Author Archives: Victoria

Dags att ansöka till Lars Trollås stiftelse

Nu är det dags att ansökan till Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande, ansökan stänger 28 februari.
Vi hoppas att du vill söka eller sprida informationen vidare!


Om stiftelsen:
Stiftelsens ändamål är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Härvid har stiftelsen att verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) som Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum. Stiftelsen förvaltas av Hushållningssällskapet i Jämtlands län. Årligen sker en utdelning av stiftelsen, med en stipendiesumma på 50 000 kr.

Mer information om ansökan hittar du här.

Mycket fäbodliv i senaste ”Biodiverse”

Senaste numret av CBM:s (Centrum för Biologisk Mångfalds) tidning Biodiverse har traditionell kunskap som tema och det är inte mindre än tre artiklar som behandlar fäbodbruket.
Här finns hela tidningen som pdf.
Men du kan också gå till deras hemsida och hitta fler intressanta artiklar och länkar.

Undantag för fäbodprodukter nu klubbat

Sedan tidigare har mjölk som förädlas till fäbodost lagrad längre än två månader, fäbodsmör och meseprodukter varit undantagna månatliga mjölkanalyser för totalantal bakterier och celltal efter en ansökan till Livsmedelsverket 2010. En ny ansökan lämnades in två år senare för de övriga fäbodprodukterna som ost yngre än två månader samt rörost och småost. Det är nu denna ansökan, som tio år senare, blivit beviljad men bättre sent än aldrig konstaterar en nöjd Birgitta Sundin som är branschansvarig för mejeri på Eldrimner. Ändringarna i lagstiftningen innebär att fäbodbrukarna kan sälja samtliga produkter direkt på sina fäbodar.

Ändring i nationell lagstiftning om tillverkning av mjölkprodukter på fäbodar (livsmedelsverket.se)

Nummer 4 av årets tidning

Nu är den här! Årets sista nummer av vår tidning. Vi läser och glädjs åt vad mycket som händer i fäbodvärlden och får samtidigt ny intressant kunskap.
Vill du också få fyra nummer per år, kom med som medlem.
Betala 300 kr/500 kr för familjemedlemskap till bankgiro 5243-8538 eller swisha 123 10 92 022.

Getostkurser via Eldrimner

Visst behövs det mer getost och fler getostmejerister? Eldrimner har skräddarsytt två kurser med erfarna getostmejerister som lärare och där de delar med sig av sina kunskaper om ost, mese och getter. Du kan välja att gå den ena eller den andra kursen eller bägge.

Kanske vill du utöka ditt ostsortiment eller är intresserad av att starta med getter och getostproduktion och vill lära dig konsten att göra både ost och mese. Oavsett är du varmt välkommen!

Läs  mer här:
Specialkurs Lagrad och färsk syrad ost på getmjölk med Boel Dahlberg (eldrimner.com)

Specialkurs Källarlagrad getost, Vit Caprin och getmesese (eldrimner.com)

Sök stöd för Skogens miljövärden

Runt våra fäbodar finns många värdefulla natur- och kulturvärden. På fäbodriksdagen i Älvdalen fick vi lära oss om vilka det går att söka pengar för hos Skogsstyrelsen.
Nuvarande bidrag måste sökas senast 31 december. Så gå in på www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/, välj ”Hitta snabbt” och sen ”Sök stöd och bidrag” för att se om det finns något bidrag du kan söka för just din natur- och kulturmiljö.
Ett tips är att fråga efter kostnadsfri rådgivning av en skogskonsulent. Då får du ett s k rådgivningskvitto som underlättar för dej i ansökan.
Här finns även en liten lathund för hur du går till väga.

Ökade möjligheter till slakt på gård

Nu har Livsmedelsverket (SLV) öppnat för ansökan om att få slakta hemma på gården, vilket vi tidigare skrivit om i tidningen att det var på gång.
Livsmedelsverkets hemsida finns utförlig information och regelverk.
Även på Eldrimners hemsida finns information om vad som gäller.

