Årsstämma 2018

FSF ordinarie föreningsstämma 2018 genomfördes lördag 21 april på Bygdegården i Klövsjö.

Mötet inleddes klockan 12 i närvaro av 22 personer, med en redogörelse av Camilla Bender Larson från Jordbruksverket samt Malin Johansson tidigare verksam i projektet ”Behovskartläggning av det svenska fäbodbruket”. Tillsammans gav de en bild av det tidgare arbetet med kunskapsunderlaget och den rapport som blev resultatet av projektarbetet. Rapporten har fått namnet ”Vägar framåt – En behovskartläggning av fäbodbruket i Sverige. Rapporten hade nu också kommit i tryck och alla deltagare vid mötet fick var sitt exemplar. Rapporten finns också att ta del av här. Kartläggningsarbetet och rapporten har lett fram till en hel del fakta och ytterligare ett bidrag till den samlade kunskapen om det svenska fäbodbruket och dess situation.

Som ett andra inslag vid mötet redogjorde Thorsten Laxvik i en uppskattad föredragning för kvalitetsmat, hållbar livsmedelsproduktion och fäbodjordbrukets principer. Thorsten är livsmedelsentreprenör, mångsysslare och verksam vid bl a företaget Slaktarn i Östersund, se även hemsida.

Den egentliga årsstämman inleddes ungefär halv tre och genomfördes under ledning av Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden.  Vid stämman behandlades sedvanliga årsmötesfrågor. Detta år hade inte inkommit några motioner, men vid stämman behandlades och antogs i ett andra beslut nya stadgar för föreningen som med omedelbar justering blev direkt gällande. Med stadgeändringen ändrades också föreningens namn till Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.

Kristian Olofsson, Sälen omvaldes som ordförande, och Stefan Olander, Viksjöfors, omvaldes som vice ordförande. I övrigt omvaldes också Pauline Palmcrantz, Siljansnäs i styrelsen och nyval till styrelsen gjordes för Anna Siljeström, Funäsdalen.

Fäbodbruket lever i en utsatt situation och förbundet har att möta flera viktiga och stora arbetsuppgifter. Antalet fäbodbrukare minskar återigen, bedömningsvis främst på grund av (utan prioriteringsordning) sviktande ekonomiska möjligheter, bristande stöd i samhällsplaneringen, fortfarande ett myndighets- och regelkrångel samt rovdjursproblematiken.

Vid stämman redogjordes också för en inkommen och tacksamt mottagen gåva till föreningen till minne av Loflers Gunhild Eriksson, fäbodkulla från Viborg by i Orsa. Gåvan från arbetskamrater och vänner på Skansen i Stockholm, med en kondoleans överlämnad vid begravningen den 15 juni 2017.

Avslutningsvis berättade Ingela Kåreskog, Stöllet, om den nya regionala föreningen Värmlands Säterkultur som bildades formellt den 18 mars 2018. Den nya föreningen ska verka för bland annat näringsutveckling inom säterbruk genom företagande och självförsörjning, att arrangera och utveckla arrangemanget Säterrundan samt i övrigt tillvarata och utveckla den värmländska säterkulturen.

Stämman avslutades klockan 16.20 och alla närvarande tackades för visat intresse och engagemang, varefter stämmans ordförande avtackades med ett stycke lokalproducerat bröd från Huså.