Uppdaterat 2017-08-28

Föreningens stadgar är under omarbetning i enlighet med tidigare stämmobeslut. Styrelsen har beslutat att nu lägga fram förslag till nya stadgar vid extra stämma för FSF lördag den 16 september 2017, vilken äger rum efter middagen ca kl 17.30, på Våsbo fäbodar, efter Fäbodriksdagens avslutning.

Stadgarna och olika delfrågor kring dessa har berörts mer eller mindre vid de senaste fem årsstämmorna. Konkreta underlag har lyfts fram till diskussion vid de senaste två årsstämmorna. En stor och grundläggande arbetsinsats har gjorts av valberedningen under de senaste två åren. Frågan behandlades också särskilt vid fäbodföreningarnas utvecklingsträff med detta syfte i Ambjörby 160924. Frågan diskuterades senast ingående vid årsstämman i Edsbyn 170423.

Arbetsutskottet har behandlat och sammanställt det samlade underlaget med hänsyn till tidigare underlag och synpunkter, samt behoven av enkelhet och tydlighet. Det har stämts av med styrelsen och övriga förtroendevalda. Här finns förslaget till nya stadgar för FSF (version 170828) som nu läggs fram för medlemmarna på extra stämman 16/9.

 

Nuvarande gällande stadgar antogs för andra gången och blev giltiga vid ordinarie årsstämma den 17 april 2010 . Dessa återfinns i nedanstående länk

Nu gällande stadgar finns att hämta här.

Utdrag ur de gällande stadgarna:

§2 Ändamål
Föreningen, vilken skall vara ideell, har till ändamål:
att verka för att alla sysselsatta inom jordbruk med fäboddrift i Sverige skall få en skälig och fungerande försörjning.
att fungera som kontakt- och remissorgan till myndigheter och övriga aktörer inom fäbodsverige.
att fungera som kontakt-och samarbetsorgan för de lokala fäbodföreningarna.
att bedriva med det ovannämnda förenlig eller sammanhängande verksamhet, samt i övrigt på alla sätt främja utvecklingen av fäbodnäringen i Sverige.

§5 Medlemmar
Medlemskap i föreningen är öppet för enskild person, organisation och företag som vill stödja och verka för föreningens ändamål.

Se även vidare ”Medlemsskap”.