Inbjudan träffar: Livsmedel och bete från fäboden (X län)

Kan mer betade marker och skogar påverka vår livsmedelsförsörjning och gynna den biologiska mångfalden? Hur ser livsmedelsproducenterna på fäbodbete?
Vi diskuterar mervärden för både kött- och mejeriprodukter från fäboden under två träffar i Gävleborgs län den 3 och 21 november. Du som har fäbod idag, funderar på ny verksamhet inom fäbodbruk eller intresserad av frågorna i allmänhet välkomnas att delta på våra träffar.
Se hela inbjudan med information om anmälan här.

Se även vidare mer information på GFF webbsida här

Remissvar nationell plan för björn, järv, varg och lo

Förbundet har lämnat ett remissvar till regeringskansliet angående den nationella planen för björn, järv, varg och lo.
Läs det på vår sida ”Viltförvaltning”.

Eldrimners pilotprojekt ”Obehandlad dryckesmjölk”

Eldrimner driver våren 2022 till våren 2023 ett projekt där de tillsammans med fem gårdar undersöker och testar metoder för framställning av säker obehandlad (opastöriserad) mjölk. För utbildningsinsatser, handledning och kompetens inom området svarar veterinär Anna Catharina Berge. Hon har lång erfarenhet från USA och Europa där hon arbetat med att utbilda både producenter och konsumenter. Tillsammans med forskaren Ton Baars har hon medverkat i olika studier på ”raw milk”. Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri på Eldrimner är projektledare.

Läs mer på Eldrimners hemsida

Här kan du även se Birgitta Sundins bildspelspresentation som hon framförde på Fäbodriksdagen i Älvdalen 23-25/9 2022.

Filma fäbodlivet!

Vi uppmanar alla att filma på fäbodarna denna sommar. Vi, d v s Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF, arbetar ju med att göra en ansökan till UNESCO om att bli ett immateriellt kulturarv på den representativa listan tillsammans med Norge. Till ansökan ska en film bifogas som speglar verksamheterna.

Så nu vill vi väldigt gärna ha dina filmer från sommarens fäbodliv!
För mer information, klicka här.

Ny rapport om naturbetesmarker

Anna Jamieson från föreningen Naturbeteskött i Sverige har tillsammans med Anna Hessle från Sveriges lantbruksuniversitet tagit fram en kunskapsöversikt om de hinder och möjligheter, ur ett lantbrukarperspektiv, som finns för att öka antalet nötkreatur, får och hästar på svenska naturbetesmarker och därmed den betade arealen. Rapporten heter ”Hinder och möjligheter för ökad naturbetesdrift ur ett lantbrukarperspektiv – en kunskapsöversikt”.
FSF har även skrivit ett PM till denna rapport, som tyvärr inte fått så stort genomslag som önskats i själva rapporten, men som kommit och kommer till användning även i andra sammanhang för att belysa hinder och möjligheter för ett ökat naturbete, samt även för att definiera begreppen skogsbete/naturbete/naturmarksbete/utmarksbete.

Den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Regeringen ger Statens Jordbruksverk i uppdrag att överlämna förslag till Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027 till Europeiska Kommissionen.

Uppdrag och rapport kan läsas här

Ny rapport om definitioner av betesmark

Jordbruksverket har nu kommit med en rapport som heter Definitioner av betesmark i landsbygdsprogrammet. Rapporten är en del av utvärderingen av landsbygdsprogrammet 2014–2020 med data från åren 2009–2014 och 2015–2020. Syftet med rapporten är att undersöka om förändringen i definitionen av vad som är en betesmark har ändrat förutsättningarna och villkoren för att få stöd för att sköta och bevara betesmarker.
Utvärderingen tittar därmed på vad som har omfattats av betesmarksstöden och hur stöden bidrar till att bevara betesmarker och dess värden.

