blir integrerade och samverkande delar i den samlade fäbodrörelsen. Samtliga fem regionala fäbodföreningar har varit delaktiga i det grundläggande förberedelsearbetet under de senaste åren, och står nu bakom den aktuella planen för att forma en samlad fäbodrörelse. En viktig del i förändringsarbetet utgör en utveckling av stadgarna som organisatorisk grund. Det aktuella förslaget till nya stadgar för FSF antogs nu för första gången. Avsikten är att detta stadgeförslag ska behandlas för ett andra beslut vid en följande extra stämma. Det justerade stämmoprotokollet har skickats ut till medlemmarna.