2017-10-18  I en avhandling vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia, har Weronika Axelsson Linkowski undersökt förutsättningarna för fortsatt fäbodbruk och renskötsel idag. Avhandlingen visar att både fäbodbruket och renskötseln står inför stora utmaningar idag. Några av dessa utmaningar är gemensamma, medan vissa skiljer sig mellan dessa två typerna av nordlig pastoralism.

Fäbodbrukarnas utmaning handlar dels om det administrativa regelverk som påverkar verksamheten och som lönsamheten är helt avhängig. Ökande rovdjurspopulationer är också en stor utmaning. Historiskt betalade staten ut ersättning för varje dödad björn och varg, vilket ledde till att dessa mer eller mindre försvann från de svenska skogarna. Nu ökar rovdjursantalet i Sverige, vilket oroar även fäbodbrukarna.

Ett centralt begrepp i avhandlingen är TEK, traditionell ekologisk kunskap. Den traditionella kunskapen om naturen, som både fäbodbrukare och samiska renskötare besitter och använder sig av, omnämns i konventionen om biologisk mångfald som kunskaper och sedvänjor som är relevanta för bevarandet och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald. Men den traditionella kunskap om hur de biologiska naturresurserna har använts riskerar att försvinna när förutsättningarna för traditionell markanvändning undergrävs.  Se vidare information på SLU hemsida        Avhandlingen finns att hämta här

2016-11-14  Föreningens remissvar till Näringsdepartementet på de fyra underlagsrapporterna till arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram.

Det går att ta del av remissen och underlagsrapporterna, samt att följa det fortsatta arbetet med det nationella skogsprogrammet via Näringdepartementets särskilda hemsida för Skogsprogrammet . Samtliga remissvar finns tillgängliga här