2017-08-17 

Föreningens stadgar håller på att omarbetas. Underlag och delfrågor har diskuterats vid de två senaste ordinarie årsstämmorna. Dessutom diskuterades särskilt stadgefrågorna vid fjolårets utvecklingsträff för fäbodföreningarna i Ambjörby 16-09-24 Ett förslag till nya stadgar ska behandlas vid kommande extra föreningsstämma i Ovanåker lördag den 16 september 2017. Aktuellt utkast till nya stadgar på förslag återfinns här.

Nuvarande och gällande stadgar behandlades vid föreningsstämma den 14 november 2009 samt på ordinarie årsstämma den 17 april 2010 . Dessa återfinns i nedanstående länk

Stadgarna finns att hämta här.

Utdrag ur de gällande stadgarna:
§2 Ändamål
Föreningen, vilken skall vara ideell, har till ändamål:
att verka för att alla sysselsatta inom jordbruk med fäboddrift i Sverige skall få en skälig och fungerande försörjning.
att fungera som kontakt- och remissorgan till myndigheter och övriga aktörer inom fäbodsverige.
att fungera som kontakt-och samarbetsorgan för de lokala fäbodföreningarna.
att bedriva med det ovannämnda förenlig eller sammanhängande verksamhet, samt i övrigt på alla sätt främja utvecklingen av fäbodnäringen i Sverige.

§5 Medlemmar
Medlemskap i föreningen är öppet för enskild person, organisation och företag som vill stödja och verka för föreningens ändamål.

Se ”Medlemsskap”.