Author Archives: Webred

”Den bästa barndomen … på fäbodvall”

”Den bästa barndomen är att växa upp på en fäbodvall”. I juni 2021 spelades in materialet till dokumentärfilmen ”Fjällkvinnan” – om Gun Mårtenssons uppväxt och liv som fjällbonde i Gunnars och på fäboden Gunnarsvallen i västra Härjedalen. Läs mera här

”Barndomens marker formar oss” ATL 210820

”I en barndom utan kontakt med jord och skog finns grogrunden för att lantbruket i dag kan betraktas som en miljöfarlig verksamhet.” En insiktsfull ledartext av Edward Hollertz i tidningen ATL. Läs mera här (2021-08-23)

Fäbodlandskapets unika smak – Fäbodens terroir

Som en del i Eldrimners fäbodprojekt (2019-2021) har man också gjort en litteraturstudie om fäbodprodukternas mervärden. Läs mera här (2021-04-25)

Underlätta för livsmedels- producerande fäbodar!

Mycket snack och lite verkstad är vad fäbodbruket i Sverige utsätts för konstaterar FSF i ett uttalande för att fästa uppmärksamheten på behovet av att underlätta vardagen för fäbodar med livsmedelsproduktion. Läs vidare här

”Svensk rovdjurspolitik utrotar våra fäbodar”

Ett uttalande från Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF) med synpunkter angående nuvarande rovdjurspolitik och tillämpningarna av den. Läs mera här (20-10-05)

FSF debattartikel: Säkra fäbodbrukets framtid…

Ta del av artikeln här (2020-07-20)

Fäbodbruk osynliggörs i rapport om mångbruk

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har arbetat med ett regeringsuppdrag för att utveckla kunskapen om mångbruk av skog och att synliggöra potentialen för mångbruk av skog. Även fäbodbruk omnämns i uppdraget och FSF har haft direkta kontakter med arbetet. Till vår besvikelse förbises dock fäbodbruket och utmarksbetet i den sammanfattande slutrapporten till Näringsdepartmentet. Läs mera om detta här (2020-06-14)

Fäbodbruk osynliggörs i utredning om TKL

En särskild utredare har under 2018-2019 arbetat med en ny utredning om terrängkörningslagen (TKL) Utredningen är presenterad och FSF kan konstatera att fäbodbruket, utmarksbetet och de gemensamma betesrättigheterna har utelämnats och osynliggjorts i utredningen. FSF har nu i remissvar lämnat sina synpunkter på detta. Läs mera här (2020-06-12)

Småskaligt brukande gör stor nytta – debatt i SVD

”Gårdar anses för små – men gör stor nytta”  FSF har tilsammans med ett stort antal aktörer och engagerade personer över hela landet medverkat i ett upprop genom en artikel i Svenska Dagbladet med budskapet att uppmärksamma den breda småskalighetens villkor och förutsättningar samt möjligheter och behov för framtiden. Läs mera här (2020-05-22)

Behöver vi ha några fjällkor kvar i Sverige?

Föreningen Svensk Fjällrasavel har skrivit till Näringsdepartementet och genom denna frågeställning lyft fram det allvarliga läget och den utsatta situationen för bevarande av de svenska fjällkorna som mjölkras samt de småbönder och i synnerhet mjölkproducenter som som arbetar med denna lantras. I samband med detta berörs också fjällkons betydelse för fäbodbruket. Läs mera här

Fäbodarna – en viktig resurs för framtiden

Fäbodbruket var historiskt ett självgenererande jordbruk som levererade livsmedel med minimal åverkan på miljön. Läs mera här

Kenneth Johansson ny ordförande i FSF

Vid ordinarie årsstämma för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk i Rättvik den 28 april 2019, valdes Kenneth Johansson, Falun, som ny ordförande för förbundet.

Kenneth är torparson och hade sin uppväxt på landsbygden i södra Dalarna. Han bor nu med sin familj i Falun. Han har verkat i rikspolitiken under många år, men kommer närmast från posten som landshövding i Värmland.

I arbetet vid Länsstyrelsen i Värmland kom han också i kontakt med säterbrukets utsatta situation i länet. Bland annat verkade Kenneth för att det togs fram en konstruktiv handlingsplan för säterbruket i Värmland, med avsikten att bidra till att återetablera och utveckla verksamheter med aktivt säterbruk. Handlingsplanen utgår från att sätrarna är viktiga för bevarande av den biologiska mångfalden, värdefulla natur och kulturmiljöer, ett biologiskt kulturarv samt utrotningshotade husdjursraser. Lansstyrelsen tog fram handlingsplanen  i samarbete med befintliga säterbrukare, andra organisationer och enskilda aktörer, för att bidra till att säkra ett levande säterbruk. ”Handlingsplaner för att utveckla fäbodbruket bör kunna vara ett intressant arbetssätt även för övriga fäbodlän” bedömer Kenneth, som har för avsikt att lyfta den frågan till berörda län.