Samtidigt pågår förberedelser inför att jordbrukspolitiken ska förnyas 2023 (CAP). Det Jordbruksverket vet i nuläget kan läsas på deras sida Stöd till jordbruket och landsbygden 2023–2027.

Skötselplanering i skogsbetesmarker

Riksantikvarieämbetet, SLU – Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har kommit med en ny vägledning för skötselplanering i skogsbetesmarker, vilken kan läsas här.

Öppet brev om exploateringsturism

FSF har skrivit ett öppet brev till politiker på lokala, regionala och centrala nivåer med anledning av att exploateringsturismen skapar problem i förutsättningarna för ett traditionellt fäbodbruk.
Här kan du läsa brevet.
Fler skrivelser som FSF har formulerat kan du bland annat se på vår sida ”Skrivelser”.

Rekommendationer för ersättning i samband med rovdjursskador

På begäran av Naturvårdsverket lämnar Viltskadecenter härmed följande rekommendationer beträffande bidrag och ersättningar för rovdjursangripna tamdjur enligt Viltskadeförordningen 2001:724, 11 och 12 §§ samt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd NFS 2018:5 (konsoliderad med ändringsföreskrifter NFS 2019:4).

Ny antologi om biologisk mångfald

Antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor (red. Håkan Tunón och Klas Sandell) har blivit framtagen på initiativ av Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, under Naturvårdsverket. 

I boken beskriver fler än 50 forskare olika aspekter på biologisk mångfald och naturnyttor/ekosystemtjänster, och utifrån sin verksamhet exemplifierar och reflekterar de över vad naturen betyder för Sverige. Boken är tvärvetenskaplig och vänder sig därmed både till en bred allmänhet och till forskare som vill bilda sig i ämnen som de själva inte är fackkunniga i. Den är särskilt relevant för alla som på något sätt professionellt intresserar sig för hållbar utveckling.

Boken innehåller 26 längre kapitel och 27 uppslag skrivna av svenska forskare med olika ingångar till och kunskaper i ämnet biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Många av författarna är ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Samtliga kapitel och uppslag finns även att läsa på SLU:s webbsida.

Regionala skogsprogram tar form

De regionala skogsprogrammen börjar nu ta form. Fäbodbruket finns med.
Ta gärna upp frågan i de regionala fäbodföreningarna och var med i utformandet av handlingsplaner.
Läs mer här på vår sida om skogsbruk.

Vår ordförande Kenneth Johansson har avlidit

Vi har det otroligt sorgliga beskedet att efter en tids sjukdom avled Kenneth Johansson i sitt hem, omgiven av sin familj, natten mellan lördagen 31 juli och söndagen 1 augusti. Kenneth blev 65 år gammal.

Vi i förbundet sörjer inte bara en engagerad och driven ordförande, med en gedigen meritlista i bagaget, utan minns också Kenneths värme, generositet och sociala förmåga. De styrelsemöten som hölls i hans och hustruns sommarstuga utanför Linghed omgavs av denna positiva atmosfär och vi som fått förmånen att delta kommer säkerligen att minnas just dessa möten som extra speciella.

Vi har så otroligt mycket att tacka Kenneth för. Hur han under sin alltför korta tid som ordförande i FSF lyckades samla fäbodrörelsen, öka medlemsantalet och få oss att stå starkare och mer samlade än någonsin. Kenneth kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Men förbundet ska fortsätta i hans anda. I den närmaste framtiden är det mycket som kommer att hända; extra årsmöte, fäbodriksdag, fortsatt arbete med nomineringen till immateriellt kulturarv.
Vi kommer inte att stanna upp.
För vi är övertygade om att Kenneth hade velat att vi fortsatte på den utstakade vägen.
För han brann för fäbodbruket.
Och det gör vi också.
Men nu stannar vi upp bara för ett ögonblick och skickar våra varmaste tankar till de närmast sörjande.
Sänder vårt tack för att förbundet fick så mycket av Kenneths sista tid här på jorden.

Kenneth Johansson Foto: privat