Förstudien Behovskartläggning av fäbodbruket 2017

Vad behöver det svenska fäbodbruket för att kunna utvecklas, väcka intresse hos
allmänheten och underlätta för generationsskifte?

Jordbruksverket har via upphandling lämnat ett uppdrag för att under 2016 och 2017 kartlägga behoven hos det svenska fäbodbruket samt att ta fram förslag på handlingsplaner för att ta itu med det man nu bedömt som de största utmaningarna för fäbodbruket.

Resultatet från detta arbete redovisas i en rapport från Jordbruksverket  ”Vägar framåt – En behovskartläggning av fäbodbruket i Sverige”