Styrelsen i övrigt: Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden (sekreterare och ny i styrelsen), Kristian Olofsson, Sälen, Dennis Olsson, Gävle, Olle Berglund, Edsbyn, Stefan Olander, Viksjöfors, John Arne Thyselius, Åsarna (nyval) och Victoria Johansson Törnqvist, Bjursås (nyval)  Avgående ordförande Kristian Olofsson sitter alltså kvar i styrelsen under kommande verksamhetsår. ”Det är mycket positivt med den breddning och kompetensförstärkning som nu sker i FSF som ytterligare ett led i utvecklingen av den svenska fäbodrörelsen” anser Kristian.


Kenneth Johansson är ny ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. Foto: Hällpetters Maria Bergström.

Säterlandskapets kulturmark, NKF 26-27/6

Nordiska Kulturlandskapsförbundet anordnar i anslutning till sitt årsmöte en tematräff om värdefulll kulturmark, denna gång med tonvikt på skötsel av säterbrukets kulturlandskap. Arrangemanget har en stark uppslutning från olika aktörer och genomförs i Röros och Os i Tröndelag, Norge, den 26-27 juni 2019. Läs mera här

Fäbodbruket genom tiderna – kulturhistoria

Fäbodbruket har rötterna i människans tidigaste strävanden för överlevnad och utveckling sedan förhistorisk tid och det har genom årtusenden bedrivits boskapsskötsel och extensiv betesdrift i utmarkerna på den Skandinaviska halvön. Det har format ett historiskt kulturlandskap där skärgårdsöar, skogar och fjäll har betats och på andra sätt nyttjats, alltså i praktiken över hela landet. Läs mera här

SLU-nyhet: Om nödfoder och lövfoder

Över hela landet märks nu mer eller mindre konsekvenserna av den långvariga torkan sommaren 2018. Den slutliga effekterna överblickar ännu inte nu i juli månad. För fäbodbruket och övrigt utmarksbete i skog och fjäll innebär dock torkan som regel inte några större problem vad gäller betet. Det finns vanligen bete i skog och fjäll för de frigående djuren under sommarhalvåret, men visst blir det som regel en annan betesgång för djuren beroende på markvattenförhållanden på trakten. Dock kan bäckar och vattenkällor sina och torka ut med praktiska bekymmer och fördyringar med att köra vatten till fäboden. Dessutom drabbas även fäbodbrukarna av torkan genom en sämre tillgång på vinterfoder.

Dessa frågor kring foderresurser och utmarkernas möjligheter berörs nu i ett aktuelllt nyhetsblad från SLU. Läs vidare om det här.

 

 

Samverkan Traditionell Ekologisk Kunskap

FSF deltar nu i en samverkansplattform för bevarande och utveckling av traditionell ekologisk kunskap  och sedvanebruk. Läs mera här

 

Ett nödrop och upprop från Sveriges fårbönder

Svenska Fåravelsförbundet tar nu initiativ till ett gemensamt upprop riktat till Sveriges politiker. Fåravelsförbundet kräver bland annat att samhället hjälper till ekonomiskt med förebyggande åtgärder, att full ersättning ges för de kostnader ett angrepp för med sig och att skyddsjakt beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett.

Det är lätt för oss fäbodbrukare att både förstå och sympatisera med fårböndernas situation, utsatthet och reaktion. Även många fäbodbrukare har upplevt oro, såväl för rovdjursangrepp på betesdjuren men också för hur de ska behandlas om de drabbas. Man har därmed förlorat sin trygghet och tilltro till förutsättningarna för sin näringsverksamhet.  Läs vidare här

Fäbodbruket i Dalarnas miljö- o hållbarhetsmål

I samverkan med Dalarnas Fäbodbrukarförening medverkade FSF vid den regionala miljö- och hållbarhetskonferensen som Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med Region Dalarna anordnade den 19 september i Borlänge. Läs vidare här

Så här tolkar du Jaktförordningens § 28

”Så här tolkar du Jaktförordningens § 28”.

Äntligen kommer foldern!  Värna Dina Tamdjur! Så här tolkar du § 28.
Bakgrunden till foldern:
– många jägare säger sig inte våga tillämpa § 28, av rädsla för att göra fel och därmed riskera åtal för grovt jaktbrott .
– många tamdjursägare som inte är jägare har efter upprepade rovdjursattacker försökt få hjälp av jägare. Svaren blir tyvärr ofta avvisande på grund av okunskap om vad som egentligen gäller och hur man kan agera enligt § 28 Jaktförordningen.
Läs mera här

 

 

 

Fäbodar för framtiden – 12 juni konferens i Orsa

Tillsammans med Naturskyddsföreningarna i Dalarna och Gävleborg arrangerar FSF en fäbodkonferens på Hembygdsgården i Orsa söndag 12 juni kl 9.30 – 18. Fäbodar för framtiden – ekonomi, kunskap, kultur & natur.  Dagen avslutas med ett studiebesök hos Karl-Gustav Hedling på Östra Grunubergs fäbod.   Läs mera inbjudan, program och hur man anmäler sig