Utvärdering av fäbodbruk i LBP 2007-2013

Ur förordet: Länsstyrelsen Dalarna har i projektet ”Utvärdering av fäbodbruk, fäboddrift och utmarksbete i Landsbygdsprogrammet 2007-2013” bland annat samlat in och analyserat uppgifter från landsbygdsprogrammets stödsystem och uppgifter från fäbodnäringen i form av enkätsvar. Syftet har varit att sammanställa uppgifter, från olika håll, för att få ett kunskapsunderlag som ger en bild av hur dagens situation ser ut.
Fäbodarna är viktiga kulturmiljöer som bidrar till landskapets regionala särart. De har ofta en mycket lång kontinuitet och har i flera århundraden utgjort en viktig
del i det gamla bondesamhället och i jordbruksekonomin för gården. Den kulturbärande traditionen som fäbodbruket representerar är ett betydande kulturarv. Det är därför viktigt att skapa och bibehålla förutsättningar för ett hållbart fäbodbruk nu och in i framtiden. Se vidare Lst Dalarna rapport 2014:14 Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige.