Skogsbruk

21-12-04 Riksantikvarieämbetet, SLU – Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har kommit med en ny vägledning för skötselplanering i skogsbetesmarker, vilken kan läsas här.

21-10-10 Här kan du läsa om Dalarnas regionala skogsprogram och Gävleborgs skogsprogram samt se en hypotetisk energiberäkning vid en fäbodvall hämtad ur Håkan Tunón & Bolette Bele, 2019. Fäboden: naturen, kulturen och kulturlandskapet. CBM:s skriftserie 109. SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala

21-02-02 Deltagande i Nationella Skogsprogrammets årskonferens.

Fäbodrörelsen bedriver genom sina fritt betande djur på skogen och i utmarker, mulbete, ett viktigt miljöarbete som gynnar den biologiska mångfalden och överensstämmer med miljömålet Rikare skog. FSF är i dialog med Jordbruksverket för att få en djupare förståelse för att ”bete på skogen” ska omfatta långt mer än deras begrepp ”skogsbete”. Det handlar om upp mot tusen hektar betad skog, där bara en fjärdedel ersätts genom Jordbruksverkets fäbodersättning.

Efter konferensen ställde FSF frågor till Skogsutredningens sekreterare Tommy Ek angående Skogsutredningen och det fria betet på skogen:
* Finns det något beskrivet i Skogsutredningen om detta ”mulens arbete för den biologiska mångfalden i skogen”?
* Har frågan om fritt betande djur på skog och i utmarker tagits upp i utredningen? 
* Finns fäbodrörelsen med bland de som får utredningen på remiss?

Sekreterarens svar:
”Vi har  på flera ställen beskrivit och påpekat det viktiga i fortsatt bete för att bevara trädklädda betesmarker av olika slag, exempelvis betade skogar. Vi skriver i kapitel 9.11.3 att skogsbete är en av de viktigaste skogstyperna att bevara och ökad naturvårdande skötsel, inklusive bete, är två av utredningens förslag, 9.6 och 9.11.7. Fäbodarna nämns även som ett av de höga värdena knutna till den fjällnära skogen i kapitel 15.3.3.

På Skogsstyrelsens hemsida kan du läsa mer om det Nationella Skogsprogrammet.